«Türk­me­nis­tan we hal­ka­ra gu­ra­ma­la­ry: pa­ra­hat­çy­ly­gyň we ösü­şiň ha­ty­ra­sy­na hyz­mat­daş­lyk» at­ly hal­ka­ra mas­la­ha­ta gat­na­şy­jy­la­ryň BMG-niň Baş sek­re­ta­ry­na ibe­ren Ýüz­len­me­si BMG-niň Baş As­samb­le­ýa­sy­nyň 74-nji ses­si­ýa­sy­nyň res­mi­na­ma­sy hök­mün­de ka­bul edil­di we gu­ra­ma­nyň res­mi dil­le­rin­de çap edil­di. Ýakynda BMG-niň Nýu-Ýork şäherinde ýerleşýän ştab-kwartirasyndan hoş habar...