Ruhy miras


“BEDEW” HAKYNDAKY GOŞGULAR

Magtymguly Pyragy: At gazanar goç ýigidiň Owal bedew aty gerek; Gelene garşy çykmaga Ýagşy muhapbeti gerek. *** At aýdar: aslym zordur, Munça gymmatym bardyr, Üstüme münen ärdir, Daglarda-daş içinde. *** Seýitnazar Seýdi: Bedew münen hassa bolsa sag olur, Çeşmi hyra bolur, keýpi çag...

“Paýhas çeşmesinde” At hakynda

Är ýigidiň göwnünde eýerlenen at durar. * * * Eýer degenini eýesi bilmez, at biler, Aga-ininiň azanyny özleri bilmez, ýat biler. * * * «At alan bilen gelin alanyň kepili özümdirin» diýermiş Allatagala. * * * At...

“Paýhas çeşmesinde” Okamak hakynda

Işiň ussasy – okamak. * * * Okadym diýme, bildim diý. * * * Okamadyk öküner, dil gysgadyr, sakynar. * * * Okamak – iňňe bilen guýy gazmak. * * * Okaman molla bolan, çokman garga bolan * *...

“YLYM-BILIM” HAKYNDAKY GOŞGULAR

Magtymguly Pyragy: Joşgun ýüregimde möwç urar, ýatmaz, Gaýnar, gazaplanar, hiç laýa batmaz, Ylym-taglym algan seni unutmaz, Gider boldum, hoş gal, gözel Şirgazy! * * * Döwletmämmet Azady: Amalsyz alymdan eýlegil heder, Nepi degmez, gaýta zeleli ýeter. * * * Kerim...

BIR ÄDIM ARALYK

Taryhy çeşmeleriň birinde şeýle waka gürrüň berilýär. Bedew atyny özünden hem eý görýän türkmen serkerdeleriniň biri ganym duşman bilen garpyşmak üçin ala meýdana başa-baş söweşe çykypdyr. Bedewiň üstünde aňyrdan howalap...

“Paýhas çeşmesinde” Halallyk hakynda

Halal işle, haýyr tap. * * * Halal zähmet – baky döwlet. * * * Halala hasap bar, harama – azap. * * * Adamyň eti haram bolsa-da, lebzi halal. * * * Haramzada ara bozar, halalzada ara...

PALAW “Bereketli türkmen saçagy” ikinji kitap.

Türkmen saçagynyň iň bir naýbaşy naharlarynyň biri-de palawdyr. Palaw taýýarlamagyň dürli görnüşleri bolup, olar goýun etinden bişirilen palaw, towukly, balykly, kişmişli we miweli palawlardyr. Hydyr Derýaýewiň meşhur «Ykbal» romanynda türkmen palawynyň...

DANALARDAN DÜRDÄNELER

Jelaleddin Rumy Älemi ýaratmak üçin alty gün ýeterlik bolan bolsa, adamy döretmäge kyrk ýyl sarp edilipdir. *** Zäher ýylanyň özi üçin ýaşaýyş, adam üçin welin ajal. *** Täze zat gurmak üçin könäni ýykmaly, dänäni üwemän,...

DERWÜŞ WE GEDEM KAZY (Tymsal)

Gadym zamanlarda bir kazynyň ýanyna mollalar we baýlar üýşüp, bir dini meseläni ara alyp maslahatlaşýardylar. Şol wagt köne egin-eşikli bir kembagal derwüş üýşmeleňe gelip girdi-de, mollalaryň we baýlaryň hatarynda oturdy....

PAÝHAS ÇEŞMESINDEN

Adam bar – gözden gyzar, adam bar – sözden. * * * Adam bardyr, adamynyň nagşydyr, Adam bardyr, haýwan ondan ýagşydyr. * * * Adam bir ýaşar, edebi – iki. * * * Adam dilinden tapar. * *...
2014