Çäreler


Parahatçylygyň we ösüşiň beýik nyşany

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde Türkmenistanyň Bilim, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrlikleriniň ýolbaşçylarynyň, Mejlisiň deputatlarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň, ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlarynyň we talyplaryň gatnaşmagynda maslahat geçirildi. «Bitarap...

Sagdyn jemgyýet – Berkarar döwlet

Sagdyn durmuş ýörelgelerini öňe sürüp, röwşen ertirimiz üçin ruhy hem beden taýdan sagdyn nesilleri ýetişdirmek babatynda irginsiz zähmet çekýän hormatly Prezidentimiziň çäksiz aladalary netijesinde Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary tarapyndan ähli ugurlar...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Bagtyýarlyk etrap Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň Milli merkezi bilelikde Türkmenbaşy Dokma Toplumynda zähmet...

WATAN GORAGÇYLARYNYŇ GÜNI

“Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” ýylymyzyň toýlardan toýlara ulaşýan günlerinde Watan goragçylarynyň güni uly dabara, aýdym bilen saz bilen ýurdumyzyň ähli ýerlerinde bellenilip geçilýär. Watan goragçylarynyň güni ýatdan çykmajak toýly tomaşaly...

TÄSIRLI GEÇDI

Hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda 2020-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda geçirilen «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahatyndan gelip çykýan meselelere bagyşlanyp, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi...

MASLAHAT GEÇIRILDI

Şugün Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany ýylynda Ene-mamalarymyzyň, gelin - gyzlarymyzyň, çeper elleriniň gudratyndan döräp, asyrlardan gaýdýan çuň geçmiş taryhy, milli däp-dessurlary, mukaddeslikleri bilen Watanymyzy şöhratlandyrýan, medeniýetimiziň aýrylmaz bölegi bolan “Türkmen milli halyçylyk...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Hormatly Prezidentimiziň: «Türkmenistanyň gülläp ösüşi, durmuşymyzyň mundan beýläk hem gözelleşmegi bilimli, ylymly, ukyply ýaş nesillere baglydyr» diýen sözlerinden ugur alyp, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi «Nebitçi» çagalar sagaldyş...

MASLAHAT GEÇIRILDI

Ga­raş­syz, he­mi­şe­lik Bi­ta­rap Türk­menis­tan döw­le­ti­miz hor­mat­ly Pre­zi­den­timi­ziň pa­ra­sat­ly ýol­baş­çy­ly­gyn­da Ber­karar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de be­lent üs­tün­lik­le­re bes­len­ýär. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz hal­ky­my­zyň eş­ret­li, bo­lelin, asu­da dur­muş­da...

BRIFING DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň guramagynda 2020-nji ýylyň “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” diýlip atlandyrylmagy mynasybetli brifing duşuşygy geçirildi. Oňa Ýaşlar guramasynyň işeňňir agzalary, bagtyýar talyp ýaşlar...

MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynyň uly mejlisler jaýynda hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen 2020-nji ýylyň «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýyly diýlip yglan edilmegi mynasybetli maslahat geçirildi. Maslahaty Türkmenistanyň Mejlisi,...
2014