Döwletiň gülläp ösmegi, ilkinji nobatda, bilimiň hem ylmyň ösüşine bagly. Hut şonuň üçin-de hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda ýaşlarymyzyň kämil bilim goruna eýe bolmagy, ylym bilen meşgullanmagy, ýagny aň mümkinçiliklerini doly açmagy, kämilleşmegi üçin ähli zerur şertler döredilýär. Çagalar baglaryndan başlap, ýokary okuw mekdeplerine, ylmy-barlag edaralaryna çenli ylmyň iň soňky gazananlaryna daýanýan tehnologiýalar, innowasiýalar ornaşdyrylýar....