Makalalar

GARAŞSYZLYK: DURMUŞ — YKDYSADY ÖSÜŞ

GARAŞSYZLYK: DURMUŞ — YKDYSADY ÖSÜŞ
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň özeninde ata-babalarymyzyň parahat durmuşa söýgüsi, adalatlylyk, hoşniýetlilik ýaly ynsanperwerlik ýörelgeleri jemlenýär. Garaşsyzlyk türkmen halkyna erkin ýaşamaga, mukaddes topragyna, maddy we ruhy gymmatlyklaryna eýe bolmaga, halkara giňişliginde özbaşdak döwlet hökmünde çykyş etmäge ägirt uly şertleri döretdi. Ýagty ýol bilen öňe barýan, kalplary buýsançdan doly türkmen halky döwlet Garaşsyzlygynyň baýramyna täze zähmet üstünliklerini we ýeňişlerini sowgat...

TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATY — MILLI DEMOKRATIÝANYŇ DABARALANMAGY

TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATY — MILLI DEMOKRATIÝANYŇ DABARALANMAGY
Oguz han atamyzyň döwründen bäri atly-abraýly, akylly, paýhasly adamlary çagyryp, geňeş etmek ýörgünli. Bu babatda «Oguznamalarda» täsirli maglumatlar getirilýär. Oguz hanyň her bir ähmiýetli meseläni halk bilen, il-gün bilen geňeşip çözendigi hakynda aýdylýar. Seljuk türkmen döwletini esaslandyran Togrul beg hem 1040-njy ýylda Gaznaly döwletini ýeňen ýeri bolan Daňdanakanda türkmen topragynyň çar künjegine habar iberip, täze...

AK ÖÝ

AK ÖÝ
Ak öýüň beý­le­ki jaý­lar­dan ar­tyk­maç­lyk­la­ry­nyň bi­ri — gyş­da ony gu­ran ba­dy­na için­de ot ýa­ky­ber­meli­di­gi. Öýüň şe­ki­li­niň pel­te­li çy­ra çüý­şe­si­ne meňzeş bol­ma­gy oduň tüs­se­si­niň gö­ni ýo­ka­ry gö­te­ril­me­gi­ne şert döred­ýär. Öýüň te­ge­lek şe­kil­li bol­ma­gy amat­ly­lyk­la­ryň ýe­ne bi­ri­dir. Ak öýi gu­ran­la­ryn­da yl­ma esas­la­nyp­dyr­lar....

ATYM BAR — GANATYM BAR

ATYM BAR — GANATYM BAR
Hormatly Prezidentimiz 19-njy awgustda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen iş maslahatynda: «Ýurdumyzda geçirilýän atçylyk sport ýaryşlarynyň halkymyzyň baý atçylyk däplerini hasda ösdürmäge, milli buýsanjymyz bolan, asyrlaryň dowamynda şöhratlanan ahalteke bedewlerimizi bütin dünýäde wagyz etmäge ýardam berýär» diýip belledi. Şu ýyl güýzki at çapyşyklaryny sentýabr aýynyň birinji ongünlüginde başlamagyň maksadalaýyk boljakdygyny aýdyp, döwlet Baştutanymyz 7-nji sentýabrda ýetginjekleriň,...

HAZAR YKDYSADY FORUMY: ULY ÝOLUŇ BAŞLANGYJY

HAZAR YKDYSADY FORUMY: ULY ÝOLUŇ BAŞLANGYJY
Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda üstünlikli geçen birinji Hazar ykdysady forumy Bitarap Türkmenistan döwletimiziň daşary syýasat ugrunyň dünýä syýasatyna tä­sir edýän başlangyçlaryny äşgär eden ýene bir möhüm waka öwrülip, taryhyň altyn sahypasyndan öz mynasyp ornuny aldy. Ýokary guramaçylyk ýagdaýynda geçen bu forumy Gahryman Arkadagymyz «uly ýoluň başlangyjy» diýip häsiýetlendirdi. Diňe Hazar sebitinden däl, eý­sem, dünýä ýurtlaryndan ýüzlerçe adamlaryň...

