Makalalar

TÜRKMEN HALYSYNYŇ BAÝRAMYNA

TÜRKMEN HALYSYNYŇ BAÝRAMYNA
Göreni haýrana goýýan türkmen halylarynyň özüniň gaýtalanmajak gözelligi, berkligi we ýokary hilliligi bilen Oguz han türkmeniň döwründen bäri bütin dünýäde meşhurlyga eýedigini buýsanç bilen nygtamak gerek. Bu jadyly güýje eýe bolan nepis halylarda halkymyzyň geçmişi, geljege bolan ýagty umytlary, gelin-gyzlarymyzyň mähribanlygy, ussatlygy şöhlelenýär. Şöhratly taryhymyzyň gatlaryndan gözbaş alyp gaýdýan kämil halyçylyk sungatymyz dünýä ýüzüniň alymlarydyr...

MEKDEP DUR­MU­ŞYN­DAN DUR­MUŞ MEK­DE­BI­NE

MEKDEP DUR­MU­ŞYN­DAN DUR­MUŞ MEK­DE­BI­NE
Düýn Aşgabat şäheriniň güni hem-de «Soňky jaň» dabarasy mynasybetli ýurdumyzyň Baş döwlet baýdagyna gül desselerini goýmak dabarasy geçirildi. Oňa paýtagtymyzyň orta mekdepleriniň köp sanly uçurymlary, mugallymlary we bilim işgärleri gatnaşdylar. Dabaranyň çäklerinde tapawutlanan zehinli okuwçylara, halkara olimpiadalaryň we ders bäsleşikleriniň ýeňijilerine milli Liderimiziň adyndan baýramçylyk sowgatlary gowşuryldy. Şeýle dabaralar welaýat merkezlerinde hem ýaýbaňlandyryldy. Biz hem...

GÖZELLIGIŇ GÖWHER GAŞY

GÖZELLIGIŇ GÖWHER GAŞY
Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da ýur­du­my­zyň äh­li se­bit­le­rin­de mak­sat­na­ma­la­ýyn öz­gert­me­ler dur­muşa ge­çi­ri­lip,ra­ýat­la­ry­my­zyň ýa­şa­ýyş-dur­muş şert­le­ri­ni has-da go­wu­lan­dyr­mak ba­batda ägirt uly iş­ler ama­la aşy­ryl­ýar. Milli Liderimiziň: «Aşgabat şäherini gurmagyň baş meýilnamasyna laýyklykda...

AGZYBIRLIGIŇ WE JEBISLIGIŇ SARSMAZ BINÝADY

AGZYBIRLIGIŇ WE JEBISLIGIŇ SARSMAZ BINÝADY
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda amala aşyrylýan içeri we daşary syýasatdaky özgertmeleriň umumadamzadyň parahatçylygyny üpjün etmäge we durnukly ösüşe gönükdirilmegi dünýä möçberinde uly goldaw tapýar. Ýurdumyzyň döwlet hem-de ykdysady durmuşynyň ähli ugurlarynda degişli kanunlar we kanunçylyk namalary hereket edýär. Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, döwletiň Konstitusiýasy döwletiň hukuk binýadyny emele getirýän, döwletiň we raýatlaryň...

DILLER DÜNÝÄNI AÇÝAR

DILLER DÜNÝÄNI AÇÝAR
Gündogarda arap dili iň gadymy dilleriň biri hasaplanýar. Arap dili semit diller maşgalasyna degişli bolup, ol Ýakyn we Orta Gündogar ýurtlaryny, Arap ýarymadasyny we Demirgazyk Afrika ýurtlarynyň aglabasyny öz içine alýar. Arap dili häzirki wagtda dünýä döwletleriniň 22-den gowragynyň döwlet dilidir. Ol ýurtlaryň hatarynda Yrak, Siriýa, Liwan, Iordaniýa, Liwiýa, Saud Arabystany, Ýemen, Oman, Müsür, Bahreýn,...

