Göreni haýrana goýýan türkmen halylarynyň özüniň gaýtalanmajak gözelligi, berkligi we ýokary hilliligi bilen Oguz han türkmeniň döwründen bäri bütin dünýäde meşhurlyga eýedigini buýsanç bilen nygtamak gerek. Bu jadyly güýje eýe bolan nepis halylarda halkymyzyň geçmişi, geljege bolan ýagty umytlary, gelin-gyzlarymyzyň mähribanlygy, ussatlygy şöhlelenýär. Şöhratly taryhymyzyň gatlaryndan gözbaş alyp gaýdýan kämil halyçylyk sungatymyz dünýä ýüzüniň alymlarydyr...