Makalalar

DAŞARY YKDYSADY IŞ: ÝETILEN SEPGITLER, TÄZE ÖZGERTMELER WE MÜMKINÇILIKLER

DAŞARY YKDYSADY IŞ: ÝETILEN SEPGITLER, TÄZE ÖZGERTMELER WE MÜMKINÇILIKLER
Mälim bolşy ýaly, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan dünýä hojalyk ulgamyna işjeň goşulmak bilen beýleki döwletler, halkara guramalar, maliýe we ykdysady düzümler bilen milli, sebit we dünýä derejesinde abadançylygy üpjün etmegiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk edýär. Munuň özi bir tarapdan ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýy bilen baglanyşykly bolsa, beýleki bir tarapdan ähli derejede ýüze çykan hem-de täze ýüze...

BU HEMMELERIŇ SAGDYNLYGY ÜÇIN ÖRÄN MÖHÜMDIR

BU HEMMELERIŇ SAGDYNLYGY ÜÇIN ÖRÄN MÖHÜMDIR
Saglygymyzy goramak, ozaly bilen, özümize bagly. Agyz-burun örtüklerini ulanmak bilen, diňe özümizi däl, eýsem, daş-töweregimizdäkileri hem keselleriň ýokuşmagyndan goraýandygymyzy unutmaly däldiris! Agyz-burun örtükleri daşky gurşawyň ýaramaz täsirleri netijesinde adamyň öýkenine, aýratyn-da, dem alyş ýollaryna zeper ýetirýän tozan bölejiklerinden goranmakda örän ähmiýetlidir. Agyz-burun örtügini ulanmazdan öň, hökman eliňizi sabynlap ýuwmaly. Dakynanyňyzdan soň, agzyňyzy, burnuňyzy we eňegiňizi oňat örter ýaly, onuň...

RAHAT UKYNYŇ WE ÖZÜŇI ÝEŇIL DUÝMAGYŇ SYRY NÄMEDE?

RAHAT UKYNYŇ WE ÖZÜŇI ÝEŇIL DUÝMAGYŇ SYRY NÄMEDE?
Ir­den oýan­mak agyr düş­ýär. Uzak wagt­lap uku­dan açy­lyp bil­män, dü­şe­gin­de otur­ýan­lar hem bar. Eý­sem, nä­me üçin kä­bir adam­lar ir bilen ýe­ňil­lik bi­len tur­ýar­ka­lar?! Mu­nuň sy­ry nä­me­de­kä?! Luk­man­lar ada­myň uku­dan oýan­mak ýag­da­ýy­ny be­de­ni­niň mad­da alyş-çal­şy­gynyň, ýag­ny me­ta­bo­liz­mi­niň iş­jeň­li­gi bi­len dü­şün­dir­ýär­ler. Eger me­tabo­lizm ka­da­ly ýag­daý­da...

KITAP OKAŇ, KÄMILLEŞIŇ!

KITAP OKAŇ, KÄMILLEŞIŇ!
Äh­li zat ki­tap­lar­dan baş­lan­dy... Gyş­ky dynç al­şa öýe gaý­da­nym­da ki­tap oka­ma­gyň peý­da­sy ba­ra­da «Ne­sil» gazeti üçin nä­me­dir bir zat ýaz­ma­gy ha­ýyş edip­di­ler. Ýaz­jagy­my söz ber­dim, ýö­ne sö­züm­de ta­pyl­ma­dym. On­dan bä­ri ba­şagaý­lyk bi­len ýyl ýa­rym çe­me­si wagt ge­çip­dir. Ab­raý bi­len oku­wy ta­mam­lap, aý­dy­ly­şy ýa­ly, ýo­ka­ry bi­lim­li hü­när­men...

TAÝÝARLYK NÄHILI GIDÝÄR?

TAÝÝARLYK NÄHILI GIDÝÄR?
Ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri­niň sy­nag­la­ry­nyň go­laý­lap gel­ýän şu gün­le­rin­de da­laş­gär­ler — siz bir tarapdan-a, res­mi­na­ma­la­ry­ňy­zy öz wag­tyn­da tab­şyr­mak üçin jan ed­ýän­si­ňiz, beý­le­ki bir ta­rap­dan hem, ga­lan san­ly­ja gün­le­ri­ňiz­de sy­na­ga ne­ti­je­li taý­ýar­lan­ma­ga ça­lyş­ýan­sy­ňyz. Siziň ýa­kyn­da sy­nag tab­şyr­ma­ly­dy­gy­ňyz­dan ha­bar­ly­lar bol­sa du­şan...

