Ruhy miras


HALKYŇ TARYHY MUZEÝLERDE ÝAŞAÝAR

Ýur­du­my­zyň mu­zeý­le­ri pe­der­le­ri­mi­ziň geçen şöh­rat­ly ýol-ýo­da­la­ry, meş­gul bo­lan kesp-kär­le­ri, al-ýa­şy­la bes­le­nen mil­li lybas­la­ry... ba­ra­da gür­rüň ber­ýän äpet ki­ta­ba meň­ze­ýär. Haçan-da onuň ga­py­syn­dan ät­läp, «jilt­le­ri­ni sa­hap­lap» ug­ra­nyň­da we­lin, ne­neňsi...

BEDEW ATYŇ NALLARY

Ata-babalarymyz asyrlaryň dowamynda synmaz buýsanjy we şöhraty bolan bedew atlaryny hemişelik alada bilen gurşapdyrlar. Pederlerimiziň bedew atlaryň seýislenip, endigan gadam urmagy, çapuwa taýýar bolmagy hem-de gözelligine gözellik goşmak maksady bilen...

ÇAPYKSUWARYŇ ÇAPYKSUWAR OGLY

«Elli ýaşyma çenli at çaparyn diýip wesýet-ä edipdim». Bu sözler çapyksuwar hem seýis Toýlymyrat Babaýewe degişli. Aýlawyň gögerçindir serçelerini al-asmana göterýän at toýnaklarynyň güpürdileri indi otuz alty ýyl bäri ussat...

BEDEN TERBIÝESI — SAGLYGYŇ GÖZBAŞY

«BITARAP DIÝAR: ÝAŞLARYŇ TERBIÝESINDE MILLI ÝÖRELGELER» ATLY MAKALALAR TOPLUMYNDAN Geçen ýekşenbe diýseň ajaýyp gün boldy. Ýaşyl öwsen dag-dereleri, ýazyň ýaraşygy bolan gyzyl gülälekler, baharyň hoştap howasy göwünleri göterdi. Şeýle ýakymly pursatlarda...

GAÝYNLY GELIN — GAPAKLY GAZAN

Ýaşlara bir sözüm bar Türkmen maş­ga­la­syn­da gaýyn-gelniň gat­na­şyk­la­ry şol öýüň ag­zy­bir, bagt­ly ýa­şa­ma­gy­nyň sö­ýe­si­dir. Gelniň ga­ýy­ne­ne­si­ni sy­la­ma­gy, enä­niň-de öz ge­ze­gin­de gel­ni­ni per­zent­le­ri­niň bi­ri ýa­ly sar­pa­la­ma­gy gat­na­şyk­la­ry ber­kid­ýär. Her bir ene og­ly...

TÜRKMEN ALABAÝY — YNSANYŇ WEPALY DOSTY

Hormatly Prezidentimiziň döwet galamyndan çykan kitaplary türkmen halkymyzyň hemişelik ýankitabyna öwrüldi. Milli Liderimiziň «Türkmen alabaýy» atly kitaby hem halkymyzyň söýüp okaýan eserleriniň biridir. Ata-babalarymyzdan nesilden-nesle geçip, biziň günlerimize miras galan...

HAKYDADA GALAN HIKMETLER...

MIZEMEZ MIRAS 2020-nji ýylyň 11-nji fewralynda hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen bolan duşuşygynda eden çykyşynda: «Häzirki wagtda biziň üçin, çagalar bagyndan başlap, orta we ýokary okuw mekdeplerine çenli ýaş nesillerimize...

EDEBI HEM-DE EBEDI GYMMATLYK

Hormatly Prezidentimiz türkmen halkynyň öz edebi mirasyna, bilimleriň gözbaşy hasaplanýan kitaba mydama sarpa goýup gelendigi barada söz açyp: «Türkmenler Oguz han döwründen bäri kitaby iň ýokary ruhy gymmatlyk, mukaddeslik saýypdyr»...

BAGTYŇ SERWERI — SAGLYK

«BITARAP DIÝAR: ÝAŞLARYŇ TERBIÝESINDE MILLI ÝÖRELGELER» ATLY MAKALALAR TOPLUMYNDAN Ili­miz­de çy­ny bi­len bir işe ber­len yn­sa­ny gö­re­niň­de, «Ar­ma!» di­ýilýär. Her bir za­dyň gadyr-gymmatyny maň­laý de­ri bi­len öl­çe­ýän adam tüýs ýü­rek­den ýyl­gy­ryp:...

ZEHINI ZYÝAT ŞAHS

XX asyryň ýetmiş birinji ýylynda ýazyjylaryň maşgalasyna jaý paýlanyldy. Aşgabat şäheriniň ozalky Lahuti köçesinde ýerleşýän bu jaý iki gatly, kottej görnüşli, aýratyn howlulydy. Bolgar gurluşykçylarynyň yhlas siňdirip, kerpiçden sünnäläp guran,...
2014