Makalalar

KARATEÇILERIMIZIŇ ÜSTÜNLIGI

KARATEÇILERIMIZIŇ ÜSTÜNLIGI
Azerbaýjanyň paýtagty Baku şäherinde geçirilen 5-nji «Arpaçaý» açyk halkara bäsleşiginde türkmen karateçileri üstünlikli çykyş etdiler. Ildeşlerimiz 1 altyn, 4 kümüş, 3 bürünç — jemi 8 medal bilen ýurdumyza dolandylar. Altyn medaly 9-11 ýaşly çagalaryň arasyndaky ýaryşlaryň toparlaýyn kumite görnüşinde paýtagtly mekdep okuwçylary Gurbannazar Amandurdyýew, Allanur Ýalkabow, Jora Öwezmyradow dagy gazandylar. Ýurdumyzyň adyndan wekilçilik eden Wadim...

TÜRKMEN BITARAPLYGY: YNAM. ABRAÝ. HALKARA YKRAR

TÜRKMEN BITARAPLYGY: YNAM. ABRAÝ. HALKARA YKRAR
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň oňyn Bi­ta­rap­lyk ýö­rel­ge­leri­ne esas­lan­ýan da­şa­ry sy­ýa­sa­tyn­da hal­ka­ra gu­ra­ma­la­ry, şol san­da Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy, Ýew­ro­pa­da Howpsuz­lyk we Hyz­mat­daş­lyk Gu­ra­ma­sy, Ga­raş­syz Döw­let­leriň Ar­ka­la­şy­gy, Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gi, Go­şu­lyş­maz­lyk He­reke­ti, Ys­lam Hyz­mat­daş­lyk Gu­ra­ma­sy bi­len ar­ka­la­şyk­ly iş­le­re giň ge­rim be­ril­ýär....

BITARAPLYK DÜNÝÄ ÝALKYM SAÇÝAR

BITARAPLYK DÜNÝÄ ÝALKYM SAÇÝAR
Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň syýasy ýagdaýyna dünýä jemgyýetçiliginde ýokary baha berilýär. Türkmenistanda durnukly ösüşiň hatyrasyna amala aşyrylan giň gerimli özgertmeleriň netijesinde ýurdumyz syýasy ulgamda özboluşly orny eýelemek bilen, toplan milli tejribämiz döwletara gatnaşyklaryny ýola goýmagyň guraly hökmünde üns merkezinde durýar. Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan içeri we daşary syýasaty milli bähbitleri goramak bilen çäklenmän, halkara...

BILIMLI ÝAŞLARYMYZYŇ ÜSTÜNLIGI

BILIMLI ÝAŞLARYMYZYŇ ÜSTÜNLIGI
2020-nji «Türk­me­nis­tan — Bi­tarap­ly­gyň me­ka­ny» ýy­ly­nyň il­kin­ji aýyn­da mek­dep okuw­çy­la­ry halka­ra ýa­ryş­la­ryň iki­sin­de üs­tün­lik­li çy­kyş edip, ata Wa­ta­ny­my­za ýe­ňiş­li do­lan­ma­gy ba­şar­dy­lar. Halkara ýaryşlaryň biri şu ýy­lyň ýan­war aýy­nyň 8 — 14-i aralygynda Gazagystan Respublikasynyň Almaty şäherinde matematika, fizika we informatika dersleri boýunça «XVI Halka­ra Žau­ty­kow» olim­pia­da­sy­dyr. Abraýly halkara ýaryşynda ýurdumyzyň...

ÖMÜRLERIŇ AÝDYMY — TÜRKMEN HALYSY

ÖMÜRLERIŇ AÝDYMY — TÜRKMEN HALYSY
Paýtagtymyzdaky Türkmen haly­sy­nyň mil­li mu­ze­ýin­de Türkme­nis­ta­nyň Mag­tym­gu­ly adynda­ky Ýaş­lar gu­ra­ma­sy­nyň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi­niň Türk­me­nis­ta­nyň Dok­ma se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi bi­len bi­le­lik­de gu­ra­ma­gyn­da «Türk­men mil­li ha­lyçy­lyk sun­ga­ty ÝUNESKO-nyň Adamza­dyň mad­dy däl me­de­ni mi­ra­sy­nyň gör­nük­li nus­ga­la­ry­nyň sa­na­wyn­da» ady bi­len aý­dym-saz­ly da­ba­ra ge­çiril­di. Da­ba­ra­nyň...

