Ruhy miras


Keşde tahýa teşne türkmen

Asyr­lar aşyp, heň­ňam­lar gar­ra­ýar. Kowçum-kowçum ne­sil­ler dur­muş baý­da­gy­ny be­lent par­la­dyp, bi­ri-bi­ri­ne ge­çi­rip gel­ýär. Ça­ga­lar aga, aga­lar ba­ba bo­lup, go­ja­ly­ga el ber­ýär. Ýö­ne türk­me­niň be­ýik keş­de­çi­lik sun­ga­ty şo-ol ba­ky ju­wan­ly­gyn­da gal­ýar....

Geçmişiň sedasy siňen ýerler

Nobatdaky arheologik tapyndylar türkmen paýtagtynyň gadymylygyny tassyklaýar Bil­şi­miz ýa­ly, mil­li Li­de­ri­miz ta­ryh yl­my­ny mun­dan beýläk-de ös­dürmek, geç­mi­şiň ýa­dy­gär­lik­le­ri­ni go­ra­mak bo­ýun­ça bir­nä­çe mö­hüm çä­re­le­ri gör­di. Mu­nuň özi me­de­ni mi­ra­sy öw­ren­mek we aýaw­ly...

SENDEN SOŇKULARA ÝAGŞY AT GALSYN

«Ýag­şy» hem «ýa­man» bir-bi­ri­ne gönüden-göni gapma-garşy dü­şün­je­ler. Adat­ça, bu hä­si­ýet­ler bir adam­da jem­le­nip bil­me­ýär. Ýag­şy gy­lyk kä­mil ah­lak­ly yn­san­lar­da, ýa­man hä­si­ýet bol­sa, ah­la­gy pes adam­lar­da ga­bat gel­ýär. Dog­ry, il için­de...

ARZUW WE ADAM

Ýaş, ter, nur saçyp duran Arzuw adamyň ýanyna gelipdir-de, haýyş bilen ýüzlenipdir: — Meni durmuşa geçirsene, hasyl etsene! — Entek wagty gelenok. Men beýle Arzuw üçin juda ýaş — diýip, adam jogap...

ÖMRÜŇ MANYSY: göçürip al, özüňde goý!

Bu ýazgyny internetde surat görnüşinde ýerleşdirilen bir maglumatdan aldym. Beletsiňiz-le, internete haýsydyr bir söz babatda gözleg salsaň, gerek sözi tapyp berýär. Soňra kompýuter syçanjygynyň sag düwmesine bassaň, beýleki birnäçe ýazgy...

EDEP BIR TÄÇ DIR

Ynsany beýleki janly-jandarlardan tapawutlandyrýan tarapy onuň akyly, edep-ekramy hem-de gelşikli lybaslarydyr. Her bir adamyň egin-eşikleri milli görnüşde, göze ge­lüw­li hem-de aras­sa bol­ma­ly­dyr. Ge­ýin­mek we edep-ekram hakynda «Kowusnamada», Döwletmämmet Azadynyň «Wagzy-Azat»...

...A SIZDE BARMY?!

Aristotel, hawa, şol Aleksandr Makedonskiniň mugallymy: «Dost — iki göwrede ýaşaýan bir jandyr» diýipdir. Gurbannazar Ezizow bolsa dostunyň tarypyny ýetiren şygrynyň ahyrynda: «Meniň şeýleräjik dostum bar! A sizde barmy?» diýip, gönümel...

HAKYKATA BAKDYRYJY

Endik bolan bu ýagdaý biziň köpimizde diýen ýaly gabat gelendir. Sebäbi bu endigi mugallym öwretdi. Mukaddes zatlar aýak astynda ýatmaýar. Bir gezek ýol bilen ýöräp barýarkam ýol ugurda bir bölek çörek...

ŞÄHRYSLAMDA REJELEÝIŞ WE DIKELDIŞ IŞLERI GEÇIRILER

27-nji awgustda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynda ABŞ-nyň «Medeni mirasy gorap saklamak baradaky Ilçiniň gaznasy» atly maksatnamasy boýunça taslama bäsleşiginiň ýeňijilerini wideoaragatnaşyk arkaly gutlamak dabarasy geçirildi. 2001-nji ýylda esaslandyrylan bu maksatnama esasynda ýurdumyzda...

TÜRKMEN HALKYNYŇ MILLI ÖZBOLUŞLYLYGY

Hal­ky­my­zyň men­ta­li­te­ti, mil­li aý­ra­tyn­lyk­la­ry, has sa­da dil­de aý­dy­lan­da, türk­men­çi­lik däp-dessur­la­ry öz göz­ba­şy­ny ga­dy­my­ýet­den alyp gaýd­ýar hem-de bag­ty­ýar za­ma­na­myz­da döw­re­bap kä­milleş­di­ril­ýär. Hal­kyň men­ta­li­te­ti­ni özü­ne mah­sus bolan urp-adat­la­ry,...
2014