Ruhy miras


DURMUŞ WE ÝAŞLYK

TEBIGYLYK Ynsanyň tebigy ýaradylyşy daşky durkuny bezeýän esasy alamatlaryň biri. Tebigylyk — asyl görnüş, çeşme suwy ýaly durulykdyr. Çeşme suwy hem owadan, hem-de arassa. Çünki onuň gözbaşy dury, oňa gapdaldan goşulýan...

MUZEÝLER — TARYHY GYMMATLYKLARYMYZYŇ HAZYNASY

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň sentýabr aýynyň başlarynda paýtagtymyzyň çäginde arheologik tapyndylar ýüze çykarylypdy. Geçen hepdäniň şenbe güni bu tapyndylary Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýine tabşyrmak dabarasy hem-de «Bagtyýarlyk...

Zükgür — GADYMY OÝUN

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine Ata-babalarymyzdan bize miras galan oýunlaryň her biriniň özboluşly aýratynlygy bar. Meniň söhbetini etjek bolýan milli oýnumyza makalanyň sözbaşynda hem görşüňiz ýaly «Zükgür» diýilýär. Bu...

«ÄLEME ÝAŇ SALAN TÜRKMEN GÖREŞI, MILLI OÝNUM – GÖZLERIMIŇ GÖREJI»

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine Adamzat jemgyýetiniň dörän eýýamlarynda peýda bolan sport we hereketli milli oýunlarynyň aglabasynda adam özüniň awlaýan haýwanlary bilen çakganlykda, çeýelikde, çydamlylykda bäsleşipdir. Diýmek, awunyň şowly...

Käbir milli oýunlarynyň döreýşi we ähmiýeti hakda kelam agyz

«MILLI OÝNUM – BUÝSANJYM» ATLY DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGINE   Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: Biziň ýöredýän syýasatymyzyň baş maksady jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek we sagdyn bedenli, belent ruhly nesilleri kemala getirmekden ybaratdyr. Halkymyzyň bäş...

AT ÇAPYŞYGYŇ ÄHMIÝETI

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine At çapyşygy-bu türkmenleriň sport oýunlarynyň iň gadymy we söýgüli görnüşidir. Adamlar bilen atlaryň iş salyşmagy gadymy Hytaý, Müsür we Parfiýa medeniýetlerinden gözbaş alyp gaýdýar. At...

Milli oýunlarymyzyň durmuşda tutýan orny

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine   Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: Geljegimiz bolan çagalarymyzy bagtyýar durmuşda ýaşatmak, kämil edep-terbiýe, bilim bermek berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe jemgyýetimizi we döwletimizi ösdürmegiň ýoludyr. Biz bu...

ÝÜZÜK-ÝÜZÜK OÝNY

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine Türkmen halky şahandaz halk bolan soň, belleýän toý-baýramlary örän şowhunly, şagalaňly geçirmegi başarýar. Toýlarymyzyň şowhunyny artdyrýan zatlaryň biri-de türkmen milli oýunlarydyr. Özem, milli oýunlarymyzy...

ÇAGALAR WE MILLI OÝUNLAR

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýaşlara durnukly bilim bermek hem­de sagdyn terbiýe bermek, olary ylymly, bilimli, giň gözýetimli, Watana wepaly, işbaşarjaň adamlar edip ýetişdirmek meselesi...

ÇAGANYŇ ÖSÜŞINDE MILLI OÝUNLARYŇ ORNY

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine Aslyny müňýyllyklardan alyp gaýdýan gadymy hem müdimi türkmen halky Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ösüşiň ähli ugurlarynda asyrlara barabar beýik işleri...
2014