HAÝYR-SAHAWAT SAGLYKDA

HAÝYR-SAHAWAT SAGLYKDA
Ynsa­nyň is­leg­dir hö­we­siniň bel­li bir çä­gi ýok. Ol käteler al-asmanda ganat kakyp, nirede ýyly ýurt bar bol­sa, şol ta­ra­pa göç eýle­ýän guş­lar ýa­ly «müm­kin­çilik ser­het­le­rin­de­nem» ge­çäý­ýär. Ýog­sa mäh­rem oja­gyň ga­py­syndan ätläniňden durmuş üçin gerek­li bo­lan öý goş­la­ryň hem, ýorgan-düşek, gap-gaçlaryň-da ýerbe-ýerdir. Eşik sa­lyn­ýan şkafyňy açsaň ulularyň-da, çagalaryň hem, tü­we­le­me,...

TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTY BARADA SÖHBET

TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTY BARADA SÖHBET
BILIM DÜNÝÄSINDE BATLY GADAMLY Oba hojalygynyň dürli ugurlary boýunça hünärmenleri taýýarlamaga uly goşant goşýan hem-de bagtyýar zamanamyzda has uly ähmiýete eýe bolan bilim ulgamynyň özgertmeleriniň aýdyň alamaty hökmünde Türkmenistanyň Prezidentiniň 2010-njy ýylyň 17-nji martyndaky Karary esasynda işe başlan Türkmen oba hojalyk institutynda agronomçylyk, weterinar lukmançylygy, şeýle hem gidromeliorasiýa we oba hojalygyny mehanizmleşdirmek fakultetlerinde ençeme hünärler boýunça...

MIL­LI GAH­RY­MAN­LAR HA­TY­RA­LAN­ÝAR

MIL­LI GAH­RY­MAN­LAR HA­TY­RA­LAN­ÝAR
Parahatçylygyň we azatlygyň goragçylaryny sarpalamak halkymyzyň asylly ýol-ýörelgeleriniň biri hasaplanýar. Şeýle asylly däbimizden ugur alyp, türkmen halkynyň beýleki doganlyk halklar bilen bilelikde faşizme garşy uruşda gazanylan Beýik Ýeňşiň 75 ýyllygynyň öň ýanynda hormatly Prezidentimiz Permana gol çekdi. Şol resminama laýyklykda, uruş weteranlaryny, urşa gatnaşanlaryň ýanýoldaşlaryny hemde tylda zähmet çeken zähmet weteran­la­ry­ny «1941 — 1945-nji ýyl­la­ryň...

SAGLYGYMYZY GORAP SAKLAMAK UGRUNDA ALADA ETMEGI HER BIRIMIZ ENDIK EDINMELIDIRIS.

SAGLYGYMYZY GORAP SAKLAMAK UGRUNDA ALADA ETMEGI HER BIRIMIZ ENDIK EDINMELIDIRIS.
LUKMANYŇ MASLAHATY Arassaçylyk düzgünlerini berk berjaý etmek saglygymyzy goramagyň iň ilkinji we möhüm şertidir. Beýnimiziň we bedenimiziň işjeň bolmagy üçin wagtly-wagtynda kadaly ukyny almaly. Ýo­kanç ke­sel­le­riň öňü­ni al­mak mak­sa­dy bilen geçirilýän sanjym çärelerine hökmany gatnaşmaly. Agşamlyk naharyndan soň, azyndan 30 minut arassa howada gezelenç etmeli. Iýmitimiziň düzüminde gök we miwe önümleri agdyk bolmaly. Bedenimiziň çeýeligini saklamak üçin sport tanslaryny ýerine ýetirmeli. Ellerimizi...

KÖPUGURLY HYZMATDAŞLYK ÖSDÜRILÝÄR

KÖPUGURLY HYZMATDAŞLYK ÖSDÜRILÝÄR
22-nji aprelde hormatly Prezidentimiz bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşligiň dowamynda Türkmenistanyň we BMG-niň arasynda däp bolan hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary hem-de dünýäde ýüze çykan has möhüm häsiýetli meseleler ara alyp maslahatlaşyldy. Telefon söhbetdeşliginiň barşynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we BMG-niň ýöriteleşdirilen düzümleri bilen geljekki hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri barada pikir...
2014