Bäsleşik


«Berkarar döwletiň bagtyýar gerçekleri» atly döredijilik bäsleşik

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi hem-de Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan Ýeňiş güni mynasybetli ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýigitleriniň arasynda geçiriljek «Berkarar döwletiň bagtyýar gerçekleri» atly döredijilik bäsleşiginiň DÜZGÜNNAMASY Hormatly...

"Berkarar döwletiň zehinli ýaşlary" atly bäsleşik

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli ýurdumyzyň umu­my­bi­lim ber­ýän or­ta mek­dep­le­ri­niň 8 — 11-nji synp okuwçylarynyň arasynda geçirýän «Berkarar döwletiň...

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda geçirýän «El hünäri...

«Ak şäheriň şu güni» atly zehin synagly telebäsleşik

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Aşgabat» teleýaýlymy bilen bilelikde yglan eden «Ak şäheriň şu güni» atly zehin synagly teleýazgyly gepleşiginiň DÜZGÜNNAMASY Türkmenistanyň...

“Mirasym bar – sarpam bar” atly döredijilik bäsleşik

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň www.yashlar.gov.tm internet web-saýtynda Milli bahar baýramy mynasybetli “Mirasym bar – sarpam bar” ady bilen geçiriljek döredijilik bäsleşiginiň DÜZGÜNNAMASY Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi...

«Ýaş habarçy» atly döredijilik bäsleşik

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi we Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň «Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň redaksiýasy tarapyndan ýurdumyzyň döredijilik bilen meşgullanýan ýaşlarynyň arasynda geçiriljek «Ýaş habarçy» atly...

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşik

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi we Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň «Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň redaksiýasy tarapyndan ýurdumyzyň döredijilik bilen meşgullanýan ýaşlarynyň arasynda geçiriljek «Milli oýnum –...

“Talyp gözeli – 2020” atly gözellik bäsleşik

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde gurnamagynda Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp gyzlarynyň arasynda geçiriljek...

“Iň eýjejik gyzjagaz – 2020” atly şadyýan bäsleşik

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde Milli bahar baýramy mynasybetli ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň 2-4-nji synplarynda okaýan okuwçy gyzlarynyň arasynda geçiriljek “Iň eýjejik...

TÜRKMENISTANYŇ ÝAŞLARYNYŇ ARASYNDA YLMY IŞLER BOÝUNÇA BÄSLEŞIK

TÜRKMENISTANYŇ ÝAŞLARYNYŇ ARASYNDA YLMY  IŞLER BOÝUNÇA BÄSLEŞIK GEÇIRMEK HAKYNDA DÜZGÜNNAMA   Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde  hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli we parasatly baştutanlygynda ylmyň we tehnologiýalaryň ösüşine, halkymyzyň aň-bilim derejesiniň ýokarlandyrylmagyna, ylmyň,...
2014