WATAN — DILLERIMIZIŇ SENASY

WATAN — DILLERIMIZIŇ SENASY
Pe­der­le­ri­miz wa­tan­sö­ýü­ji­li­giň, mert­li­giň, gaý­rat­ly­ly­gyň, gaý­duw­syzly­gyň, leb­ziha­lal­ly­gyň, bir­söz­lü­li­giň gaý­ta­lan­ma­jak nus­ga­lyk ýo­lu­ny mi­ras govupdyrlar. Wa­tan mu­kad­des­li­gini ýaş­la­ra ün­de­mek, ola­ra ýur­du­myzyň gül­läp ösü­şi­ne my­na­syp go­şant goş­ma­ga hö­wes­len­dir­mek mak­sa­dy bi­len Türk­me­nis­ta­nyň Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Ýaş­lar...

SANLY YKDYSADYÝET — DÖWREBAPLYGYŇ BINÝADY

SANLY YKDYSADYÝET — DÖWREBAPLYGYŇ BINÝADY
Günsaýyn ösüşiň täze belentliklerine sary ynamly öňe barýan eziz Diýarymyzyň milli ykdysadyýetini diwersifikasiýalaşdyrmak, sanly ulgamy giňden ornaşdyrmak, elektron senagatyny ösdürmek, innowasion önümçiligi artdyrmak boýunça uly işler durmuşa geçirilýär. Milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklary bilen bir hatarda, ýurdumyzyň maliýe ulgamynda hem sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» laýyklykda amala aşyrylýar. Ýurdumyzyň...

ÝAŞ­LAR GU­RA­MA­SY: HAL­KA­RA ÝAŞ­LAR HYZ­MAT­DAŞ­LY­GYN­DA

ÝAŞ­LAR GU­RA­MA­SY: HAL­KA­RA ÝAŞ­LAR HYZ­MAT­DAŞ­LY­GYN­DA
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: — Watansöýüji, giň düşünjeli, ynsanperwer, zähmetsöýer, maksada okgunly, belent ahlakly bagtyýar nesillerimiz ähli ukyp-başarnyklaryny eziz Watanymyzyň gülläp ösmegine bagyş etmelidir. Ýaş ynsanda şeýle häsiýetleri terbiýelemek biziň Ýaşlar guramamyzyň belent borjy we baş maksady bolmalydyr. Diňe aňyňa däl, bütin kalbyňa ýazylan, her gezegem seni müň şükürlere, buýsanja besleýän bir pursada hemmämiz şaýatdyrys. Asmanda...

ÝAŞLAR — WATAN KUWWATY

ÝAŞLAR — WATAN KUWWATY
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy watansöýüji ýaşlaryň müňlerçesini özünde jemläp, onuň baş wezipesi demokratik ýörelgelere ygrarly bolan döwletimiziň hem-de jemgyýetimiziň sazlaşykly ösüşine goldaw bermek, ýaşlary watansöýüjiligiň belent ruhunda terbiýelemek, däp-dessurlarymyza, milli mirasymyza aýawly garamak ýaly ýörelgelerden ybaratdyr. Olary gyşarnyksyz ýerine ýetirmek ýaşlar üçin mukaddes borç bolup durýar. Milli Liderimiz Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI gurultaýynda:...

ÝAŞ­LAR AR­KA­DAG­LY WA­TAN BI­LEN­DIR!

ÝAŞ­LAR AR­KA­DAG­LY WA­TAN BI­LEN­DIR!
Asuda, erkana, parahat ýurdumyz röwşen geljegi nazarlaýar. Biz muny ýurdumyzda amala aşyrylýan ägirt uly işlerde görýäris. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň ýaşaýyş-durmuşy şertleri ýokarlandyrylýar, ösüp gelýän ýaş nesillere okamaga, öwrenmäge, döretmäge giň mümkinçilikler döredilýär. Arkadagly ýurdumyzyň ýaşlary döwletimiziň daýanjy hem buýsanjydyr. Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň kuwwatyny, abraý-mertebesini artdyrmakda ýaşlara bil baglaýar. Taryha ser salsak, 2016-njy ýylyň 6-njy...
2014