Ruhy miras


TÜRKMEN HALKYNYŇ MILLI ÖZBOLUŞLYLYGY

Hal­ky­my­zyň men­ta­li­te­ti, mil­li aý­ra­tyn­lyk­la­ry, has sa­da dil­de aý­dy­lan­da, türk­men­çi­lik däp-dessur­la­ry öz göz­ba­şy­ny ga­dy­my­ýet­den alyp gaýd­ýar hem-de bag­ty­ýar za­ma­na­myz­da döw­re­bap kä­milleş­di­ril­ýär. Hal­kyň men­ta­li­te­ti­ni özü­ne mah­sus bolan urp-adat­la­ry,...

DURMUŞYMYZY ÖZGERTJEK ÝÖRELGELER

Günüňi özüňde bar bolan zatlaryň ählisi üçin şükür etmekden başla. Ir tur (daňdan 5-6). Köpräk suw iç (günde 1,5-3 litr). Köpräk suwa düşün. Günüňi planlaşdyr. Maksat goý, ýöne oňa garaşly bolma. Bagyşla, bagyşla, dostlaryňy hem duşmanlaryňy...

IŇŇEDEN DÖREÝÄN SUNGAT

Kökleri asyrlaryň jümmüşine uzaýan türkmeniň milli mirasy beýik ösüşleri başdan geçirip, şu günki gün ýaş nesiller üçin uçgyraksyz ummany ýadyňa salýan gymmatly hazynadyr. Keşde çekmek, gaýma gaýamak, haly dokamak ýaly milli...

BU KIMIŇ HOWA ŞARY?

Meş­hur su­han­göý el­li adam­dan ybarat to­pa­ryň öňün­de çy­kyş edip­dir. Bir­den ol sö­zü­ne dyn­gy beripdir-de, du­şu­şy­ga gat­naş­ýan­la­ryň äh­li­si­ni geçir­jek tej­ri­be­si­ne go­şul­ma­ga ça­gy­rypdyr. Su­han­göý adam­la­ryň her­si­ne bir ho­wa şa­ry­ny be­rip, oňa öz­le­ri­niň...

OÝLANDYRÝAN JÜMLELER

Si­ziň aňy­ňyz prog­rammir­len­ýän­dir. Eger ony özü­ňiz prog­ram­mir­le­me­se­ňiz, si­ze derek mu­ny baş­ga bi­ri eder. * * * Özüň hak­da pes pi­kir­li bolmak — bu sa­ly­kat­ly­lyk däl­dir. Bu öz-özüňi weý­ran et­mek­dir. * * * Ömür (dur­muş)...

PÄLI PESIŇ RUHY BEÝIK

Pes­päl­lik — ah­lak ka­da­la­ry­nyň ul­ga­myn­da iň oňat hä­si­ýet­le­riň biri­dir. Pes­päl bol­mak üçin adam­da dur­muş­da bo­lup geç­ýän wa­ka­la­ry düýp­li sel­jer­mä­ge we umu­my­laş­dyr­ma­ga, olar­dan dog­ry we yg­ty­bar­ly ne­ti­je­le­ri çy­kar­ma­ga ukyp-ba­şar­nyk, giň dün­ýä­ga­ra­ýyş­dyr...

DEŇIZDEN DAMJALAR

Ýakymly gürlemäni öwrenmek üçin ilki bilen köp okamak däl-de, dykgatly okamak gerekdir, gürlemezden öň ep-esli diňlemek zerurdyr. * * * Ynsanperwerlik — Hudaýyň eçilen gymmatly peşgeşidir, ol bizi ýakyn adamlarymyz bilen birleşdirýän...

MAŞGALA GURMAGYŇ AHLAK-EDEP ÝOLLARY

Ýaşlara bir sözüm bar Maş­ga­la ni­ka­dan dö­re­ýär, müň­ler­çe maş­ga­la bi­ri­gip, jem­gy­ýe­ti eme­le ge­tir­ýär. Ta­ryh­dan belli bol­şy ýa­ly, adam­zat jem­gy­ýe­ti maş­ga­la dö­ret­me­giň bir­nä­çe nus­ga­la­ry­ny öňe çy­kar­dy. Bu mese­le­de hä­zir­ki gün­ler­de hem düýp­li...

ADAM MERTEBESI

Kä­mil ada­my ýe­tiş­dir­mek me­se­le­si ir­ki dö­wür­ler­den bä­ri mil­le­ti­mi­ziň baş we­zi­pe­si ha­sap­lan­ýar. Oguz han ata­myz ýe­ke bir döw­let gur­ma­gyň, hä­kimlik et­me­giň düzgün-nyzamyny, kada-kanunyny kes­git­le­mek bi­len çäk­len­män, eý­sem,il bo­lup ýa­şa­ma­gyň, adam mer­te­be­si­ni...

GURBAN BAÝRAMYŇYZ GUTLY BOLSUN!

Gözbaşyny Ybraýym pygamberiň döwründen alyp gaýdýan bu baýram musulman dünýäsine mahsusdyr. Diňe bir öz halkymyza däl, eýsem, tutuş adamzat jemgyýetine häsiýetli bolan agzybirlik, parahatlyk, ynsanperwerlik ýaly iň oňat häsiýetleriň ösdürilýän...
2014