Ruhy miras


ADAM MERTEBESI

Kä­mil ada­my ýe­tiş­dir­mek me­se­le­si ir­ki dö­wür­ler­den bä­ri mil­le­ti­mi­ziň baş we­zi­pe­si ha­sap­lan­ýar. Oguz han ata­myz ýe­ke bir döw­let gur­ma­gyň, hä­kimlik et­me­giň düzgün-nyzamyny, kada-kanunyny kes­git­le­mek bi­len çäk­len­män, eý­sem,il bo­lup ýa­şa­ma­gyň, adam mer­te­be­si­ni...

GURBAN BAÝRAMYŇYZ GUTLY BOLSUN!

Gözbaşyny Ybraýym pygamberiň döwründen alyp gaýdýan bu baýram musulman dünýäsine mahsusdyr. Diňe bir öz halkymyza däl, eýsem, tutuş adamzat jemgyýetine häsiýetli bolan agzybirlik, parahatlyk, ynsanperwerlik ýaly iň oňat häsiýetleriň ösdürilýän...

ÝALAN SÖZÜŇ YZASY

Dur­muş­da her hi­li wa­ka­lar bo­lup geç­ýär. Azat mek­dep ýyl­la­ryn­dan bä­ri gadyr­ly gat­na­şyp ýö­ren dos­ty Mer­da­nyň gys­sag­ly bir ýum­şu­ny bi­tir­me­gi unu­dyp, ýol­da­şy­nyň öňün­de iş oňar­ma­dyk adam hök­mün­de gö­rün­me­jek bo­lup, ýa­lan­çy­lyga ýüz...

ADAM BIR ÝAŞAR, EDEBI — IKI

Halk arasynda: «Edep başy — dil» diýen pähim bar. Bu dürdäne parasatlylygyň beýany hökmünde: «Taňry adama dil berendir, dil bir çeşmedir, bu çeşmäniň gözbaşyny tämiz hem-de kämil saklamak adamyň ahlak...

TYLLA MÖJEK

MILLI ÇAGA OÝUNLARY «ROWAÇ ÝOLLY BALALAR» ATLY MAKALALAR TOPLUMYNDAN Kä­te­ler şä­her hö­zi­ri­ne im­rik­mek­den­mi ýa-da iş-ala­da bi­len, oba­da­ky garry­la­ryň ha­lyn­dan ha­bar al­ma­gy hem unu­daý­ýan wag­ty­myz az däl. Onsoň otu­ryp öz-özü­ňe ige­ner­siň: «Oba­da­ky ýa­ly...

GOÇ ÝIGITLER AWA ÇYKAR...

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baş­tu­tan­ly­gyn­da Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de ruhy-medeni mi­ra­sy­my­zy yl­my esas­da çuň­ňur öw­ren­mä­ge, onuň baý many-mazmunyny dün­ýä ýaý­ma­ga giň müm­kin­çi­lik­ler dö­re­dil­ýär. Türk­men­le­riň durmu­şyn­da mö­hüm or­ny...

ÝANDEPDERÇEDÄKI ÝAZGYLAR

Wagtyň ähli zada dermanlygy onuň derdimize öwrenişdirýänligindedir. Gündizlerine güýmenip gaçmak başardýan oý-pikirler ukynyň gelmesi haýallaýan gijelerinde yzyňdan ýetýär. Öz syryňy özgeler bilen paýlaşmak — şahsy islegiň. Kimdir biriniň saňa ynanan syryny saklamak borjuňdyr. Biziň...

HÜNÄR SAÝLAMAGYŇ AHLAK-EDEP ÝOLLARY

Ýaş­la­ra dür­li de­re­je­li mek­dep­ler­de şol bir me­ýil­na­ma­la­ra we mak­sat­na­ma­la­ra la­ýyklyk­da bi­lim be­ril­ýär. Ýö­ne ýaş­lar her bir oka­dyl­ýan der­si ukyp aý­ra­tyn­ly­gy­na gö­rä özleş­dir­ýär­ler. Mu­nuň özi, il­ki bi­len, onuň gy­zyk­lan­ma­sy­na, hö­wes­dir is­le­gi­ne...

DÜNÝÄNI PEŞGEŞ BEREN

Ynsan ýaşaýşynyň gönezligi bolan ene barada dünýäde aýdylmadyk söz, ýaňlanmadyk owaz, ýazylmadyk kyssa, megerem, ýok bolsa gerek! Sebäbi dünýäde eneden beýik keramat ýok. Ene — her bir perzendiň köňül köşgüniň...

TÜRKMEN MAŞ­GALASYNYŇ MUKADDESLIGI

Adamzat özüniň uzak taryhy ýolunda maşgala bolup ýaşamaga uly sarpa goýup gelipdir. Häzirki döwürde hem türkmen maşgalasyna goýulýan sarpa, hormat uludyr. Maş­ga­la — adam­za­dyň ho­ja­lyk dö­retmeginiň, öz durmuşyny ýöretmeginiň, çaga...
2014