Makalalar

GÜNDOGAR EDEBIÝATYNDA ÇAGA TERBIÝESI

GÜNDOGAR EDEBIÝATYNDA ÇAGA TERBIÝESI
HORMATLY PREZIDENTIMIZ TÜRKMEN HALKYNYŇ TARYHYNY GIŇDEN ÖWRENMEK WE NESILLERI WATANÇYLYK RUHUNDA TERBIÝELEMEK BARADA TAÝSYZ TAGALLALARYNY GAÝGYRMAÝAR. Taryhy çeşmelerde her bir ata-enäniň nesil terbiýesine örän seresaply çemeleşip, çagalaryna asylly gylyk-häsiýetleri öwretmegi barada nygtalýar. Türkmen maşgalasynda ýaş nesilleri watansöýüji, päk ahlakly, zähmetsöýer, ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly, mähir-mylakatly edip ýetişdirmekde däp-dessurlarymyzdan, Gündogaryň ägirtleriniň, nusgawy şahyrlarymyzyň eserlerinden ugur alynýar. Terbiýe işi...

HAZAR FORUMY: EKOLOGIÝA ABADANÇYLYGY

HAZAR FORUMY: EKOLOGIÝA ABADANÇYLYGY
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ajaýyp tebigatymyzy ylmy taýdan öwrenmek we onuň gözelliklerini gorap saklamak babatda oňyn işler durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzyň ajaýyp tebigy gözellikleriniň döwrebap ösüşi bilen utgaşyp gidýän ýerleriniň biride Hazar deňzi sebitidir. Hazar deňziniň kenarlaryny, şol sanda Türkmenbaşy şäherini syýahat, dynç alyş merkezine öwürmek işleri üstünlikli durmuşa geçirilýär. Deňiz kenarynda oturdylan we barha gürelýän...

DÖWÜR BILEN AÝAKDAŞ

DÖWÜR BILEN AÝAKDAŞ
Her bir döwletiň geljegi bolan ýaşlaryň ruhy we beden taýdan sagdyn bolmagy, şol milletiň geljeginiň ýagty, ýurdunyň abadan, nesilleriniň dowamat-dowam boljakdygyna şaýatlyk edýär. Şol jähetden ugur alyp, hormatly Prezidentimiz döwlet başyna geçen ilkinji gününden başlap ýaşlarymyzy sagdyn ruhda terbiýelemegi, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzda sagdyn jemgyýeti kemala getirmegi baş maksadyna öwürdi. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli...

MÖHÜM YKDYSADY FORUM BARHA GOLAÝLAÝAR

MÖHÜM YKDYSADY FORUM BARHA GOLAÝLAÝAR
«Türk­me­nis­tan — ro­waç­ly­gyň Wa­ta­ny» ýy­lyn­da Ha­zar deň­zi­niň türk­men ke­narynda geçiriljek birinji Hazar ykdysady forumynyň başlanjak günleri barha ýakynlaş­ýar. Ata Wa­ta­ny­my­zyň at-abraýynyň has-da be­len­de gal­ma­gy­na tä­si­ri­ni ýe­tir­jek, Türkmenistan döwletimiziň durnukly ösýän ýurtlar bilen bir hatarda tanalýandygyny nobatdaky gezek dünýä ýaýjak bu ykdysady çäräniň we onuň çäklerindäki halkara möçberli sergileriň ýokary derejede geçiriljekdigini ynam bilen aýdyp...

DÖWREBAP ŞÄHERÇELER — ROWAÇLYGYŇ NYŞANY

DÖWREBAP ŞÄHERÇELER — ROWAÇLYGYŇ NYŞANY
Ýurdumyzda gazanylýan ähli üstünlikler, ýetilýän belent sepgitler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň binýadynyň örän berkden tutulandygyndan habar berýär. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan rowaçly işleriň ählisi halkymyzyň ajaýyp şu gününe we bagtyýar geljegine gönükdirilýär. Munuň özi biziň döwletimizde milli Liderimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen ýörelgesiniň dabaralanmasydyr. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň her bir güni, her pursady...

