Makalalar arhiwi (2021-1-12)

Röwşen geljege sary

Röwşen geljege sary
Parahatçylygyň, agzybirligiň, bagtyýarlygyň we ruhubelentligiň mekany bolan Türkmenistanyň bagtyýar halky Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe uly ynam, egsilmez hyjuw, bimöçber joşgun bilen mukaddes arzuwlaryň wysal bolýandygyna guwanyp ýaşaýar we her bir ýyly uly üstünlikler bilen jemleýär. Häzirki bagtyýarlyk döwrümizde Gahryman Arkadagymyzyň döredýän giň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, eziz halkymyz uly joşgun bilen döredýär, gurýar, her bir güni, ýyly,...

Bagtyýar biz bu berkarar Diýarda

Bagtyýar biz bu berkarar Diýarda
Magtymguly etrabyndaky 11-nji çagalar bagynyň terbiýeçileriniň arasynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. «Bagtyýar biz bu berkarar Diýarda» ady bilen geçirilen duşuşyga TMÝG-niň etrap geňeşiniň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň, etrabyň sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň işgärleri gatnaşdylar. Ýaşlar – ýurdumyzyň röwşen geljegi. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylymly, bilimli, ruhubelent, berk bedenli, edep-terbiýeli, giň dünýägaraýyşly ýaşlary kemala getirmek hormatly Prezidentimiziň...

Abadan durmuş

Abadan durmuş
Döwlet Baştutanymyzyň öňdengörüjilikli ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda bolşy ýaly, daşary syýasatynda häzirki döwürde guwandyryjy netijeleriň gazanylmagy taryhy tejribelere, ylma esaslanylmagy bilen hem baglanyşyklydyr. Birleşen Milletler Guramasy we onuň ýöriteleşdirilen edaralary hem-de beýleki halkara guramalary bilen köpugurly we giň möçberli hyzmatdaşlygyň alnyp barylmagy, dünýä döwletleri bilen özara bähbitli gatnaşyklaryň yzygiderli ösdürilmegi ýurdumyzyň daşary syýasatynyň netijeli işlerini...
2014