Ruhy miras


HEŇ­ŇAM HA­KY­KA­TY­NYŇ HE­KA­ÝAT­LA­RY

Yn­san dur­mu­şy ýe­ňliş­ler­den, ýe­ňiş­ler­den yba­rat. On­da hiç bir zat tarp ýer­den dö­re­me­ýär. Adam öz ýa­şan öm­rü­niň do­wa­myn­da haý­sydyr bir gar­şy­lyk­la­ra, päs­gel­çi­lik­le­re, dür­li kyn­çy­lyk­la­ra duş gel­ýär. Olar­dan baş alyp çyk­mak üçin...

HALYL KULYÝEWIŇ ÝAŞ DÖREDIJILERE MASLAHATLARY

Meniň pikirimçe, häzirki zaman temasy diýmek, ilkinji nobatda, şahyryň özüdir, onuň özüniň häzirki zamanalyk derejesidir, ynsanyýetçilik we ýazyjylyk medeniýetidir. Häzirki zamanyň gözi we gulagydyr. *** Şahyr bir çeti öz kükreginden başlanýan bu...

MÖWSÜMLEÝIN KESELLERDEN GORANYŇ!

Ýiti respirator keseli ýokary dem alyş ýollarynyň, ýagny agyz boşlugynyň, bokurdagyň, burnuň nemli bardalarynyň zeperlenmegi bilen ýüze çykýar. Bu keseli dörediji wiruslar köp görnüşli bolup, olar howa-damja ýoly bilen näsag...

PIKIR DÜWÜNÇE­GINDEN

Ulumsylyk uly adamyny-da kiçeldip görkezýär, kiçigöwünlilik kiçi adamyny-da ulaldýar. *** Kimiň elinde össeň, şoňa-da çalymdaş borsuň. *** Bilimden zyýat genji-hazyna, akmak kişiden howply duşman, hünärden belent sarpa, haýadan ýakymly zynat ýokdur. *** Elpe-şelpelik isleseňiz, jepakeş boluň,...

Ýagşylyk

Satyjy penjiräniň uly aýnasynyň öňünde durşuna uzaklary synlaýar eken. Şol wagt bir kiçijek gyzjagaz ýoldan geçip barşyna aýnanyň arkasyndaky görnüşde goýlan harytlaryň ýanynda aýak çekipdir. Soňra elini maňlaýyna kölegeledip, aýnanyň...

Asyryň akyldaryndan ALTYN SARGYTLAR

Biz ýaly adaty adam bolup dünýä inen Albert Eýnşteýn bütin ömrüne okanlary, öwrenenleri, tejribede synag edenleri bilen çuňňur zehiniň, kämilligiň nusgasyna öwrüldi. Eger bu gün akyl, bilim, başarnyk babatynda tapawutlanýan...

HIKMET HOŞALARY

Üç zat göreje nur berýär: ýaşyl çemenzarlyga, akar suwa we owadan ýüze seretmek. * * * Eger oduň içinde bolsa hem dostlugyňa wepaly bol! * * * Çalt tutaşan ot çalt hem sönýändir. Gyssanmaç...

PÄHIM BOSSANY

Eger bir akylly adam ýalan sözlese, ony uzak wagtlap özi hem unudyp bilmez. * * * Kim öz nebsine ýalançylygy öwretse, ol dogruçylyň dogry sözüne hem ynanmaz. * * * Jomart malyny halal ýol...

MUZEÝLER — GEÇ­MI­ŞIŇ BE­ÝA­NY

Halkymyzyň baý taryhy bar. Häzirki wagtda milletimiziň medeni gymmatlyklaryny aýap saklamak, öwrenmek we nesillere ýetirmek babatda düýpli işler durmuşa geçirilýär. Muzeýler gurlup, ulanylmaga berilýär, taryhymyza bagyşlanan halkara maslahatlar we sergiler...

“BEREKETLI TÜRKMEN SAÇAGY – II” ÇAL

DÜÝE ÇALY Täze saglan düýe süýdüni küýzä ýa-da syrçaly gaba guýmaly, gönezlik goşmaly, gabyň gapagyny ýapmaly we salkyn ýerde 3-4 sagat saklamaly. Onuň ýüzüne çykan agaran aýrylýar we tagamlary hem-de içgileri taýýarlamak...
2014