Ruhy miras


ÇAGALAR WE MILLI OÝUNLAR

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýaşlara durnukly bilim bermek hem­de sagdyn terbiýe bermek, olary ylymly, bilimli, giň gözýetimli, Watana wepaly, işbaşarjaň adamlar edip ýetişdirmek meselesi...

ÇAGANYŇ ÖSÜŞINDE MILLI OÝUNLARYŇ ORNY

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine Aslyny müňýyllyklardan alyp gaýdýan gadymy hem müdimi türkmen halky Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ösüşiň ähli ugurlarynda asyrlara barabar beýik işleri...

Geliň, oýun oýnalyň!

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine Halkymyzyň gadymdan gelýän däp-dessurlary bar. Her bir däbiň özüne ýetik kadasy, şerti bolýar. Şaý-seplerimiz, saz gurallarymyz, milli gymmatlyklarymyz bu adatlarymyzyň hasabyna sanasak ýerlikli bolar....

TÜRKMEN MILLI OÝUNLARY

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine Türkmen  halkynyň buýsanjyna öwrülen, bahasyna ýetip bolmajak, asyrlardan gözbaş alyp gaýdýan milli gymmatlyklarymyz häli-häzire çenli öz gadyr-gudratyny ýitirmän, nesilden-nesle geçip, barha kämilleşýär, döwrebaplaşýar. Milliliklerimiziň...

ÇOWGAN ---- GADYMY OÝUN

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine Adamzat jemgyýeti döräli bäri oýunlar peýda bolupdyr. Oýunlar diňe bir güýmenje bolman, eýsem adamlaryň boş wagtlary manyly geçirmekde we olaryň akylyny, güýjüni, çalasynlygyny ösdürmekde...

TÜRKMEN MILLI OÝUNLARYNYŇ TERBIÝEÇILIK ÄHMIÝETI

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň bilim işgärleriniň, terbiýeçileriniň öňünde duran esasy wezipeleriniň biri milli ruhly, dünýä derejesinde ylymly-sowatly ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmekden ybaratdyr. Dana ata-babalarymyz...

MILLI OÝUN-BUÝSANJYMYZ

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine Berkarar  döwletimiziň  bagtyýarlyk  döwründe ýurdumyzyň  ösüp  gelýän  ýaş  nesline  dünýä  ülňülerine  laýyk  gelýän  bilim,  döwrebap  terbiýe  bermek  meselelerine  uly   üns   berilýär,  bilim-ylym  bilen  giňden ...

MILLI OÝUNLARYNYŇ DÖWREBAP GÖRNÜŞDE DABARALANMAGY

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine Milli  oýunlar, ähli halkyň medeni mirasy bolmak bilen birlikde, şol halklaryň taryhy edim-gylymlary barada hem maglumat çeşmesi bolup durýar. Şol oýunlaryň üsti bilen halkymyzyň...

«Peçiz» — şahandazlyk oýny

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine Hormatly Prezidentimiziň döwlet Baştutany wezipesine girişen ilkinji günlerinden ata-babalarymyzdan dowam edip gelýän gymmatlyklarymyz bolan milli oýunlarymyzy öwrenip, olary ösüp gelýän ýaş nesillere ýetirmek, şeýle-de...

TÜRKMEN MILLI OÝUNLARYNYŇ HÄZIRKIZAMAN ÄHMIÝETI

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine Gözbaşyny bütin dünýäni özüne tabyn eden beýik Oguz han atamyzdan alyp gaýdýan türkmen halkynyň asyrlaryň jümmüşinden syzylyp, biziň şu günlerimize gelip ýeten bäş müň...
2014