Makalalar arhiwi (2020-9-1)

MUGALLYM, OKUWÇY, TALYP

MUGALLYM, OKUWÇY, TALYP
MUGALLYM Güýzüň ilkinji güni. Mekdep. Dabara. Ýaş mugallymlaryň biri özüni edil birinji synpa gelen okuwçylar ýaly duýýar. Ünsüni bir ýere jemlejek, tolgunmasyny basjak bolup, lowurdap dogan Güne garaýar. Onýança-da: — Hormatly adamlar, eziz okuwçylar! Bu gün mugallymlarymyzyň hatary ýene-de bir şägirdimiz — ozalky uçurymymyz bilen artdy. Geliň, oňa söz bereliň! Çünki bu gün onuň ilkinji iş güni...

Salam, bilimler dünýäsi!

Salam, bilimler dünýäsi!
Eý, ylym ojagym, eziz mekdebim... Çagajyk 6 ýaşady, şeýlelikde, onuň durmuşynda täze eýýam başlandy: şu okuw ýylynda ol mekdebe gitmeli. Mundan onuň özüniňem habary bar. Ejesiniň ýanyna gelýär-de: «Eje, men haçan okuwa gidýän?» diýip soraýar. Ejesi bolsa biraz oýlanýar-da: «Ýene-de kän gezek ýatyp-turanyňdan soň...» diýip jogap berýär. Bu jogap çagany kanagatlandyrýar. Ýogsam ol sanlaryň hemmesini ýa...
2014