Makalalar

TÜRKMEN DIPLOMATIÝASY: DUR­NUK­LY ÖSÜ­ŞIŇ HA­TY­RA­SY­NA HYZ­MAT­DAŞ­LYK

TÜRKMEN DIPLOMATIÝASY: DUR­NUK­LY ÖSÜ­ŞIŇ HA­TY­RA­SY­NA HYZ­MAT­DAŞ­LYK
Hä­zir­ki wagt­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baş­tu­tan­ly­gyn­da Ga­raş­syz, he­mişe­lik Bi­ta­rap Türk­me­nis­tan döwletimiz hal­ka­ra gi­ňiş­li­gi­ne iş­jeň go­şul­mak bi­len, tu­tuş adam­za­dyň bäh­bi­di­ne gö­nük­di­ri­len iş­le­ri dur­mu­şa ge­çir­ýär. «Bi­ta­rap Türkme­nis­ta­nyň da­şa­ry sy­ýa­sat ug­ru­nyň 2017 — 2023-nji ýyl­lar üçin Kon­sep­si­ýasy­na» la­ýyk­lyk­da, da­şa­ry...

RUHUBELENT BOLMAGYŇ ADATY BOLMADYK USULLARY

RUHUBELENT BOLMAGYŇ ADATY BOLMADYK USULLARY
Bu kyn bolmadyk tehniki usullar size ruhubelentligiňizi artdyrmaga kömek eder. Olary ýerine ýetirmek üçin belli bir pasyl, sagat ýa-da giňişlik gerek däl. Esasy zat gussany ýok etmek! Häzir seniň rahatlygyňy bozýan gaharyň ýa-da başga bir negatiw duýgynyň suratyny çek. Ony adamjyk, jandar ýa-da näbelli hyýaly barlyk hökmünde suratlandyr. Soňra şol suraty ýak. Has howpsuz usu­ly —...

ÖZGERÝÄR, ÖSÝÄR ÝURDUMYZ, SIZ WATANA ŞAN, ARKADAG!

ÖZGERÝÄR, ÖSÝÄR ÝURDUMYZ, SIZ WATANA ŞAN, ARKADAG!
Ýurdumyzyň dürli ulgamlarynda we toplumlarynda gazanylýan üstünlikler bagtyýarlyk döwrümiziň şanly ýyl ýazgysyna altyn harplar bilen ýazylýar ARKADAGYŇ SUNGATY SEN, AŞGABAT! Bagtyýar zamanamyzda Türkmenistanyň at gazanan arhitektory hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň egsilmez yhlasy, öňdengörüjiligi hem-de paýhasy bilen paýtagtymyz Aşgabat gysga wagtyň içinde dünýäniň iň gözel şäherleriniň birine öwrüldi. Merkezi Aziýanyň merjeni hökmünde tanalýan baş şäherimiziň gözel künjekleri —...

GALLAM BAR — TYLLAM BAR

GALLAM BAR — TYLLAM BAR
Hormatly Prezidentimiziň aýdan «Çörek — uludan, suw — kiçiden», «Çörek — ýolda ýoldaş, dost ýolda syrdaş», «Malsyz öý bolar, çöreksiz öý bolmaz» ýaly nakyllary tamdyryny, ojagyny, mele-myssyk çöregini mukaddes saýýan halkymyzyň mertebesini has-da beýgeltdi. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň 22-nji iýun­da Ahal we­la­ýa­ty bo­ýun­ça ge­çi­ren iş sa­pa­ry­nyň çäk­le­rin­de «Ahal­gal­laö­nüm­le­ri» önüm­çi­lik bir­le­şi­gi­niň...

BEREKET DEŇZINIŇ GÖZBAŞY SIZDE!

BEREKET DEŇZINIŇ GÖZBAŞY SIZDE!
Gönüden-göni gatnaşmak, şaýady bolmak bagty miýesser eden bu ajaýyp pursatlar mende hasyl ýetişdirmek bilen nesil ýetişdirmegiň meňzeş taraplary hakyndaky pikirleriň döremegine sebäp boldy. Dogry, nesil terbiýesi barada has köptaraply, has çuň düşünjeleri ýöretmek mümkin. Ýöne ahyrky netijäni seljerip göreniňde welin, olaryň ikisiniň-de maksady maşgala, ile haýyr, döwlete peýda bermekden ybarat. Eýsem, haýsy ata-ene perzendiniň il...

