Makalalar arhiwi (2020-5-12)

TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTY BARADA SÖHBET

TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTY BARADA SÖHBET
BILIM DÜNÝÄSINDE BATLY GADAMLY Oba hojalygynyň dürli ugurlary boýunça hünärmenleri taýýarlamaga uly goşant goşýan hem-de bagtyýar zamanamyzda has uly ähmiýete eýe bolan bilim ulgamynyň özgertmeleriniň aýdyň alamaty hökmünde Türkmenistanyň Prezidentiniň 2010-njy ýylyň 17-nji martyndaky Karary esasynda işe başlan Türkmen oba hojalyk institutynda agronomçylyk, weterinar lukmançylygy, şeýle hem gidromeliorasiýa we oba hojalygyny mehanizmleşdirmek fakultetlerinde ençeme hünärler boýunça...

MIL­LI GAH­RY­MAN­LAR HA­TY­RA­LAN­ÝAR

MIL­LI GAH­RY­MAN­LAR HA­TY­RA­LAN­ÝAR
Parahatçylygyň we azatlygyň goragçylaryny sarpalamak halkymyzyň asylly ýol-ýörelgeleriniň biri hasaplanýar. Şeýle asylly däbimizden ugur alyp, türkmen halkynyň beýleki doganlyk halklar bilen bilelikde faşizme garşy uruşda gazanylan Beýik Ýeňşiň 75 ýyllygynyň öň ýanynda hormatly Prezidentimiz Permana gol çekdi. Şol resminama laýyklykda, uruş weteranlaryny, urşa gatnaşanlaryň ýanýoldaşlaryny hemde tylda zähmet çeken zähmet weteran­la­ry­ny «1941 — 1945-nji ýyl­la­ryň...
2014