Türkmen halky ruhy we beden taýdan sagdyn nesilleri terbiýeläp ýetişdirmegi gadym döwürlerden bäri mizemez durmuş ýörelgeleriniň birine öwrüpdir. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň bu nusgalyk durmuş ýörelgesi hormatly Prezidentimiziň parasatly, öňdengörüjilikli baştutanlygynda mazmun taýdan has-da baýlaşdy. Ylymly, bilimli, sagdyn ruhly we berk bedenli nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek Gahryman Arkadagymyzyň tutuş dünýäde uly meşhurlykdan peýdalanýan ynsanperwer döwlet...