Ruhy miras


DANALARDAN DÜRDÄNELER

Ertirki gün gerekmejek zadyňy şu gün zyň, ertirki gün gerek boljak zadyňy şu gün edin. *** Adamlar hakykata göz ýetirmek üçin jedel edenlerinde jedel uzaga çekdirilmän bes ediler, sebäbi hakykat ýalňyz bolýar,...

WEZIRGALA (rowaýat)

Gadym zamanda, bir şäheriň şasy goşuny, serkerdeleridir top-tomgusy bilen uzak saparly awa çykarman bolupdyr. Şa ugramazynyň öňüsyrasy wezirini ýanyna çagyryp: “Men dolanyp gelýänçäm, galanyň daşyna şeýle bir berkitme gur! Oňa...

ŞORTA SÖZLER — TÜRKMEN HALK DÖREDIJILIGI

Şorta sözler halk döredijiliginiň giň ýaýran žanrlarynyň biridir. Şorta sözler anekdotlaryň aýratynlygyny özünde jemleýär. “Anekdot” grek sözi bolup, ol aslynda “Ýazylmadyk zat, gülküli, ýomakly gürrüň” diýen manyny berýär. Şorta sözler...

MAK­SAT­LY ÖMÜR — MA­NY­LY ÖMÜR

Bir gezek ýaş ýigitleriň biri akyldaryň bosagasyndan ätläpdir. «Halypa, men durmuşda hiç bir zada uzak gyzygyp bilemok. Käbir zatlar birbada göwnümi açýan ýaly görünse-de, sähel salymdan göwnüm, dünýäm sowan tamdyra...

“KOWUSNAMA” ESERINDE DOST TUTUNMAK WE ONUŇ KADALARY HAKYNDA

Oglum bilip goýgun, diri kişiler dostsuz oňup bilýän däldir, çünki dostsuz bolandan dogansyz bolan ýagşydyr. *** Bir danadan: “Dost gowumy, dogan?” diýip sorapdyrlar. Olam: “Dost bolan dogan ýagşydyr” diýip jogap beripdir. *** Dostlaryň barada...

NAKYLLAR WE ATALAR SÖZI

Nakyllar we atalar sözi – halk döredijiliginiň şahyrana toparynyň bir žanry. Olar halkyň bäş müň ýyllyk taryhy ýolunyň önümidir. Halkyň ruhundan gelip çykan umumadamzat gymmatlyklarymyz – ruhy, ahlak baýlyklarymyzdyr. Gözbaşyny...

KÄDIDE ÜWELEN ETIŇ BIŞIRILIŞI

Türkmen topragy gadymdan bäri ir-iýmişleriň, miweleriň we gök önümleriň köpdürlüligi bilen meşhur bolupdyr. Gawundan, garpyzdan we üzümden başga-da, olara injir, nar, erik, şetdaly, ülje, garaly we beýlekiler degişlidir. Şolar bilen...

MERTEBÄNIŇ SARPASY (TYMSAL)

Gadym eýýamlarda baýlyk, ylym we mertebe üçüsi bir saçagyň başynda jem bolup, özara gürrüňe gyzypdyrlar. Baýlyk özüni magtap başlapdyr: «Meniň adamlara täsirim örän uly. Sebäbi olar her bir ýagdaýda meni...

KERIM GURBANNEPESOW: “WESÝETLER BOÝUNÇA”

Çagakak «Aglamak utanç!» diýdiler. Jahylkak «Aldamak utanç!» diýdiler. Şeýdip endik etdik aglamazlyga. Şeýdip endik etdik aldamazlyga. Diýdiler: «Köplükde gägirmek aýyp». Diýdiler: «Köçede sygyrmak aýyp». Diýdiler: «Meýlisde geçmäkäň töre, Hakyň barmy? Törüň özünden sora!» Ýene-de diýdiler: «Ulalyp ýaşyň, Garaja gyl...

DANALARDAN DÜRDÄNELER

Gep sözde däl-de, onuň aýdylyş äheňindedir, şol sözüň ulanylyşyndadyr. *** Akylly adam özgäniň kemçiligini görüp, öz kemçiligini düzeder. *** Egri çyzgyçdan dogry çyzyk çykmaz. *** Ýagşy günleň ýolunda müň sany ýaman ýatyr. *** Kynçylykdan basylmak öz-özüňi kemsitmekdir. *** Öter dünýä üçin ötmejek abraýyňy...
2014