Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan döwlet syýasatynda pederlerimiziň asylly dessurlaryna, milli jemgyýetimiziň demokratik ýörelgelerine we gadymy halk häkimiýetlilik däplerine eýerilip, tutumly işiň başyna barlanda, geňeş edilýär. Hawa, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda milli Liderimiziň başlyklyk etmeginde geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi hem munuň nobatdaky subutnamasy boldy. Ilki bilen nygtamaly zat, umumymilli forumyň gün tertibine...