Ruhy miras


ÝALAN SÖZÜŇ YZASY

Dur­muş­da her hi­li wa­ka­lar bo­lup geç­ýär. Azat mek­dep ýyl­la­ryn­dan bä­ri gadyr­ly gat­na­şyp ýö­ren dos­ty Mer­da­nyň gys­sag­ly bir ýum­şu­ny bi­tir­me­gi unu­dyp, ýol­da­şy­nyň öňün­de iş oňar­ma­dyk adam hök­mün­de gö­rün­me­jek bo­lup, ýa­lan­çy­lyga ýüz...

ADAM BIR ÝAŞAR, EDEBI — IKI

Halk arasynda: «Edep başy — dil» diýen pähim bar. Bu dürdäne parasatlylygyň beýany hökmünde: «Taňry adama dil berendir, dil bir çeşmedir, bu çeşmäniň gözbaşyny tämiz hem-de kämil saklamak adamyň ahlak...

TYLLA MÖJEK

MILLI ÇAGA OÝUNLARY «ROWAÇ ÝOLLY BALALAR» ATLY MAKALALAR TOPLUMYNDAN Kä­te­ler şä­her hö­zi­ri­ne im­rik­mek­den­mi ýa-da iş-ala­da bi­len, oba­da­ky garry­la­ryň ha­lyn­dan ha­bar al­ma­gy hem unu­daý­ýan wag­ty­myz az däl. Onsoň otu­ryp öz-özü­ňe ige­ner­siň: «Oba­da­ky ýa­ly...

GOÇ ÝIGITLER AWA ÇYKAR...

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baş­tu­tan­ly­gyn­da Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de ruhy-medeni mi­ra­sy­my­zy yl­my esas­da çuň­ňur öw­ren­mä­ge, onuň baý many-mazmunyny dün­ýä ýaý­ma­ga giň müm­kin­çi­lik­ler dö­re­dil­ýär. Türk­men­le­riň durmu­şyn­da mö­hüm or­ny...

ÝANDEPDERÇEDÄKI ÝAZGYLAR

Wagtyň ähli zada dermanlygy onuň derdimize öwrenişdirýänligindedir. Gündizlerine güýmenip gaçmak başardýan oý-pikirler ukynyň gelmesi haýallaýan gijelerinde yzyňdan ýetýär. Öz syryňy özgeler bilen paýlaşmak — şahsy islegiň. Kimdir biriniň saňa ynanan syryny saklamak borjuňdyr. Biziň...

HÜNÄR SAÝLAMAGYŇ AHLAK-EDEP ÝOLLARY

Ýaş­la­ra dür­li de­re­je­li mek­dep­ler­de şol bir me­ýil­na­ma­la­ra we mak­sat­na­ma­la­ra la­ýyklyk­da bi­lim be­ril­ýär. Ýö­ne ýaş­lar her bir oka­dyl­ýan der­si ukyp aý­ra­tyn­ly­gy­na gö­rä özleş­dir­ýär­ler. Mu­nuň özi, il­ki bi­len, onuň gy­zyk­lan­ma­sy­na, hö­wes­dir is­le­gi­ne...

DÜNÝÄNI PEŞGEŞ BEREN

Ynsan ýaşaýşynyň gönezligi bolan ene barada dünýäde aýdylmadyk söz, ýaňlanmadyk owaz, ýazylmadyk kyssa, megerem, ýok bolsa gerek! Sebäbi dünýäde eneden beýik keramat ýok. Ene — her bir perzendiň köňül köşgüniň...

TÜRKMEN MAŞ­GALASYNYŇ MUKADDESLIGI

Adamzat özüniň uzak taryhy ýolunda maşgala bolup ýaşamaga uly sarpa goýup gelipdir. Häzirki döwürde hem türkmen maşgalasyna goýulýan sarpa, hormat uludyr. Maş­ga­la — adam­za­dyň ho­ja­lyk dö­retmeginiň, öz durmuşyny ýöretmeginiň, çaga...

ÜÝT­GE­ŞIK ZE­HIN

«Sazy Atda Çaryýewiňki». Bu jümle ýaşy ortadan aňryk ätlänleriň aglabasy üçin tanyşdyr. Çünki ýigriminji ýüzýyllygyň segseninji-togsanynjy ýyllarynda radiodyr telewideniýede häli-şindi ýaňlanan bu jümläni eşitmedik ýok bolsa gerek? Şol döwürde aýdym-sazyň...

ADAM WE AHLAK

Jem­gy­ýet adam­lar­dan yba­rat. Adam­la­ryň ara­syn­da­ky gat­na­şyk­lar, esa­san, ah­la­gyň, huku­gyň, di­niň we ada­tyň ka­da­la­ry bi­len düzgün­leş­di­ril­ýär. Asyr­la­ryň do­wa­myn­da ada­tyň we di­niň ka­da­la­ry­nyň eriş-ar­gaç ki­min sep­leşip gi­den­dik­le­ri se­bäp­li, ola­ry ta­pa­wutlan­dyr­mak ju­da kyn....
2014