Ruhy miras


GU­ÝU­LY GÜR­RÜŇ

Öňüm­de otu­ran go­ja­nyň her bir gür­rü­ňi­ni üns bi­len diň­le­ýär­dim. Ol ýa­rym asyr­dan öň­ki gören-eşiden wa­ka­sy­nam düýn bo­lan ýa­ly edip aýd­ýar­dy. Bu bol­sa onuň ýat­keş­li­gin­den ha­bar ber­ýär­di. Ara­sy­na maý ber­män gür­leý­şi,...

SABYR DÜÝBI — SAP ALTYN

Dört adam bar­ýar: bi­ri py­ýa­da, beý­le­ki­si ti­gir­de, üçün­ji­si mo­tou­lag­da, soňku­sy aw­tou­lag­da. Me­ge­rem, py­ýa­da bar­ýa­nyň, bol­man­da, ti­gir, ti­gir­de barýa­nyň mo­tou­lag, mo­tou­lag­da bar­ýa­nyň bol­sa, aw­tou­lag mü­ne­si gel­ýän­dir. Bu ýer­de geň zat ýok,...

GÖZELLIK terbiýesiniň gönezligi

As­lyn­da, gö­zel­li­ge teş­ne­lik hal­ky­my­zyň hä­si­ýe­tin­de bar zat. Ýog­sa ene­le­ri­mi­ziň sünnä­läp do­kan gö­zel ha­ly­la­ry dö­rär­mi­di?! Gü­lä­lek­li sähra­la­ryň, çi­gil­dem­li dag­la­ryň goý­nun­da önüp-ösen türk­men hal­ky­nyň te­bi­gat bi­len ýa­kyn ara­gat­na­şyk sak­lan­dy­gy...

SALYKATLY YNSAN — SYLAGLY

«BITARAP DIÝAR: ÝAŞLARYŇ TERBIÝESINDE MILLI ÝÖRELGELER» ATLY MAKALALAR TOPLUMYNDAN Olar edil ýeňňe-baldyz ýaly diýseň höwrügipdirler. Gelin biş-düşe ökde bolansoň, bilýän zatlaryny oňa irginsizlik bilen öwredýär. «Sen sanlyja salymdan bir öýüň gelni...

Ha­şam çe­ken har­rat­lar

Dilewar türkmen halky agaç ussaçylygyna neçjarçylyk diýip at beripdir. Taryhda mälim bolşy ýaly, gadym döwürlerde ýaşan adamlar agajy ýönekeý usulda işlemegi başarypdyrlar. Olar agaçdan özleri üçin ujy ýiteldilen sada ýaraglary...

OLAR ÝÜREKLERDE EBEDI ÝAŞAR

Merdana pederlerimiziň hiç haçan öçmejek şöhratynyň, gahrymançylygynyň we edermenliginiň hatyrasyna bina edilen «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumy biziň her birimiz üçin mukaddes ýere öwrüldi. Bu ýerde Aşgabat ýer titremesinde şehit bolanlaryň...

Näme okadyň, eşideli!

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň aý­dan şu nu­ra­na söz­le­ri bi­ziň döw­rü­miziň ne­sil­le­ri­niň he­mi­şe­lik uý­ma­ly pend-u-ne­si­ha­ty bol­ma­ly­dyr. Şeý­le jüm­le­ler eşi­de­niň­den ýü­re­ge or­naýar: «Ki­tap yn­sa­ny­ýe­tiň baş baý­lygy­dyr, ser­ma­ýa­sy­dyr, dö­wür­le­riň,...

Paýhas mekdebi

Altyn güýzüň çigreklije günleri bildirgisiz, sadalyk bilen özüni ykrar etdirip barýar. Baglaryň baldaklarynda güýz şemalyny badalga edinip oturan ýapraklaryň käbiri saralyp başlanam bolsa, entek tänme aladalary uzakda. Ýöne ir säherde,...

OÝLANDYRÝAN JÜMLELER

Eger sen diňe aňsat düşýän zatlary etmek isleýän bolsaň, onda durmuş kyn düşer. Eger-de sen agyr düşýän işleri hem ýerine ýetirmek üçin çytraşýan bolsaň, onda durmuş ýeňil bolar. Özüňiziň göwnüçökgünligiňiziň we...

DURMUŞ WE ÝAŞLYK

TEBIGYLYK Ynsanyň tebigy ýaradylyşy daşky durkuny bezeýän esasy alamatlaryň biri. Tebigylyk — asyl görnüş, çeşme suwy ýaly durulykdyr. Çeşme suwy hem owadan, hem-de arassa. Çünki onuň gözbaşy dury, oňa gapdaldan goşulýan...
2014