Ruhy miras


MILLI ÇAGA OÝUNLARY

ÝÖRJEN-ÝÖRJEN BOL, BALA! «ROWAÇ ÝOLLY BALALAR» ATLY MAKALALAR TOPLUMYNDAN Kä­te­ler kal­by­ňy üýt­ge­şik bir duý­gy eýe­le­ýär. Aky­lyň ymyk­ly go­ýa­ly­şyp, kä­mil­li­giň du­ry gü­ze­rin­den go­şa­wuç­lap gan­ýar­kaň, özü­ňi baýlyk-begligiň-de, şan-şöhratyň-da, ýaş­la­ryň küý­seý­şi ýaly...

PAÝHASLAR DÜWÜNÇEGINDEN

Ynsanyň ömrüniň bahasy ondan nähili peýdalanylýandygyna bagly. * * * Ýaşamak diňe dem almak däl, ýaşamak hereket etmekdir. * * * Ýalňyşlyga ýüzlerçe, hakykata bolsa diňe bir ýol eltýär. * * * Eger çagalaryňyzdaky garagollyga nokat...

GÜL WE ŞEMAL (TYMSAL)

Şemal ajaýyp güle duşýar we oňa aşyk bolýar. Şemal güle näçe mähir bilen bakdygysaýy, gül oňa özüniň owadan reňkine we ysyna ýugrulan söýgüsi bilen jogap berýärdi. Emma şemala bu az...

KYRKGÜNLÜK ÇYKYPDYR

Ony ýanymdaky gelin daşyndan aýtdy. Men bolsa häliden bäri burnuma urýan ýakymly ysdan bireýýäm «serhoş» bolupdym. Ýaşlygyň, obanyň, ataly-eneli günleriň seleňligi kalbyma dolup, hakykatdan-da, bu kükeýän ysyň kyrkgünlügiňkidigine magat göz...

HER GIJÄNI GADYR BIL

Ýaňy ýalydy, döwrüň bagtyýarlygyna beslenip, dilleri dür saçýan balajyklaryň şaňňyja sesleri bilen «Ýaremezan» aýdyp ýörenleri. Eýýäm, tüweleme, jany sag, başy dik, bagry bitinlere Oraza aýynyň ýigrimi bäş güni geçäýipdir. Aýlaryň...

BAŞ MAKSAT — IL-ULSUŇ SAGLYGY

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň türk­men te­bi­ga­tyn­da ös­ýän der­man­lyk ösümlik­ler ha­kyn­da­ky ki­tap­la­ry­nyň esa­sy mak­sa­dy, il­kin­ji no­bat­da, hal­kyň, ýaş ne­sil­le­riň sag­dyn, ru­hu­be­lent we uzak ýa­şa­ma­gy­ny ga­zan­mak­ly­ga gö­nük­diri­len­dir. Mu­ňa Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň...

PIKIR HOŞALARY

Aý­dyl­ma­dyk söz aý­dy­lan­dan has de­ger­li, has gym­mat. Is­len­dik söý­gi se­niň üçin şu wag­ta çen­li ýa­şan dün­ýäň­den ta­pa­wut­ly baş­ga bir dünýäniň açylmagydyr. Ah, ýaş­lyk, ýaş­lyk. Bel­ki, se­niň aja­ýyp­ly­gyň äh­li za­dy et­mek müm­kin­çi­li­giň bar­ly­gyn­da...

ÝAT ÝERLERDE GALDY MERDIŇ SYNASY...

Ol özi hakda gürlemezdi. Başga biriniňem söz açanyny, ylaýta-da, öwgüli sözleri aýdanyny halamazdy. Söhbede başlan badyna: «Men bir golak adam, ýeke el bilen gydyrdanyp ýörün. Gazete ýazmakçy bolsaňyz, mekdebimizde iş...

AS­SA­DAN ÄDIP BAR­ÝAR URUŞ WE­TE­RAN­LA­RY...

1941 — 1945-nji ýyl­la­ryň Be­ýik Wa­tan­çy­lyk ur­şu­nyň gu­ta­ra­ny­na 75 ýyl dolýar. Bu wagt aralygy taryh üçin gysga bolsa-da, adamzat üçin azym-küjüm wagt däl. Onsoň şu ýerden çen tutsaň, urşuň ýangynly...

KÄBIR MILLI OÝUNLARYNYŇ DÖREÝŞI WE ÄHMIÝETI

«MILLI OÝNUM – BUÝSANJYM» ATLY DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGINE TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW: Biziň ýöredýän syýasatymyzyň baş maksady jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek we sagdyn bedenli, belent ruhly nesilleri kemala getirmekden ybaratdyr. Halkymyzyň bäş...
2014