Ruhy miras


PALAW “Bereketli türkmen saçagy” ikinji kitap.

Türkmen saçagynyň iň bir naýbaşy naharlarynyň biri-de palawdyr. Palaw taýýarlamagyň dürli görnüşleri bolup, olar goýun etinden bişirilen palaw, towukly, balykly, kişmişli we miweli palawlardyr. Hydyr Derýaýewiň meşhur «Ykbal» romanynda türkmen palawynyň...

DANALARDAN DÜRDÄNELER

Jelaleddin Rumy Älemi ýaratmak üçin alty gün ýeterlik bolan bolsa, adamy döretmäge kyrk ýyl sarp edilipdir. *** Zäher ýylanyň özi üçin ýaşaýyş, adam üçin welin ajal. *** Täze zat gurmak üçin könäni ýykmaly, dänäni üwemän,...

DERWÜŞ WE GEDEM KAZY (Tymsal)

Gadym zamanlarda bir kazynyň ýanyna mollalar we baýlar üýşüp, bir dini meseläni ara alyp maslahatlaşýardylar. Şol wagt köne egin-eşikli bir kembagal derwüş üýşmeleňe gelip girdi-de, mollalaryň we baýlaryň hatarynda oturdy....

PAÝHAS ÇEŞMESINDEN

Adam bar – gözden gyzar, adam bar – sözden. * * * Adam bardyr, adamynyň nagşydyr, Adam bardyr, haýwan ondan ýagşydyr. * * * Adam bir ýaşar, edebi – iki. * * * Adam dilinden tapar. * *...
2014