Ruhy miras


ÝÜZÄRLIK

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň www.yashlar.gov.tm internet web-saýtynda Milli bahar baýramy mynasybetli “Mirasym bar – sarpam bar” ady bilen geçirilen döredijilik bäsleşiginde saýlanan eserleriň biri: HALKYMYZYŇ ÝÜZÝYLLYKLARYŇ DOWAMYNDA KÄMILLEŞDIREN...

MIL­LI BI­NA­GÄR­LIK SUN­GA­TY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda binagärlik sungaty boýunça ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde ýörite hünärmenler taýýarlanylýar. Ýaşlar halypa mugallymlaryň degerli maslahatlaryny alýarlar, binagärlige degişli edebiýatlary özleşdirýärler,...

TER­BI­ÝÄ­NIŇ MIL­LI USUL­LA­RY

Maşgala ojagynyň görki bolan çagajyklaryň sagdyn, ruhubelent bolup ýetişmegi her bir ata-enäniň arzuwydyr. Hormatly Prezidentimiz bu barada uly tagallalar edip, gymmatly eserlerinde yzygiderli nygtaýar we nesil terbiýesiniň ata-enäniň çagalaryna siňdirýän...

ÝOW­ŞAN YS­LY SÄH­RA

Pasly baharlarda seýrana gitsek, Tükenmez ýollaryň bardyr, sen çölüň! Üstüňde ýaýlaýyp, myrada ýetsek, Lälezar gülleriň bardyr, sen çölüň! Türkmeniň göwni ýaly giň, sahawatly we jomart Garagum sährasynyň waspyny edýän bu setirleri nusgawy şahyr Seýitnazar...

MÜŇ BIR DERDIŇ DERMANY

Baglar ak süýde batyrylan ýaly bolup, ýaňyja güle durandyr. Pyntyklar «diş ýaryp», ýaşylja öwüsýändir. Boz meýdanlar mahmal begresini geýse-de, entek ot-çöpüň ösüp ýetişerinden, gülälekleriň açylmasyndan biraz irräkdir. Şeýle-de bolsa günüň...

ASSA ÝÖRÄP, SEÝKIN BASAR

«BITARAP DIÝAR: ÝAŞLARYŇ TERBIÝESINDE MILLI ÝÖRELGELER» ATLY MAKALALAR TOPLUMYNDAN Tez jerenleriň ýyndamlygy aýaklary, bürgütleriň kert gaýalarda mekan tutunmagy ganatlary bilen bagly. Läheňler derýa sygmaýanlygy üçin ummanlarda, durnalar ýylylygy söýýänligi sebäpli, haýsy...

NUSGALYK ÝÖRELGE — NESILLERE GÖRELDE

Türkmen halkynyň nesil terbiýesine aýratyn ähmiýet berýändigini aňladýan mysallar näçe diýseň bar. Bu barada Gahryman Arkadagymyzyň ajaýyp kitaplarynda baý maglumatlaryň üsti bilen gürrüň berilýär. Milli Liderimiz halkymyzyň uzak ýyllaryň dowamynda...

BI­ZIŇ BI­LEN MÜ­DI­MI­LIK GA­LAR

Ertir 1-nji mart. Ga­raş­syz Wa­tany­my­za, Bi­ta­rap­ly­gyň me­ka­ny Türk­me­nis­ta­na ba­har gel­ýär. Bi­jan­la­ra jan ber­ýän, ýy­ly de­mi, gudrat­ly mäh­ri bi­len kal­by­ňy ýy­lad­ýan, ru­hu­ňy be­len­de gö­ter­ýän, dün­ýä­ni öz­gerd­ýän ba­har pas­ly­na bi­ziň ga­raýşy­myz, bi­ziň...

KER­WEN DÜŞ­LÄN MEN­ZIL­LER . . .

Or­ta asyr­lar­da Gün­do­gar bi­na­gär­li­gi­niň eme­le ge­ti­ren mö­hüm gur­lu­şyk desga­la­ry­nyň bi­ri-de ker­wen­sa­raý­lar­dyr. Ker­wen­le­riň bök­denç­siz he­re­ket et­me­gi, adam­la­ryň we ýük­çi mal­la­ryň dynç al­mak­la­ry, şeý­le hem wagt­la­ýyn ha­ryt sakla­mak üçin ýüz­ler­çe...

ŞELPELERIŇ OWAZY

Halkymyzyň gadymy taryhynyň güwäsi bolup lowurdaýan milli şaý-seplerimiz tutuş älemi haýran edýär. Asyrlara uzap gidýän geçmişe aralaşdygyňça, gözbaşyny gadymdan alyp gaýdýan özboluşly milli aýratynlyklarymyzy ýüze çykarýar. Ýyllardan-ýyllara, nesillerden-nesillere geçip gelen...
2014