Ruhy miras


ÜÝT­GE­ŞIK ZE­HIN

«Sazy Atda Çaryýewiňki». Bu jümle ýaşy ortadan aňryk ätlänleriň aglabasy üçin tanyşdyr. Çünki ýigriminji ýüzýyllygyň segseninji-togsanynjy ýyllarynda radiodyr telewideniýede häli-şindi ýaňlanan bu jümläni eşitmedik ýok bolsa gerek? Şol döwürde aýdym-sazyň...

ADAM WE AHLAK

Jem­gy­ýet adam­lar­dan yba­rat. Adam­la­ryň ara­syn­da­ky gat­na­şyk­lar, esa­san, ah­la­gyň, huku­gyň, di­niň we ada­tyň ka­da­la­ry bi­len düzgün­leş­di­ril­ýär. Asyr­la­ryň do­wa­myn­da ada­tyň we di­niň ka­da­la­ry­nyň eriş-ar­gaç ki­min sep­leşip gi­den­dik­le­ri se­bäp­li, ola­ry ta­pa­wutlan­dyr­mak ju­da kyn....

DEŇIZDEN DAMJALAR

Özüniň nähili ýanýandygyny aýtmaga mejaly bar bolsa, ol ölügsi otda ýanýandyr. * * * Iň uly baýlyk — adamlaryň gatnaşygydyr. * * * Mähirlilik we sadalyk — belentligiň sakasy, mylaýymlyk we mylakatlylyk — adamyň...

IL AGZYBIRLIGI MAŞGALADAN BAŞLANÝAR

Maşgala ynsan durmuşynyň gözbaşy hasaplanýar. Maşgalanyň abatlygy, agzybirligi jemgyýetiň ösüşine hem täsir edýär. Şonuň üçin il arasynda agzybir maşgalalary döwletli hasaplaýarlar. Türkmen halkymyz maşgala bitewüligini ähli zatdan ýokary goýýar. «Maşgalam —...

PAÝHASLAR SANDYGYNDAN

Zenanlara razylyk sözüni dili bilen däl-de, gözi bilen aýtmak ýeňildir. * * * Öz şahsy durmuşyň barada başgalar näçe az bilse, seniň üstünlige ýetmegiň üçin şonça-da gowy bolar. * * * Zenanyň gözelligi gözündedir. *...

ŞÖHRATLY TARYHYMYZYŇ ALTYN SAHYPALARY

halkymyzyň buýsanjydyr, nesillerimiz üçin milli terbiýe mekdebidir Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň taý­syz ta­gal­la­la­ry ne­ti­jesinde milli mirasymyzy, geç­miş gym­mat­lyk­la­rymy­zy yl­my taý­dan çuň­ňur öw­ren­mä­ge äh­li şert­ler dö­re­dil­ýär. Dö­re­dil­ýän giň müm­kin­çi­lik­ler­den ruhla­nyp, ta­ryh­çy...

GY­ZA IŇ­ŇE BER, OG­LA­NA — PIL

Iňňe bilen sungat, pil bilen zähmet döreden halkyň aýtgysy-da, aýdymy-da, öýdümi-de üýtgeşik. Zandyna zähmete bolan söýgi, hünäre, kesp-käre bolan uçursyz yhlas siňen bu gadymy aýtgyny ýurt Baştutanymyzyň Balkan welaýatynda iş...

DOSTUŇ BÜRGÜT BOLSA DAGLARA ELTER

«BITARAP DIÝAR: ÝAŞLARYŇ TERBIÝESINDE MILLI ÝÖRELGELER» ATLY MAKALALAR TOPLUMYNDAN Öňňin Gahryman Arkadagymyz Daşoguz welaýatynda iş saparynda bolup, kärendeçi daýhanyň galla oragyna ak pata berende, zähmetsöýerligiň, halallygyň, dost-doganlygyň ägirt uly güýjüniň bardygyna...

ENELER — NESILLERE DOWAMAT

Hormatly Prezidentimiziň pähim-paýhasynyň miwesi bolan «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly kitabynda: «Taryhyň dowamynda bina edilen türkmen döwletleriniň soltanlarynyň kuwwatly güýje eýe bolmagynda, olaryň pähimli netijä gelip bilmeklerinde hem eneleriň...
2014