ÝERIŇ GÖRKI GALLADYR

ÝERIŇ GÖRKI GALLADYR
Ata Watanymyz Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygynyň bellenilýän ýyly bolan «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylymyz ýatdan çykmajak taryhy wakalara beslenýär. Nurly türkmen tomsunyň ilkinji aýy hem şeýle buýsandyryjy wakalar içre dowam edýär. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň paýtagtynda we welaýatlarda iş saparlarynda bolup, döwletli işlere badalga berýär. Döwrüň, asyryň şanly wakalaryna — dabaraly toýlara gatnaşmak bagtyna...

DYNÇ ALŞYŇ DÖWREBAP NUSGASY

DYNÇ ALŞYŇ DÖWREBAP NUSGASY
Mä­lim bol­şy ýa­ly, 15-nji iýun­da Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň paý­tagty­my­zyň de­mir­ga­zy­gyn­da hal­ky­my­zyň ýo­ka­ry de­re­je­li dynç al­şy­ny üp­jün et­mä­ge gö­nük­di­ri­len no­bat­da­ky des­ga­la­ry ulan­ma­ga ber­me­gi ýur­du­myz­da ösen şy­pa­ha­na ul­ga­my­ny, sport we sagaldyş-dynç alyş mer­kez­le­ri­ni dö­ret­me­giň ýo­lun­da­ky no­bat­da­ky ädi­me öw­rül­di. Paýtag­ty­my­zyň...

«ALTYN KÖL» — DYNÇ ALŞYŇ TÄZE MESGENI

«ALTYN KÖL» — DYNÇ ALŞYŇ TÄZE MESGENI
Ynsan saglygynyň pugtalanyp, ömrüniň uzalmagyna gök asmanda şöhle saçýan çogly Günüň, arassa howanyň, päkize suwuň bahasyz baýlykdygy dünýä lukmançylygy tarapyndan bireýýäm ýüze çykarylan hakykat. Halkymyzyň saglygyny ýurdumyzyň baş baýlygy hasaplaýan lukman Arkadagymyz şol sebäpli-de ilatymyzyň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmak, işden boş wagtlaryny peýdaly geçirmek, ulularyň zähmet rugsadyny, çagalaryň we ýaşlaryň tomus dynç alyşlaryny şadyýanlyga beslemek ugrunda...

ÝADYŇY NÄDIP TÜRGENLEŞDIRMELI?

ÝADYŇY NÄDIP TÜRGENLEŞDIRMELI?
«Ýat» köpmanyly adalga bolup, umumy ýagdaýda ol ýatda saklamagy, ýygnamagy we saklaýan maglumatlary beýan etmegi, şeýle hem berlen mümkinçilikleri üpjün etmegi aňladýar. Biz size ýady türgenleşdirýän, ýagny «mnemotehnikanyň usullary» diýlip atlandyrylýan birnäçe gyzykly we täsirli gönükmeleri hödürleýäris. «Mnemotehnika» diýmek näme? «Mnemotehnika» grek sözünden gelip çykyp, «mnema» — ýat + «techne» — sungat «ýady kämilleşdirýän sungat»...

EKO­LO­GI­ÝA KA­NUN­ÇY­LY­GY­NYŇ ÖSÜŞ UGURLARY

EKO­LO­GI­ÝA KA­NUN­ÇY­LY­GY­NYŇ ÖSÜŞ UGURLARY
Häzirki wagtda aýratyn uly üns berilýän meseleleriň biri daşky gurşawy goramak bolup durýar. Döwletimiziň ykdysady taýdan durnukly ösüşini gazanmakda zerur şertleriň biri hem daşky gurşawyň goraglylygyny üpjün etmekdir. 2020-nji ýylyň 17-nji martynda hormatly Prezidentimiz Garagum sährasynyň ekologiýa ýagdaýy bilen tanyşmak boýunça iş saparyny amala aşyranda, ýurdumyzyň ekoulgamyny aýawly saklamak boýunça alnyp barylýan işleri hemişe üns...
2014