Makalalar arhiwi (2020-9-15)

DURMUŞ WE BIZ Güllere seredip...

DURMUŞ WE BIZ Güllere seredip...
Öň­räk öý­de otag gül­le­ri­ni su­wa­ryp ýör­şüme, olar­dan çyk­ýan tä­ze ýap­rak­la­ra geň gal­mak­dan ýa­ňa do­ňup ga­lyp­dy­ryn. Göz öňüm­de peý­da bo­lan ala­ma­ta haý­ran bolup, gö­zü­mi aý­ryp bil­me­dim. Elbetde, gülleri suwarmalydygyny, wagtly-wagtynda ideg eden halatymyzda olaryň has-da gowy ösýändigini biziň hemmämizem bilýäris. Men bu ýagdaýy adamlar bilen baglanyşdyrmak isledim. Eýsem, durmuşda bizi «suwarýan» kim?! Dogry, heniz çaga wagtymyz ata-enelerimiz....

SAGDYNLYK—BAGTYMYZYŇ GÖZBAŞY

SAGDYNLYK—BAGTYMYZYŇ GÖZBAŞY
Türkmen halkyny ajaýyp zamananyň—Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň eýesi eden hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şeýle diýýär: “Biz sagdyn durmuşyň tarapdary bolmak bilen, milletimiziň genofondunyň has-da berkemegine, sagdyn bedenli we sagdyn ruhly nesliň kemala getirilmegine, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini we sporty ösdürmek meselelerine aýratyn üns bermelidiris”. Biziň turuwbaşdan Arkadag Prezidentimiziň şeýle çuň mazmunly sözlerine ýüzlenmegimiz ýöne ýere däl. Sebäbi...

BILIMLI NESIL-ÝURDUŇ DAÝANJY

BILIMLI NESIL-ÝURDUŇ DAÝANJY
“Döwlet adam üçindir!”diýen taglymaty öňe sürüp, ýurdumyzyň her bir raýatynyň bagtyýar durmuşuny üpjün etmek ugrunda ýadawsyz alada edýän Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ösüp gelýän ýaş nesillerimiziň bilim-terbiýesine hem uly üns berýär. Şonuň üçinem ýurdumyzda amala aşyrylýan bilim özgertmeleri, ilkinji nobatda, olaryň hemmetaraplaýyn ösen, kämil şahsyýetler bolup ýetişmegine gönükdirilendir. “Döwletimiziň baş aladasy  ýaş nesillerimiziň eşretli abadan...
2014