BU HEMMELERIŇ SAGDYNLYGY ÜÇIN ÖRÄN MÖHÜMDIR

Saglygymyzy goramak, ozaly bilen, özümize bagly.

Agyz-burun örtüklerini ulanmak bilen, diňe özümizi däl, eýsem, daş-töweregimizdäkileri hem keselleriň ýokuşmagyndan goraýandygymyzy unutmaly däldiris!

Agyz-burun örtükleri daşky gurşawyň ýaramaz täsirleri netijesinde adamyň öýkenine, aýratyn-da, dem alyş ýollaryna zeper ýetirýän tozan bölejiklerinden goranmakda örän ähmiýetlidir.

Agyz-burun örtügini ulanmazdan öň, hökman eliňizi sabynlap ýuwmaly.

Dakynanyňyzdan soň, agzyňyzy, burnuňyzy we eňegiňizi oňat örter ýaly, onuň maýyşgak gysgyjyny burnuňyza tarap egreltmeli.

Häzir tomus pasly dowam edýär. Şonuň üçin-de, hökman agyz-burun örtüklerini ulanyň! Bu hemmeleriň sagdynlygy üçin örän möhümdir.

Agyz-burun örtügini dakynýan wagtyňyzda, oňa eliňizi degirmezlige çalşyň.

Ulanyp bolanyňyzdan soň, ony ýapyk zibil gaplaryna taşlamaly.

Agyz-burun örtügiňizi aýranyňyzdan soň hem hökman eliňizi sabynlap ýuwmaly.

Agyz-burun örtügiňizi aýranyňyzda, ýörite tutawaçlaryndan tutmaly.

Lukmanlar agyz-burun örtüklerini 2 sagatdan köp ulanmazlygy maslahat berýärler.

Örtükleri çygly ýagdaýda ulanmaly däldir.

“Nesil” gazeti,

23.07.2020ý.

Meňzeş makalalar
2014