Ruhy miras


Ýagşylyk

Satyjy penjiräniň uly aýnasynyň öňünde durşuna uzaklary synlaýar eken. Şol wagt bir kiçijek gyzjagaz ýoldan geçip barşyna aýnanyň arkasyndaky görnüşde goýlan harytlaryň ýanynda aýak çekipdir. Soňra elini maňlaýyna kölegeledip, aýnanyň...

Asyryň akyldaryndan ALTYN SARGYTLAR

Biz ýaly adaty adam bolup dünýä inen Albert Eýnşteýn bütin ömrüne okanlary, öwrenenleri, tejribede synag edenleri bilen çuňňur zehiniň, kämilligiň nusgasyna öwrüldi. Eger bu gün akyl, bilim, başarnyk babatynda tapawutlanýan...

HIKMET HOŞALARY

Üç zat göreje nur berýär: ýaşyl çemenzarlyga, akar suwa we owadan ýüze seretmek. * * * Eger oduň içinde bolsa hem dostlugyňa wepaly bol! * * * Çalt tutaşan ot çalt hem sönýändir. Gyssanmaç...

PÄHIM BOSSANY

Eger bir akylly adam ýalan sözlese, ony uzak wagtlap özi hem unudyp bilmez. * * * Kim öz nebsine ýalançylygy öwretse, ol dogruçylyň dogry sözüne hem ynanmaz. * * * Jomart malyny halal ýol...

MUZEÝLER — GEÇ­MI­ŞIŇ BE­ÝA­NY

Halkymyzyň baý taryhy bar. Häzirki wagtda milletimiziň medeni gymmatlyklaryny aýap saklamak, öwrenmek we nesillere ýetirmek babatda düýpli işler durmuşa geçirilýär. Muzeýler gurlup, ulanylmaga berilýär, taryhymyza bagyşlanan halkara maslahatlar we sergiler...

“BEREKETLI TÜRKMEN SAÇAGY – II” ÇAL

DÜÝE ÇALY Täze saglan düýe süýdüni küýzä ýa-da syrçaly gaba guýmaly, gönezlik goşmaly, gabyň gapagyny ýapmaly we salkyn ýerde 3-4 sagat saklamaly. Onuň ýüzüne çykan agaran aýrylýar we tagamlary hem-de içgileri taýýarlamak...

Naşyja sowgatlar

Çet gyrada ýerleşýän obalaryň birine bir dana goja göçüp gelipdir-de, şol ýerdede ýurt tutunypdyr. Ol çagalary gowy görüp, köp wagtyny şolar bilen geçirýär eken. Goja çagalara sowgat bermegi hem gowy...

Agyrynyň we aladalaryň sebäbi

Sapagyň başynda professor içi azajyk suwly bulgury ýokary göteripdir. Talyplar bu ýagdaýa üns beräýýänçäler, ony ýokary galdyryp saklap durupdyr, soňra bolsa: «Siziň pikiriňizçe şu bulguryň agramy näçedir?» diýip sorapdyr. — 50...

DANALARDAN DÜRDÄNELER

Ertirki gün gerekmejek zadyňy şu gün zyň, ertirki gün gerek boljak zadyňy şu gün edin. *** Adamlar hakykata göz ýetirmek üçin jedel edenlerinde jedel uzaga çekdirilmän bes ediler, sebäbi hakykat ýalňyz bolýar,...

WEZIRGALA (rowaýat)

Gadym zamanda, bir şäheriň şasy goşuny, serkerdeleridir top-tomgusy bilen uzak saparly awa çykarman bolupdyr. Şa ugramazynyň öňüsyrasy wezirini ýanyna çagyryp: “Men dolanyp gelýänçäm, galanyň daşyna şeýle bir berkitme gur! Oňa...
2014