MILLI SYÝAHATÇYLYK ZOLAGY — MASLAHATLAR MEKANY

MILLI SYÝAHATÇYLYK ZOLAGY — MASLAHATLAR MEKANY
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy Merkezi Aziýada geljegi nazarlaýan strategik başlangyçlaryň durmuşa geçirilmegine badalga berilýän, Hazarýaka döwletleriniň hoşniýetli gatnaşyklaryny jebisleşdirýän merkeziň derejesine ynamly eýe bolýar. Gojaman Hazaryň bu gözel kenary döwlet Baştutanlarynyň duşuşygy geçirilýän, il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli wajyp halkara meseleleriň ara alnyp maslahatlaşylýan hem-de olar boýunça oňyn çözgütler kabul edilýän mekana...

SAG­LYK — BAHASYZ BAÝ­LYK

SAG­LYK — BAHASYZ BAÝ­LYK
Ýurdumyzda halkymyzyň sagdyn ýaşaýşyny üpjün etmek boýunça giň gerimli işler amala aşyrylýar. Bu bolsa, hormatly Prezidentimiziň saglygy goraýyş ulgamyny ylmy esasda ösdürmek, dünýä döwletleriniň bu ugurda gazanan tejribelerini öwrenmek we olar bilen hyzmatdaşlyk etmek ýaly başlangyçlary bilen berk baglanyşyklydyr. Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzda «Saglyk» döwlet maksatnamasynda kesgitlenilen saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamyny ösdürmäge, jemgyýetimiziň...

Şypahanalar — sagygy goraýyş ulgamynyň möhüm pudagy

Şypahanalar —  sagygy goraýyş ulgamynyň möhüm pudagy
Milli Liderimiziň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzyň ähli ýerlerinde häzirki zaman tehnologik enjamlary bilen üpjün edilen saglyk öýleri, hassahanalar, şypahanalar, çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezleri, keseli anyklaýyş, «Ene mähri» merkezleri, dynç alyş öýleri, seýilgähler guruldy. Bu döredilen şertler geljek nesliň sagdyn ösmegine we kemala gelmegine, saglyklaryny gorap saklamaga, wagtlaryny peýdaly we şadyýan geçirmäge giň mümkinçilikler...

DEMIR ÝOL ULGAMYNDA: WAGT TYGŞYTLYLYGY

DEMIR ÝOL ULGAMYNDA: WAGT TYGŞYTLYLYGY
Ýurdumyzda ulag ulgamy hem ykdysadyýetimiziň möhüm ugurlarynyň biri bolup, bu ulgamyň ösdürilmegine döwlet derejesinde aýratyn üns berilýär. Şeýle hem ulgamyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak bilen birlikde ulgamyň hukuk binýadynyň kämilleşdirilmegi boýunça-da netijeli işler alnyp barylýar. «Maksatly ýaşamak durmuşa ynamly we çynlakaý çemeleşmekdir» diýilýär. Çünki öňde goýulýan her bir maksat özi bilen yhlasly zähmet çekmegi, okamagy, öwrenmegi,...

DALAŞGÄRLER TALYP BOLMAGYŇ ARZUWYNDA

DALAŞGÄRLER TALYP BOLMAGYŇ ARZUWYNDA
Ak mek­de­bi ta­mam­lan mek­dep uçury­my­nyň esa­sy mak­sa­dy hü­när saý­lamak we ony do­ly ele al­mak bol­ýar. Her bir ýaş nes­liň kal­byn­da bes­län il­kin­ji ar­zuw­la­ry­nyň bi­ri-de, el­bet­de, ýo­ka­ry okuw mek­de­bin­de oku­wy­ny do­wam etdi­rip, Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýarlyk döw­rü­niň bagt­ly ta­ly­by bol­mak­dyr. Ta­lyp­lyk dün­ýä­si­ne ara­laş­mak is­le­ýän ýaş­la­ryň dur­mu­şyn­da iň jo­gap­kär­li hemde...
2014