Makalalar arhiwi (2020-10-1)

DÜN­ÝÄ MET­BU­GA­TY­NYŇ ÜN­SI ÝUR­DU­MYZ­DA

DÜN­ÝÄ MET­BU­GA­TY­NYŇ ÜN­SI ÝUR­DU­MYZ­DA
Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda amala aşyrylýan taryhy özgertmeler dünýä habar beriş serişdelerinde öz mynasyp ornuny tapýar. Aslynda, köpçülikleýin habar beriş serişdeleri diňe bir jemgyýetçilik ähmiýetli wakany habar bermek bilen çäklenmän, eýsem, auditoriýada belli bir jemgyýetçilik pikirini oýarmagy başarmalydyr. Şu jähetden seredeniňde, jemgyýet bilen gazet-žurnallaryň, radio-telewideniýäniň, umuman, medianyň arasynda nähili berk baglanyşygyň bardygyna göz ýetirmek mümkin. Hawa, ýakynda...

Türkmen toýunyň dünýädäki dabarasy

Türkmen toýunyň dünýädäki dabarasy
Garaşsyzlyk! Wysal bolan arzuwym, Garaşsyzlyk! Ak ýollaryň aýdymy. Eziz Arkadagyň adyn alkyşlap, Bu aýdymy joşup-joşup aýdaly! — diýýän şahyryň şygyr setirlerindäki ýaly, ýurdumyzyň baş baýramy — Garaşsyzlyk güni hormatly Prezidentimiziň daşyna mäkäm jebisleşip, tutuş halkymyz bilen bilelikde, giňden hem dabaraly bellenildi. Diňe milli derejede bellenildi diýseg-ä, onuň gerimini çarçuwa saldygymyz bolar, megerem. Il-ulsumyz bilen birlikde, tutuş dünýä jemgyýetçiligi bu baýramyň şatlygyna...
2014