Ruhy miras


TÜRKMENLER HAKDA ÝÜZ HEKAÝAT

ÝATKEŞLIK Taryh kitaplarynda şeýle hakykat öwran-öwran teswirlenýär. Bir mejlisde gürrüňden gürrüň çykyp, Ymam Şapygy hakda söz açylypdyr. Şonda alymlaryň biri Ymam Şapygynyň ýatkeşligine haýran galypdyr. Sebäbi Ymam Şapygy üç müň jilt...

TÜRKMEN MILLI GURALY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen milli gymmatlyklarymyz ylmy taýdan öwrenilýär. Şeýle gymmatlyklara taryhy ýadygärliklerimiz, dilimiz, edebiýatymyz, gadymdan galan senetlerimiz we beýlekiler degişlidir. Taryha nazar aýlanymyzda, türkmen durmuşynda...

AŇ-PAÝHAS OÝNY

Halk döredijiliginiň gyzykly žanrlarynyň biri-de matallardyr. Haýsy-da bolsa, bir predmetiň göçme manyda suratlandyrylyp, onuň sorag görnüşinde berilmegine matal diýilýär. Matallaryň “tapmaça” diýen ady hem bar. “Tapmaça” ýa-da “tapmak” diýmekligiň özi...

“PAÝHAS ÇEŞMESI” KITABYNDA SUW HAKYNDA

Ýer görki – suw, suw görki – guw. * * * Suw ýygnanyp köl bolar, köp ýygnanyp – il. * * * Damja suwdan tal çykar. * * * Tereň suwlar bulanmaz. * * * Odunyň – gurusy,...

GURBAN BAÝRAMY BILEN BAGLY YRYMLAR

Gurban baýramynda hiňňildik uçsaň, günäleriň dökülermiş. * * * Her ýyl Gurban aýynda saçy gömmeklik sogap hasaplanylypdyr. * * * Hamyla gelin agzy bimaza döwründe dil iýse, çagasy dilewar bolarmyş. Dili peltek, sakaw çaga...

ÝOMAKLAR – HALK DÖREDIJILIGINIŇ SÖZ BÄSLEŞIGI

Ýomaklar – degişmeler halk döredijiliginiň çaklaňja žanrlarynyň biridir. Ýomak – ýiti sözli degişme, ýiti sözli aýdyşyk, şorta sözdür. Ýomaklar hemişe diýen ýaly toý-tomaşada, oturylyşyklarda gepe, ýomaga ökde iki adamyň garşyma-garşy aýdyşmagy...

YNSANYŇ GÜÝJI

Bir adam güýç-kuwwatyň nämeden ybaratdygy hakynda köp oýlanypdyr. Muňa jogap tapmak üçin akyldaryň öýüne gelýär. Görse, akyldaryň öýi sadaja öý, birnäçe çagalar jagylda-jugul. Muňa bu adam geň galmak bilen seredýär....

DANALARDAN DÜRDÄNELER

Eger iýjegiň, geýjegiň, üstüňde jaýyň bar bolsa, dünýäniň ilatynyň 75 göterimden has bagtlysyň. *** Eger hiç açlyk görmedik, ýesirlikde ezýet çekmedik bolsaň, dünýädäki 500 million adamdan has baýsyň. *** Köp ýatmak bedeni lellim edýär,...

OMAR HAÝÝAMYŇ MEŞHUR SENENAMASY

Gün­do­ga­ryň meş­hur aly­my Omar Haý­ýam özü­niň yl­my dö­re­di­ji­lik ýo­lu­ny Bu­ha­ra şä­he­rin­de (1068 — 1079 ýý) şa köş­gün­de baş­lap­dyr. 1074 ýyl­da Be­ýik Sel­juk­lar döw­le­ti­niň sol­ta­ny Mä­lik şa (1072—1092) Omar Haý­ýa­my paý­tag­ta...
2014