Çäreler


BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Ýakynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan şanly Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň döredijilik bilen meşgullanýan ýaşlarynyň arasynda bäsleşik guraldy. «Belent maksatly ýaşlar – kämilligiň gözleginde» ady bilen...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Ber­ka­rar­lyk et­rap hä­kim­li­gi­niň mej­lisler za­lyn­da et­ra­byň eda­ra-kär­ha­na­la­ryn­da zäh­met çek­ýän ýaş­la­ryň gat­naş­mak­la­ryn­da «Ar­ka­dag­ly Di­ýar ösüş­le­re bes­len­ýär» ady bi­len baý­ram­çy­lyk du­şu­şy­gy ge­çi­ril­di. Ruhu­be­lent­li­ge bes­le­nen...

HOŞALLYK MASLAHATY GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň guramagynda guramanyň işjeň agzalarynyň, dürli kärde zähmet çekýän öňdebaryjy ýaşlaryň, şeýle-de bagtyýar talyp ýaşlaryň gatnaşmagynda Ýaşlar guramasynyň VI Gurultaýyna bagyşlanyp, hoşallyk...

BEÝIK IŞLERIŇ DIÝARY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda halkymyzyň her bir güni toýdur baýramlara, taryhy wakalara beslenýär. «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda tutuş ata Watanymyz täze aýdyň belentliklere barýar. Ine, şu...

BIRAÝLYGA BAGYŞLANDY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň sene ýazgysy beýik başlangyçlaryň esasynda il-ýurt bähbitli ajaýyp işleriň bitirilmegi, uly üstünlikleriň, ösüşleriň gazanylmagy bilen barha baýlaşýar. Mähriban Watanymyz Türkmenistanda köpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty ösdürmek, jemgyýetde,...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Türk­me­nis­ta­nyň Jem­gy­ýet­çi­lik gu­ra­mala­ry­nyň mer­ke­zi bi­na­syn­da Türk­me­nis­ta­nyň Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Ýaş­lar gu­ra­ma­sy­nyň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi­niň, Türk­me­nis­ta­nyň Bi­lim ministr­li­gi­niň, şeý­le-de har­by we hu­kuk go­raý­jy eda­ra­la­ry­nyň bi­le­lik­de gu­ra­ma­gyn­da Bi­lim­ler we...

BILIM – BAGTLY GELJEGIŇ BINÝADY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzda ylym-bilim ulgamy täze ösüşlere eýe bolýar. Ulgamyň işini döwrebap derejede guramak, oňa innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak, ýaşlara berilýän bilimiň hilini ýokarlandyrmak,...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Türk­me­nis­ta­nyň Içe­ri iş­ler ministr­li­gi­niň Po­li­si­ýa­nyň ýol gö­zeg­çi­li­gi mü­dir­li­gi ta­ra­pyn­dan Ça­ga­lar aw­toşä­her­çe­sin­de paý­tag­ty­my­zyň mek­debe çen­li ça­ga­lar eda­ra­la­ry­nyň uly topar­la­ryn­da ter­bi­ýe­len­ýän kör­pe­le­riň ara­syn­da...

BILIMLI ÝAŞLAR RÖWŞEN GELJEGIŇ BINÝADYDYR

Şeýle at bilen geçirilen baýramçylyk çäresi Bilimler we talyp ýaşlar gününe bagyşlandy. Ony Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi hem-de Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti bilelikde guradylar. “Aşgabat”...

ÝAŞ TELEKEÇILER BÄSLEŞDILER

Şu gün ýurdumyzyň iň bir gelim-gidimli gözel künjekleriniň biri bolan “Hezzet” medeni dynç alyş merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň bilelikde guramagynda...
2014