Garaşsyzlygyň binýadyny emele getirýän esasy gymmatlyklaryň hatarynda halkyň we Watanyň birligi esasy orun eýeleýär. Türkmenistanyň Halk Maslahaty hem şol birligiň amal edilmesidir. Halk maddy gymmatlyklary döretmek bilen birlikde, ruhy gymmatlyklaryň hem mizemez çeşmesi bolup durýar. Halk özboluşly hereketlendiriji güýç hökmünde jemgyýetiň taryhyna goldanyp, onuň gönezligini şu günki güne ýetirip, täze döwrüň ösüş aýratynlyklary bilen baýlaşdyrýar....