Ruhy miras


Sazyň gudratly güýji

Günde ir säher bilen, çagalaryma ertirlik berip, işe howlugýan. Şu gün hem şeýle ýagdaý. Ýolum uzak bolansoň, irräk çykjak bolup haýdaýardym. Birdenem, radioýaýlym arkaly «Der­man eý­le­di» sa­zy ýaň­la­nyp baş­lady. Ine,...

OKA, OÝLAN! ÝALŇYŞ HASAP

Ata möjek perzendini öz başyny çarap ýaşamaga uýgunlaşdyrmak üçin her gün ir säher bilen aw awlamaga ugradar eken. Ilkinji gün ýaş gurt boş gaýdyp gelipdir. Onuň gözgyny halyna ýüregi awan ene...

DAÝHANÇYLYK DÄPLERI

Biziň azaphon ata-babalarymyz dogup-döräp, öz rysgal-döwletini ene ýerden agtarypdyrlar. Olaryň eklenç çeşmesi bolan ene topragy tamdyrdyr ojak, duztorbadyr hamyrmaýaly kendirik bilen deň görmegi oňa näderejede hormat-sarpa goýandygyny beýan edýär. Şeýle...

Halypa tejribesi ýaşlara görelde

Türkmen milli teležurnalistikasyndan söz açylanda, Türkmenistanyň at gazanan žurnalistleri Sahy Mämmedow, Nazar Aýnazarow, Baýramgylyç Pälwanow, Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgärleri Akmuhammet Aşyrow, Seýitmuhammet Saryýew ýaly özleriniň hünär ussatlyklary we belent...

DÜRDÄNELER DÜNÝÄSI

Mil­li Li­de­ri­mi­ziň hal­ky­my­zyň ga­dy­my­ýe­ti­niň yz­la­ry­ny hä­zir­ki Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­ri bi­len bag­la­nyş­dy­ryp çe­per be­ýan ed­ýän «Türk­me­niň döw­let­li­lik ýö­rel­ge­si» at­ly tä­ze ki­ta­by­nyň halk köpçüligine hödürlenmegi ajaýyp...

GYŞDA SAÝRAN BILBILLER

(GEÇEN ASYRYŇ 70-80-nji ÝYLLARYNDA TÜRKMEN ÝAŞLARYNYŇ SÖÝGÜSINI GAZANAN «BAHAR» RADIOGEPLEŞIGI BARADA SÖHBET) Adat­ça, bil­bil­ler ba­har­da nag­ma kak­ýarlar. Özem ga­ty ir — sa­ba-sä­her­ler­de. Çaga­nyň bo­ýy ýet­me­ýän bir za­dy al­mak­çy bo­lan­da, aýak­la­ry­nyň da­rak­ly­gy­na...

GU­ÝU­LY GÜR­RÜŇ

Öňüm­de otu­ran go­ja­nyň her bir gür­rü­ňi­ni üns bi­len diň­le­ýär­dim. Ol ýa­rym asyr­dan öň­ki gören-eşiden wa­ka­sy­nam düýn bo­lan ýa­ly edip aýd­ýar­dy. Bu bol­sa onuň ýat­keş­li­gin­den ha­bar ber­ýär­di. Ara­sy­na maý ber­män gür­leý­şi,...

SABYR DÜÝBI — SAP ALTYN

Dört adam bar­ýar: bi­ri py­ýa­da, beý­le­ki­si ti­gir­de, üçün­ji­si mo­tou­lag­da, soňku­sy aw­tou­lag­da. Me­ge­rem, py­ýa­da bar­ýa­nyň, bol­man­da, ti­gir, ti­gir­de barýa­nyň mo­tou­lag, mo­tou­lag­da bar­ýa­nyň bol­sa, aw­tou­lag mü­ne­si gel­ýän­dir. Bu ýer­de geň zat ýok,...

GÖZELLIK terbiýesiniň gönezligi

As­lyn­da, gö­zel­li­ge teş­ne­lik hal­ky­my­zyň hä­si­ýe­tin­de bar zat. Ýog­sa ene­le­ri­mi­ziň sünnä­läp do­kan gö­zel ha­ly­la­ry dö­rär­mi­di?! Gü­lä­lek­li sähra­la­ryň, çi­gil­dem­li dag­la­ryň goý­nun­da önüp-ösen türk­men hal­ky­nyň te­bi­gat bi­len ýa­kyn ara­gat­na­şyk sak­lan­dy­gy...

SALYKATLY YNSAN — SYLAGLY

«BITARAP DIÝAR: ÝAŞLARYŇ TERBIÝESINDE MILLI ÝÖRELGELER» ATLY MAKALALAR TOPLUMYNDAN Olar edil ýeňňe-baldyz ýaly diýseň höwrügipdirler. Gelin biş-düşe ökde bolansoň, bilýän zatlaryny oňa irginsizlik bilen öwredýär. «Sen sanlyja salymdan bir öýüň gelni...
2014