Ruhy miras


SA­PA­LY TOP­RA­GYŇ ŞY­PA­LY ÖSÜM­LI­GI

Ylmy dilde «peganum harmala» diýlip atlandyrylýan üzärligiň dünýäde 6, ýurdumyzyň çäginde 1 görnüşi duş gelýär. Boýy 30 — 50 santimetre ýetýän bu köpýyllyk, otjumak ösümlik ýurdumyzyň çäginde giňden ýaýrap, onuň...

WATAN

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň www.yashlar.gov.tm internet web-saýtynda Milli bahar baýramy mynasybetli “Mirasym bar – sarpam bar” ady bilen geçirilen döredijilik bäsleşiginde saýlanan eserleriň biri: WATAN Ösüşleriň bedew batly, Bagta sary...

WATANYŇ DEŇIŇDE...

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň www.yashlar.gov.tm internet web-saýtynda Milli bahar baýramy mynasybetli “Mirasym bar – sarpam bar” ady bilen geçirilen döredijilik bäsleşiginde saýlanan eserleriň biri: WATANYŇ DEŇIŇDE... Taryhynyň owazasy ýaňlanýar, Belentde...

WATANYMA

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň www.yashlar.gov.tm internet web-saýtynda Milli bahar baýramy mynasybetli “Mirasym bar – sarpam bar” ady bilen geçirilen döredijilik bäsleşiginde saýlanan eserleriň biri: WATANYMA Ykbalyna bürgüt paýhasy siňen Daglaryňda Göroglyň...

WATAN ÜÇIN BU GÜN NÄME BAŞARYN?

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň www.yashlar.gov.tm internet web-saýtynda Milli bahar baýramy mynasybetli “Mirasym bar – sarpam bar” ady bilen geçirilen döredijilik bäsleşiginde saýlanan eserleriň biri: WATANYMA Her säher ýürekden watanymy...

BITARAPLYK MEKANYM

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň www.yashlar.gov.tm internet web-saýtynda Milli bahar baýramy mynasybetli “Mirasym bar – sarpam bar” ady bilen geçirilen döredijilik bäsleşiginde saýlanan eserleriň biri: BITARAPLYK  MEKANYM  Göz görejim, serde...

ÝÜZÄRLIK

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň www.yashlar.gov.tm internet web-saýtynda Milli bahar baýramy mynasybetli “Mirasym bar – sarpam bar” ady bilen geçirilen döredijilik bäsleşiginde saýlanan eserleriň biri: HALKYMYZYŇ ÝÜZÝYLLYKLARYŇ DOWAMYNDA KÄMILLEŞDIREN...

MIL­LI BI­NA­GÄR­LIK SUN­GA­TY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda binagärlik sungaty boýunça ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde ýörite hünärmenler taýýarlanylýar. Ýaşlar halypa mugallymlaryň degerli maslahatlaryny alýarlar, binagärlige degişli edebiýatlary özleşdirýärler,...

TER­BI­ÝÄ­NIŇ MIL­LI USUL­LA­RY

Maşgala ojagynyň görki bolan çagajyklaryň sagdyn, ruhubelent bolup ýetişmegi her bir ata-enäniň arzuwydyr. Hormatly Prezidentimiz bu barada uly tagallalar edip, gymmatly eserlerinde yzygiderli nygtaýar we nesil terbiýesiniň ata-enäniň çagalaryna siňdirýän...

ÝOW­ŞAN YS­LY SÄH­RA

Pasly baharlarda seýrana gitsek, Tükenmez ýollaryň bardyr, sen çölüň! Üstüňde ýaýlaýyp, myrada ýetsek, Lälezar gülleriň bardyr, sen çölüň! Türkmeniň göwni ýaly giň, sahawatly we jomart Garagum sährasynyň waspyny edýän bu setirleri nusgawy şahyr Seýitnazar...
2014