Düýn Aşgabat şäheriniň güni hem-de «Soňky jaň» dabarasy mynasybetli ýurdumyzyň Baş döwlet baýdagyna gül desselerini goýmak dabarasy geçirildi. Oňa paýtagtymyzyň orta mekdepleriniň köp sanly uçurymlary, mugallymlary we bilim işgärleri gatnaşdylar. Dabaranyň çäklerinde tapawutlanan zehinli okuwçylara, halkara olimpiadalaryň we ders bäsleşikleriniň ýeňijilerine milli Liderimiziň adyndan baýramçylyk sowgatlary gowşuryldy. Şeýle dabaralar welaýat merkezlerinde hem ýaýbaňlandyryldy. Biz hem...