ÄHLUMUMY ÖSÜŞ — ASUDA ÝAŞAÝYŞ

ÄHLUMUMY ÖSÜŞ — ASUDA ÝAŞAÝYŞ
Asudalyk ― Zeminiň rahat goýnunda abadan garşylanan ertirler, rahat uka giden gijeler, geljege umytly ýaşamak, belent maksatlara ýetmäge mümkinçilikdir. Asudalyk ― heňňamlar öwrülip, döwürler dolanyp, adamzadyň gadyryna ýetip bilmejek bahasyz gymmatlygydyr. Hut şol jähetden hem ähli döwürlerde onuň goragy ynsanyň iň esasy wezipesi bolupdyr. Ylmyň, tehnologiýanyň günsaýyn, sagatsaýyn özgerýän, ösýän döwründe bu gymmatlygy aýamak aňrybaş...

SÜÝT TÄMIZLIGI ÝALY YHLAS

SÜÝT TÄMIZLIGI ÝALY YHLAS
Aý­ja­han GUL­HA­NO­WA, Aş­ga­bat şä­he­rin­dä­ki dil ders­le­ri çuň­laş­dy­ryp öw­re­dil­ýän ýö­ri­te­leş­di­ri­len 97-nji or­ta mek­de­biň uçu­ry­my, ýaş alym­la­ryň bäs­le­şi­gi­niň şu ýyl­ky ýe­ňi­ji­le­ri­niň ara­syn­da­ky ýeke-täk mek­dep okuwçy­sy, il­kin­ji no­bat­da, ta­lyp bol­ma­gy, soň­ra bol­sa yl­my göz­leg­le­ri do­wam et­dir­me­gi me­ýil­leş­dir­ýär. IŇ ÝAŞ ALYM Hormatly...

ULAG DIPLOMATIÝASY: SEBIT WE DÜNÝÄ ÄHMIÝETLI HYZMATDAŞLYK

ULAG DIPLOMATIÝASY: SEBIT WE DÜNÝÄ ÄHMIÝETLI HYZMATDAŞLYK
2020-nji ýy­lyň 2-nji iýu­lyn­da san­ly wi­deoa­ra­gat­na­şyk ar­ka­ly Türk­me­nista­nyň, Ow­ga­nys­ta­nyň we Azer­baý­ja­nyň Pre­zi­dent­le­ri­niň ara­syn­da üç­ta­rapla­ýyn du­şu­şyk ge­çi­ril­di. Wi­deo­mas­la­hat gör­nü­şin­de ge­çi­ri­len bu du­şu­şyk­da dün­ýä döw­let­le­ri­niň öza­ra bag­ly­ly­gy­nyň ýo­kar­lan­ýan we söw­da-yk­dy­sa­dy gat­na­şyk­la­ryň çalt dep­gin­ler bi­len...

TÜRK­MEN DIP­LO­MA­TI­ÝA­SY­NYŇ TÄ­ZE ÝEŇ­ŞI:

TÜRK­MEN DIP­LO­MA­TI­ÝA­SY­NYŇ TÄ­ZE ÝEŇ­ŞI:
BE­LENT YNA­MA JO­GAP­KÄR­ÇI­LIK, ASYL­LY MAK­SAT­LA­RA ÇEL­GI Peý­da­ly adam­dy­gy­ňy duý­mak go­wy. Maş­ga­la­ňa, dost-u-ýa­kyn­la­ryňa, Wa­ta­ny­ňa peý­da­ly­dy­gy­ňy duý­mak ýa­kym­ly duý­gy. Ýö­ne öz Wa­ta­nyň dün­ýä yk­ba­ly­na, umu­ma­dam­zat äh­mi­ýet­li baş­lan­gyç­la­ra da­hyl­ly­dy­gyny duý­mak, duý­gu­la­ryň arzylysy-seresi, me­ge­rem! Bu gün­ki gün Türkme­nis­tan Ze­mi­niň...

ÝAŞLARY GOLDAMAK — BAGTYÝAR GELJEGE BINÝAT

ÝAŞLARY GOLDAMAK — BAGTYÝAR GELJEGE BINÝAT
Hä­zir­ki wagt­da ýur­du­myz­da ýaş­la­ryň bag­ty­ýar dur­mu­şy üçin giň ge­rim­li öz­gert­meler dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. Çün­ki ýaş­lar hak­da ala­da — gel­jek hak­da ala­da. Bi­na­nyň berkli­gi onuň bin­ýa­dy­nyň mä­käm­li­gi­ne bag­ly bol­ýar. Döw­le­tiň kuw­wa­ty, ösüş-öz­ge­ri­şi-de ýaş ra­ýat­la­ryň göz­ýe­ti­mi­niň giň­li­gi, ylym-bi­lim ga­ra­ýyş­la­ry­nyň ýo­ka­ry­ly­gy...
2014