Makalalar

GÖRK — AGYZDAN

GÖRK — AGYZDAN
Çynar ýaly berdaşly ogullary, bägül kimin hoşsyrat gyzlary ösdürip ýetişdiren pederlerimiz olaryň janynyň sag, kaddy-kamatlarynyň zyba bolmagynda dogry iýmitlenmegiň zerurdy­gy­na dü­şü­nip­dir­ler. «Görk — agyz­dan, gör­mek — eginden» diýen pähim-parasada eýermek bilen perzentleriniň dogry iýmitlenmegiň edebine eýermegini gazanypdyrlar. Säher bilen baglary suwaryp ýören agtygynyň berekellasyny ýetirip, içerik giren Ogulhajat ene goşa gelnini goşa didesi bilen mähirledi. Aşhananyň...

Çagalarda ýatkeşligi nähili ösdürmeli?

Çagalarda ýatkeşligi nähili ösdürmeli?
Mek­dep okuw­çy­la­ry­nyň kä­bi­ri ber­len ýum­şy dessine ýat tutsa, ýene biri, tersine, näçe okasada, ýat tu­tup bil­män kö­sen­ýär. Mu­ňa, el­bet­de, ýady gow­şak­lyk se­bäp bol­ýar. Ýa­dy gow­şak okuwçy­la­ra da­şa­ry ýurt dil­le­ri­ni öw­ren­mek hem kyn düş­ýär. Eý­sem, şeý­le ça­ga­lar­da ýat­keş­li­gi nä­dip ösdürip bolar?! Lukmanlaryň aýtmagyna görä, pes ýatkeşlige, ilki bilen, nesil yzarlama, galyberse-de, güýçli dartgynlylyga...

Telekeçilik işi ösdürilýär

Telekeçilik işi ösdürilýär
Häzirki wagtda döwletimiziň durnukly ösüşini ýokarlandyrmak maksady bilen esasy garalýan meseleleriň biri hem hususy telekeçilik işini ösdürmekdir. Bu babatda Gahryman Arkadagymyz: «Ykdysadyýetde döwletiň paýyny azaltmak we hususy pudagy giňeltmek boýunça netijeli işleri alyp barmaly. Hususylaşdyrmaga degişli edara-kärhanalaryň sanawyna energetika, ulag we aragatnaşyk pudaklarynyň aýry-aýry döwlet kärhanalaryny, üpjünçilik desgalaryny, şeýle hem köp sanly beýleki kärhanalary girizmeli....

«AKYLLY ÖÝ» — GELJEGIŇ ÖÝI

«AKYLLY ÖÝ» — GELJEGIŇ ÖÝI
ONUŇ TASLAMASYNY TÜRKMEN TALYBY TAÝÝARLADY Döw­ran­gel­di Suw­ha­now — Türk­me­nis­ta­nyň Inžener-tehniki we ulag kom­mu­ni­ka­si­ýa­la­ry ins­ti­tu­ty­nyň ta­ly­by. Ol ta­lyp­ly­gy­nyň il­kin­ji ýyl­laryn­da «Ses buý­ruk­la­ry ar­ka­ly do­lan­dy­ryl­ýan «akyl­ly öý» at­ly tas­la­ma­nyň üs­tün­de iş­läp baş­la­dy. Öý ba­ra­da dü­şün­je­le­ri­mi­zi düý­bün­den üýt­gedip bil­jek tas­la­ma soň­ky...

DAŇDAN 6-DA OÝANMAK ÜÇIN 6 SEBÄP

DAŇDAN 6-DA OÝANMAK ÜÇIN 6 SEBÄP
«Ir tu­ran işin­den dy­nar» diý­me­gi ha­la­ýa­rys, ýö­ne ir tur­ma­gy ha­la­ýa­rys­my?! «Ha­wa» di­ýip jo­gap ber­mek kyn. Daň­dan ― uky­nyň iň süý­ji wag­ty. Em­ma en­dik edin­seň, uky­nyň süý­jü­li­gin­den hem ýa­kym­ly zat­la­ry ga­za­nyp bol­jak eken. Eý­sem, daň bi­len 6-da oýan­mak üçin al­ty se­bäp si­zi hem gy­zyk­landyr­ýar­my?! Şeý­le bol­sa, ge­liň, olar bi­len bi­le­lik­de ta­nyş bo­la­lyň! 1. Ünsüňizi jemlemäge wagt...

