Ruhy miras


HAKYKATA BAKDYRYJY

Endik bolan bu ýagdaý biziň köpimizde diýen ýaly gabat gelendir. Sebäbi bu endigi mugallym öwretdi. Mukaddes zatlar aýak astynda ýatmaýar. Bir gezek ýol bilen ýöräp barýarkam ýol ugurda bir bölek çörek...

ŞÄHRYSLAMDA REJELEÝIŞ WE DIKELDIŞ IŞLERI GEÇIRILER

27-nji awgustda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynda ABŞ-nyň «Medeni mirasy gorap saklamak baradaky Ilçiniň gaznasy» atly maksatnamasy boýunça taslama bäsleşiginiň ýeňijilerini wideoaragatnaşyk arkaly gutlamak dabarasy geçirildi. 2001-nji ýylda esaslandyrylan bu maksatnama esasynda ýurdumyzda...

TÜRKMEN HALKYNYŇ MILLI ÖZBOLUŞLYLYGY

Hal­ky­my­zyň men­ta­li­te­ti, mil­li aý­ra­tyn­lyk­la­ry, has sa­da dil­de aý­dy­lan­da, türk­men­çi­lik däp-dessur­la­ry öz göz­ba­şy­ny ga­dy­my­ýet­den alyp gaýd­ýar hem-de bag­ty­ýar za­ma­na­myz­da döw­re­bap kä­milleş­di­ril­ýär. Hal­kyň men­ta­li­te­ti­ni özü­ne mah­sus bolan urp-adat­la­ry,...

DURMUŞYMYZY ÖZGERTJEK ÝÖRELGELER

Günüňi özüňde bar bolan zatlaryň ählisi üçin şükür etmekden başla. Ir tur (daňdan 5-6). Köpräk suw iç (günde 1,5-3 litr). Köpräk suwa düşün. Günüňi planlaşdyr. Maksat goý, ýöne oňa garaşly bolma. Bagyşla, bagyşla, dostlaryňy hem duşmanlaryňy...

IŇŇEDEN DÖREÝÄN SUNGAT

Kökleri asyrlaryň jümmüşine uzaýan türkmeniň milli mirasy beýik ösüşleri başdan geçirip, şu günki gün ýaş nesiller üçin uçgyraksyz ummany ýadyňa salýan gymmatly hazynadyr. Keşde çekmek, gaýma gaýamak, haly dokamak ýaly milli...

BU KIMIŇ HOWA ŞARY?

Meş­hur su­han­göý el­li adam­dan ybarat to­pa­ryň öňün­de çy­kyş edip­dir. Bir­den ol sö­zü­ne dyn­gy beripdir-de, du­şu­şy­ga gat­naş­ýan­la­ryň äh­li­si­ni geçir­jek tej­ri­be­si­ne go­şul­ma­ga ça­gy­rypdyr. Su­han­göý adam­la­ryň her­si­ne bir ho­wa şa­ry­ny be­rip, oňa öz­le­ri­niň...

OÝLANDYRÝAN JÜMLELER

Si­ziň aňy­ňyz prog­rammir­len­ýän­dir. Eger ony özü­ňiz prog­ram­mir­le­me­se­ňiz, si­ze derek mu­ny baş­ga bi­ri eder. * * * Özüň hak­da pes pi­kir­li bolmak — bu sa­ly­kat­ly­lyk däl­dir. Bu öz-özüňi weý­ran et­mek­dir. * * * Ömür (dur­muş)...

PÄLI PESIŇ RUHY BEÝIK

Pes­päl­lik — ah­lak ka­da­la­ry­nyň ul­ga­myn­da iň oňat hä­si­ýet­le­riň biri­dir. Pes­päl bol­mak üçin adam­da dur­muş­da bo­lup geç­ýän wa­ka­la­ry düýp­li sel­jer­mä­ge we umu­my­laş­dyr­ma­ga, olar­dan dog­ry we yg­ty­bar­ly ne­ti­je­le­ri çy­kar­ma­ga ukyp-ba­şar­nyk, giň dün­ýä­ga­ra­ýyş­dyr...

DEŇIZDEN DAMJALAR

Ýakymly gürlemäni öwrenmek üçin ilki bilen köp okamak däl-de, dykgatly okamak gerekdir, gürlemezden öň ep-esli diňlemek zerurdyr. * * * Ynsanperwerlik — Hudaýyň eçilen gymmatly peşgeşidir, ol bizi ýakyn adamlarymyz bilen birleşdirýän...

MAŞGALA GURMAGYŇ AHLAK-EDEP ÝOLLARY

Ýaşlara bir sözüm bar Maş­ga­la ni­ka­dan dö­re­ýär, müň­ler­çe maş­ga­la bi­ri­gip, jem­gy­ýe­ti eme­le ge­tir­ýär. Ta­ryh­dan belli bol­şy ýa­ly, adam­zat jem­gy­ýe­ti maş­ga­la dö­ret­me­giň bir­nä­çe nus­ga­la­ry­ny öňe çy­kar­dy. Bu mese­le­de hä­zir­ki gün­ler­de hem düýp­li...
2014