Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitabynyň 12-nji jildi çapdan çykdy. Parahat we asuda Diýarymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly toýunyň şowhuny halkymyza egsilmez güýç-kuwwat we ruhubelentlik eçilýär. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda hepdäniň anna güni geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 9 aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan giňişleýin mejlisinde: «Ertirden başlap hemmäňiz toý donuňyzy geýiň!» diýen...