MAKSAT — ILATY ÝERLI ÖNÜMLER BILEN ÜPJÜN ETMEK

MAKSAT — ILATY ÝERLI ÖNÜMLER BILEN ÜPJÜN ETMEK
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň taý­syz ta­gal­la­la­ry bi­len Ga­raşsyz, he­mi­şe­lik Bi­ta­rap Türk­me­nis­tan yk­dy­sa­dy ba­bat­da dünýä­niň ösen döw­let­le­ri­niň ha­ta­ry­na ynam­ly go­şul­ýar. Mil­li Li­de­ri­mi­ziň baştutan­ly­gyn­da dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän top­lum­la­ýyn çä­re­le­riň ne­ti­je­sin­de, yk­dy­sa­dy­ýe­tiň äh­li pu­dak­la­ryn­da durnuk­ly ösüş üp­jün edi­lip,...

ERIK ÝAPRAGYNA EL ÝUWSAŇ...

ERIK ÝAPRAGYNA EL ÝUWSAŇ...
Söz­ba­şy­ny ýal­ňyş oka­ma­dy­ňyz. Ha­ky­kat­dan hem, eri­giň ýap­ra­gy­na eli­ňi ýuw­saň, has peý­da­ly eken. Mu­ny il­kin­ji bo­lup, türk­me­nis­tan­ly ta­lyp gyz su­but et­di... Tanyş boluň Ýaş alym! Türk­men top­ra­gyn­da bi­hal ösüm­lik ýok. Mu­ňa hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň «Türk­me­nis­ta­nyň der­man­lyk ösüm­lik­le­ri» at­ly köp jiltli düýp­li en­sik­lo­pedik işi­ne ser sa­la­ny­myz­da hem göz ýe­tir­ýä­ris....

SANLY YKDYSADYÝET WE ŞERTNAMALAÝYN GATNAŞYKLAR

SANLY YKDYSADYÝET WE ŞERTNAMALAÝYN GATNAŞYKLAR
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baş­lan­gy­jy esa­syn­da, «Türk­me­nis­tan­da 2019 — 2025-nji ýyllar­da san­ly yk­dy­sa­dy­ýe­ti ös­dür­me­giň Kon­sep­si­ýa­sy­nyň» ka­bul edil­me­gi bi­len, ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň dür­li pu­dak­la­ryn­da tä­ze in­no­wa­sion teh­no­lo­gi­ýa­lar, şol san­da san­ly tehno­lo­gi­ýa­lar or­naş­dy­ry­lyp, elekt­ron res­mi­na­ma­lar do­la­ny­şy­gy­na hem-de elekt­ron...

DAŞARY YKDYSADY IŞ: ÝETILEN SEPGITLER, TÄZE ÖZGERTMELER WE MÜMKINÇILIKLER

DAŞARY YKDYSADY IŞ: ÝETILEN SEPGITLER, TÄZE ÖZGERTMELER WE MÜMKINÇILIKLER
Mälim bolşy ýaly, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan dünýä hojalyk ulgamyna işjeň goşulmak bilen beýleki döwletler, halkara guramalar, maliýe we ykdysady düzümler bilen milli, sebit we dünýä derejesinde abadançylygy üpjün etmegiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk edýär. Munuň özi bir tarapdan ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýy bilen baglanyşykly bolsa, beýleki bir tarapdan ähli derejede ýüze çykan hem-de täze ýüze...

BU HEMMELERIŇ SAGDYNLYGY ÜÇIN ÖRÄN MÖHÜMDIR

BU HEMMELERIŇ SAGDYNLYGY ÜÇIN ÖRÄN MÖHÜMDIR
Saglygymyzy goramak, ozaly bilen, özümize bagly. Agyz-burun örtüklerini ulanmak bilen, diňe özümizi däl, eýsem, daş-töweregimizdäkileri hem keselleriň ýokuşmagyndan goraýandygymyzy unutmaly däldiris! Agyz-burun örtükleri daşky gurşawyň ýaramaz täsirleri netijesinde adamyň öýkenine, aýratyn-da, dem alyş ýollaryna zeper ýetirýän tozan bölejiklerinden goranmakda örän ähmiýetlidir. Agyz-burun örtügini ulanmazdan öň, hökman eliňizi sabynlap ýuwmaly. Dakynanyňyzdan soň, agzyňyzy, burnuňyzy we eňegiňizi oňat örter ýaly, onuň...
2014