Hazar forumy: halkara hyzmatdaşlyk

Hazar forumy: halkara hyzmatdaşlyk
Gojaman Hazaryň şypaly kenarynda geçirilen birinji Hazar ykdysady forumy Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň arasyndaky netijeliligiň iş ýüzünde amal edilmesi bolar. Munuň özi ýangyç-energetika toplumyny hemmetaraplaýyn ösdürmäge hem-de hormatly Prezidentimiziň halkara energetika ulgamyna sazlaşykly goşulmaga gönükdirilen ýurdumyzyň energetika diplomatiýasynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň nobatdaky ýüze çykmasydyr. Bu bolsa Gahryman Arkadagymyzyň pähim-parasady bilen öňe sürülýän halkara ähmiýetli başlangyçlaryň diňe...

AWAZA — ARZUWLARYŇ WYSALY

AWAZA — ARZUWLARYŇ WYSALY
Awazany bir gezek gören adamyň gaýta-gaýta bu ýerlere dolanasy geler durar. Sebäbi bu ýeriniň tebigaty şeýle: şypaly suwy, janyňa hoştap howasy, ähli amatlyklary bolan myhmanhanalar, sagaldyş we dynç alyş merkezleri, içi attraksionly seýilgähler — janyň gönençligi, süňňüň sagatlygy üçin zerur bolan ähli zat bar. Hut şonuň üçinem, bir gezek göreninden soňra, bu ýerde dem-dynç almagy,...

HOŞNIÝETLILIGIŇ WE PÄKLIGIŇ BAÝRAMY

HOŞNIÝETLILIGIŇ WE PÄKLIGIŇ BAÝRAMY
Mu­sul­man dün­ýä­si­niň esa­sy baýram­çy­lyk­la­ry­nyň bi­ri bo­lan Gur­ban baý­ra­my my­na­sy­bet­li ýur­du­myz­da toý sa­çak­la­ry giň­den ýa­zylyp, onuň da­ba­ra­sy ulu­dan tu­tul­ýar. Ol Hijri-kamary ýyl ha­sa­by bo­ýun­ça Oraza tut­mak yba­da­ty ta­mam­la­nan­dan soň 71-nji gü­nün­de baş­la­ýar hem-de Mek­ge we Me­di­nä haj zy­ýa­ra­ty­nyň ta­mam­lanma­gy bi­len ga­bat gel­ýär. Türk­men top­ra­gyn­da ga­dym­dan...

SANLY BILIMIŇ GIŇ MÜMKINÇILIKLERI

SANLY BILIMIŇ GIŇ MÜMKINÇILIKLERI
Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň bilim ulgamy özgerişliklere, beýik ösüşlere eýe bolýar. Ulgamyň işini döwrebap derejede guramak, oňa innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak, ýaşlara berilýän bilimiň hilini ýokarlandyrmak, sanly bilim ulgamyna geçmek boýunça oňyn işler alnyp barylýar. Milli Liderimiz Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri bilen geçiren duşuşygynda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy barada durup geçdi. Şol duşuşykda Gahryman Arkadagymyzyň:...

MEÝLETINÇILER FORUMA TAÝÝAR

MEÝLETINÇILER FORUMA TAÝÝAR
Paýtagtymyz Aşgabat şäheri bilen birlikde, Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde Hazaryň ekologik taýdan arassa türkmen kenarynda döredilen «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy hem halkara derejesindäki maslahatlaryň, syýasy we ykdysady forumlaryň geçirilýän ýeri hökmünde meşhurlyga eýe bolýar. Ýene-de sanlyja günlerden geçiriljek Hazar ykdysady forumy munuň aýdyň subutnamasydyr. Sport ýaryşy bolsun, halkara maslahat bolsun, tapawudy ýok, islendik giň möçberli...
2014