Makalalar

Röwşen geljege sary

Röwşen geljege sary
Parahatçylygyň, agzybirligiň, bagtyýarlygyň we ruhubelentligiň mekany bolan Türkmenistanyň bagtyýar halky Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe uly ynam, egsilmez hyjuw, bimöçber joşgun bilen mukaddes arzuwlaryň wysal bolýandygyna guwanyp ýaşaýar we her bir ýyly uly üstünlikler bilen jemleýär. Häzirki bagtyýarlyk döwrümizde Gahryman Arkadagymyzyň döredýän giň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, eziz halkymyz uly joşgun bilen döredýär, gurýar, her bir güni, ýyly,...

Bagtyýar biz bu berkarar Diýarda

Bagtyýar biz bu berkarar Diýarda
Magtymguly etrabyndaky 11-nji çagalar bagynyň terbiýeçileriniň arasynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. «Bagtyýar biz bu berkarar Diýarda» ady bilen geçirilen duşuşyga TMÝG-niň etrap geňeşiniň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň, etrabyň sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň işgärleri gatnaşdylar. Ýaşlar – ýurdumyzyň röwşen geljegi. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylymly, bilimli, ruhubelent, berk bedenli, edep-terbiýeli, giň dünýägaraýyşly ýaşlary kemala getirmek hormatly Prezidentimiziň...

Abadan durmuş

Abadan durmuş
Döwlet Baştutanymyzyň öňdengörüjilikli ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda bolşy ýaly, daşary syýasatynda häzirki döwürde guwandyryjy netijeleriň gazanylmagy taryhy tejribelere, ylma esaslanylmagy bilen hem baglanyşyklydyr. Birleşen Milletler Guramasy we onuň ýöriteleşdirilen edaralary hem-de beýleki halkara guramalary bilen köpugurly we giň möçberli hyzmatdaşlygyň alnyp barylmagy, dünýä döwletleri bilen özara bähbitli gatnaşyklaryň yzygiderli ösdürilmegi ýurdumyzyň daşary syýasatynyň netijeli işlerini...

Baýraklar dabaraly gowşuryldy

Baýraklar dabaraly gowşuryldy
Düýn Änew şäherindäki Medeniýet öýünde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Gulbaba adyndaky Çagalar baýragyna mynasyp bolan Ahal welaýatynyň zehinli çagalaryny sylaglamak dabarasy geçirildi. Ýaş nesliň arasynda uly meşhurlyk gazanan agzalan baýraga bu gezek welaýatymyzdan ruhubelent çagalaryň onusy mynasyp boldy. Mälim bolşy ýaly, bu baýrak ýurdumyzda geçirilýän jemgyýetçilik işlerine işeňňir gatnaşyp, bagtyýar döwrümizi wasp etmekde...

Dünýä içre adyň belent

Dünýä içre adyň belent
Adamyň ruhy ahwaly bilen ýürek tarynyň tirpildisi mylaýym sazy emele getirýär. Şol mylaýym sazy kalby bilen duýup, ýaşap bilýän ynsana — bagtly ynsan diýilýär. Şol bagtly ynsan biziň ýurdumyzda ýaşaýan adamlar diýsegem, ýalňyşmarys. Sebäbi Arkadag Prezidentimiz tarapyndan amala aşyrylýan özgerişleriň keşbi, türkmen ykbalynyň belentliklere göterilmegi baradaky ajaýyp aýdym bolup kalplara dolýar. Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň...

Synmaz ynam – beýik geljek

Synmaz ynam – beýik geljek
Milli Liderimiziň döwlet syýasatynda ýaş nesiller babatdaky aladanyň möhüm orun eýeleýändigi bizi ýokary ruhubelentlikde, döredijilikli zähmet çekmäge borçlandyrýar. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň esasy wezipesi adamyň we jemgyýetiň ösmegine ýardam etmekden, onuň intellektual hem-de zähmet mümkinçiliklerini kemala getirmekden ybaratdyr. Döwlet ähmiýetli çäreleri durmuşa geçirmegiň meýilnamalaryna laýyklykda, ýurdumyzyň beýleki jemgyýetçilik guramalary, döwlet edaralary bilen hyzmatdaşlykda bolup,...

Buýsanjyň beýany

Buýsanjyň beýany
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe täze ösüşleri nazarlap ýagty geljege tarap ynamly öňe barýan Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda baky Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygy giňden bellenip geçildi. Baýramçylygyň öň ýanynda bolsa, hormatly Prezidentimiziň “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” atly täze eseri halkymyzyň eline gelip gowuşdy. Täze eser bütin halkymyzyň baýramçylyk şatlygyny goşalandyrdy. Hemmeleriň ýan kitabyna öwrüljek bu eser, aýratyn-da,...

Baýramçylyk sowgady

Baýramçylyk sowgady
Golaýda TMÝG-niň şäher geňeşiniň gura­magynda welaýat gümrükhanasynyň mejlisler jaýynda hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Dabarada kapitan Sähra Arazweliýewa, çagyryş boýunça harby gullukçy Yhtyýar Haýydow dagy bu kitabyň dünýä halklaryny parahatçylyk we ösüş arkaly jebisleşdirýän taglymatynyň manysyny beýan edip, mähriban Arkadagymyzyň bu ajaýyp, gymmatly eseriniň ähli halkymyz bilen birlikde...

Türkmenistanyň Ýaşlar baýragyna mynasyp bolan ýaşlar

Türkmenistanyň Ýaşlar baýragyna mynasyp bolan ýaşlar
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan yglan edilen Türkmenistanyň Ýaşlar baýragyna mynasyp bolan ýaşlar Hormatly Prezidentimiz: «Watansöýüji, giň düşünjeli, ynsanperwer, zähmetsöýer, maksada okgunly, belent ahlakly bagtyýar nesillerimiz ähli ukyp-başarnyklaryny eziz Watanymyzyň gülläp ösmegine bagyş etmelidir» diýip, ýaşlarymyza uly ynam bildirýär. Ýaşlarymyzyň döwrebap ylym-bilim almagy, hünär eýesi bolmagy, zähmet çekmegi, zehinlerini açyp görkezmekleri üçin ähli mümkinçilikler döredilýär....

Daşary syýasatdaky ynamly ädim

Daşary syýasatdaky ynamly ädim
Türkmenistan Garaşsyzlygyny alan ilkinji gününden başlap, hoşniýetli goňşuçylyk, «Açyk gapylar», döwletleriň içerki işlerine goşulmazlyk, birek-birek bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýaly halkara gatnaşyklarda ykrar edilen binýatlyk ýörelgeleri saýlap aldy. Ýaş türkmen döwletiniň daşary syýasatdaky ilkinji ynamly ädimleri dünýä syýasatynda oňyn Bitaraplygyň täze nusgasyny kemala getirdi. Merkezi Aziýa sebitinde geografik taýdan oňaýly, geostrategik nukdaýnazardan uly ähmiýete eýe...
2014