Ruhy miras


AKYLLY GELIN (rowaýat)

Keýmir körüň akyly gelip-gitmeräk ogly bolupdyr. Keýmir ogluny edepli, akyl-paýhasly bir maşgala öýlendirmek isläpdir. Ol şeýle maşgalanyň gözlegine çykýar. Bir gezek meýdanda bir topar gyz odun ýygyp, gaýtjak bolup duran...

AK ÖÝÜŇ ÝARAŞYGY – KEÇE

Ak ýüňden taýýarlanylýan keçeleri ene-mamalarymyz aýratyn usul bilen tämiz edip basypdyrlar. Oňa goýnuň ýaz ýüňi köp, güýz ýüňi bolsa azajyk goşulypdyr. Ak ýüňi birnäçe gezek ýuwup, gurandan soň darapdyrlar. Şeýle...

“PAÝHAS ÇEŞMESI” KITABYNDA YLYM-BILIM HAKYNDA

Akyl – ylmyň hyrydary. * * * Akylyň bolsa, uzak ýola şöwür et, Bilimiň bolsa, bilmedige öwret. * * * Alym gül getirer, ary – bal. * * * Alyma amal ýaraşar. * * * Alym bolsaň, älem seniňki. *...

ATAMYŇ DURMUŞ HAKDA AÝTMADYK ZATLARY

“GARYPLYKDAN GAÇ” “Garyplyk, ýoksullyk” diýenimde maddy taýdan ýeter-ýetmezligi, mätäçligi göz öňünde tutamok, ol zatlardan gaça durmaklyk, ol zatlara kowalaşmazlyk nesihat ýa ündew etmezden hem düşnükli, aýdyň zat. Men medeni, aň-düşünje, sowat-bilim...

TÜRKMEN MILLI OÝNY “GÖZDAŇDY”

Oýnuň oýnaljak ýeri we oňa degişli serişdeler. Oýun sport meýdançalarynda ýa-da sport öýlerinde oýnalýar. Oýun üçin göz daňar ýaly arassa ýaglyk, arassa ak kagyz, tegelek çyzar ýaly hek gerekdir. Oýna taýýarlyk....

“TÜRKMENISTANYŇ DERMANLYK ÖSÜMLIKLERI” HOZ

Häsiýeti. Gadymy hem uzak ýaşaýan agaçlaryň hataryna degişli bolan, ýokary derejede dermanlyk we azyklyk häsiýetli hoz agajynyň dünýäde, takmynan, 20 (başga maglumatlarda 40-a çenli), Türkmenistanda 1 görnüşi ýabany ýagdaýda duşýar....

BERDINAZAR HUDAÝNAZAROW: “PÄHIMLER”

I. Biperwaýlyk süýşüp ýakyn gelende, Köpbilmiş köpelip, Bilýän azalar. Tapawut kiçelip çynda, ýalanda, Olary saýgarjak bolýan azalar. * * * Garym-gatym bolar sähet, bisähet, Okumyş bol bolar, Çyn alym – gahat, Iliň arasynda öwüt-nesihat Berýän köpeler-de, Alýan azalar. * * * Her kim öňe...

IBN SINANYŇ TEBIPÇILIGINDE BEDEW BILEN BAGLY ROWAÝATLAR

Abu Aly ibn Sina 1002-nji ýylda Buharadan Gürgenje (Köneürgenje) göçüp gelipdir. Bu ýerde ol dünýä meşhur eserlerini döredipdir. “Paýhaslar öýi” adyny alan Mamunyň akademiýasynda okap, bilimini artdyrypdyr, köşk emeldarlarynyň maslahatçysy...

DANALAR BORÇ HAKYNDA

Seniň öňüňde durýan ilkinji borjuň öz-özüňi bagtly etmek borjudyr. Eger seniň özüň bagtly bolsaň, beýlekileri hem bagtly edip bilersiň. *** Kalbymyzda oturan borç bizi adyl hem arassa işlere iterýär, adalatsyzlykdan we erbet...

“BEREKETLI TÜRKMEN SAÇAGY – II” MANTY

Türkmen milli saçaklarynyň lezzetli tagamlarynyň biri-de mantydyr. Türkmenlerde mantynyň etli, etli-kädili, kädili, kartoşkaly we otly görnüşleri bolup, biz bu gezekki sanymyzda hormatly Prezidentimiziň “Bereketli türkmen saçagyndan” taýýarlanylýan türkmen milli tagamlaryndan...
2014