Aýdym-saz jadyly dünýä. Şol jadyly dünýäniň howasyndan dem alyp, ajaýyp aýdymlary bilen halkymyzyň söýgüsine mynasyp bolan ýaş, zehinli aýdymçylar diýseň köp. Sebäbi olara hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda işlemäge, döretmäge, öz ukyp-başarnyklaryny ýüze çykarmaga ähli mümkinçilikler bar. Şeýle mümkinçiliklerden peýdalanyp, muşdaklarynyň gyzgyn söýgüsini gazanan ýaş aýdymçy Meýlis Halbaýew bilen taýýarlan söhbetdeşligimizi okyjylara ýetirmegi makul bildik. — Meýlis, söhbetdeşligimizi...