Elektrik energetikasy milli ykdysadyýetimiziň ileri tutulýan pudaklarynyň biridir. Ýurdumyzda durmuşa geçirilýän iri möçberli taslamalar bu pudagyň okgunly ösüşini nazarlaýar. Soňky ýyllarda tutuş ýurdumyz boýunça häzirki zaman gazturbinaly elektrik stansiýalary we täze görnüşli paýlaýjy kiçi elektrik beketleriniň onlarçasy ulanylmaga berildi, müňlerçe kilometr uzynlykda elektrik geçiriji ulgamlar çekildi. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda Türkmenistanyň ykdysady hem-de durmuş taýdan ösüşiniň möhüm...