Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: — Ünsli öwrenilýän ilkinji harpdan başlap, asmandaky ýyldyzlara eltýän uly açyşlaryň arasynda her ädimde ylym durandyr.  HIMIÝA YLMY: ýaş alymlaryň oýlap tapyşlary döwrüň zerurlygyndan ugur alýar Hormatly Prezidentimiziň 16-njy oktýabrda tassyklan Karary bilen «Türkmenistanda himiýa ylmyny we tehnologiýalaryny toplumlaýyn ösdürmegiň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy» kabul edildi. Bu maksatnamanyň üstünlikli durmuşa...