Ruhy miras


ŞAHYRLARYŇ GOŞGULARYNDA BAGT HAKYNDA

Magtymguly Pyragy: Kerem etseň, kadyr alla, Dünýälikde at islärin. Talygym ukuda galmyş, Bir açylgan bagt islärin. * * * * * * * * * * * * * * * * * * *...

“BEREKETLI TÜRKMEN SAÇAGY” KELLEBAŞAÝAK ÇORBASY

Türkmen halkynyň aňyna we ruhuna berk ornaşan «türkmen bedewleri», «türkmen halylary», «türkmen gawunlary»... diýen düşünjeler ýaly, «türkmen milli tagamlary» diýen jümle hem çuň mana, aýratyn sazlaşyga eýedir. Türkmeniň milli tagamlarynyň...

HAÝWANLARYŇ DILINDEN AÝDYLAN DANALYKLAR HAKYNDA

Günleriň birinde haýwanlaryň şasy ýolbars hassa bolýar. Möjek ýolbarsyň ýanynda bolup, oňa hyzmat edýär. Bir gün möjek ýolbarsa: — Eý haýwanlaryň şasy, sizi görmäge tokaýyň ähli haýwanlary geldi welin tilki gelmedi?...

TÜRKMEN MILLI OÝNY “AÝTEREK – GÜNTEREK”

Oýna taýýarlyk. Oýunçylar deň sanda iki topara bölünip, olar biri-birinden 10–15 metr uzaklykda, biri-biriniň elinden tutup, ýüzbe-ýüz durýarlar. Oýunçynyň sany 20–30-a çenli bolup biler. Bije atyşyp, haýsy toparyň oýny birinji başlamalydygyny...

ATAMYŇ DURMUŞ HAKDA AÝTMADYK ZATLARY

Fizika boýunça Nobel baýragynyň eýesi Doktor Ahmet Züweýlden hakyky alymyň aýratynlyklary we çyn alym bilen alymsumagy nähili tanamalydygyny sorapdyrlar. “Eger-de özüniň beýikdigi, başarnyklydygy, ylymlydygy, asyllydygy hakda söz açýan bolsa, ony diňläbem...

TÜRKMEN ŞYGRYÝETINDE WATANÇYLYK

Magtymguly Pyragy: Gel, köňlüm, men saňa nesihat kylaý, Watany terk edip gidiji bolma; Özüňden egsik bir gaýry namardyň Hyzmatynda gulluk ediji bolma. *** Aýralyk oduna ýanyp-bişmeýen, Zalymlar elinden ülke aşmaýan, Watandan aýrylyp, ýalňyz düşmeýen Ülkesinde il gadryn näbilsin. *** Mäne Baba: Gam...

ZAMAHŞARYNYŇ «ÝAGŞYZADALARYŇ BAHARY» KITABYNDA NADANLYK HAKDA

Ähli ýaramaz işleriň we ýaramaz endikleriň gözbaşy nadanlykdyr. *** Bir şahyr şeýle diýýär: Nadan bolsa ene-atanyň biri, Hökman ýeter balasyna täsiri. *** Alymyň nadanlykdan üstün çykmagyndan ylmyň nadandan üstün çykmagy has gowudyr. *** Akyl eýeleri öz aralarynda tiz...

HÜWDÜLER

Çaganyň rahat ýatmagy, sagdyn ösmegi we terbiýe almagy üçin aýdylýan aýdymlara hüwdiler diýilýär. Hüwdülerde Allatagalanyň atlarynyň gaýtalanyp gelmeginiň çuň manysy bar we öz köklerini gadymy zikirden alyp gaýdýar. Şonuň üçinem...

“PAÝHAS ÇEŞMESI” KITABYNDA GADYR HAKYNDA

Ýagşy ýagşynyň gadyryna ýeter. * * * Ekin ekip çil çekmedik, nanyň gadyryny näbilsin. * * * Oduň gadyryny üşän biler, odunyň gadyryny – daşan. * * * Çäkmeniň gadyry ýagyşda bilner. * * * Akyllynyň gadyry akmak...
2014