Makalalar

YKDYSADY ÖSÜŞIŇ YGTYBARLY BINÝADY

YKDYSADY ÖSÜŞIŇ YGTYBARLY BINÝADY
1-nji noýabr — Milli manadymyzyň dolanyşyga girizilen güni Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän be­ýik öz­gert­me­ler ýur­dumy­zy ösüş­le­riň tä­ze be­lent­lik­le­ri­ne çy­kar­ýar, dün­ýä bi­le­le­şi­gi ta­ra­pyndan belent ykrarnama eýe bol­ýar. Ta­ry­hy öz­gert­me­le­ri baş­dan ge­çir­ýän eziz...

BAGTYÝARLYK DÖWRÜNDE ZENAN MERTEBESI

BAGTYÝARLYK DÖWRÜNDE ZENAN MERTEBESI
Asudalygyň, abadançylygyň, bolçulygyň, rysgal-berekediň ýurdy bolan eziz Diýarymyzyň her bir güni türkmeniň iň täze taryhyna altyn harplar bilen ýazyljak şanly wakalara, zähmet üstünliklerine beslenýär. Milli Liderimiziň ýadawsyz aladalary bilen ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen döwlet maksatnamalaryny amala aşyrmakda ägirt uly ösüşler gazanylýar. Giň gerimli özgertmeler jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ugurlaryny gurşap alyp, halkymyzyň abadan ýaşaýşyny...

GÜN ENERGIÝASY GURLUŞYK SENAGATYNDA

GÜN ENERGIÝASY GURLUŞYK SENAGATYNDA
Türkmenistanly ýaş alym Gün energiýasyny beton önümçiliginde peýdalanmagy teklip edýär Heý, siz gur­lu­şyk se­na­ga­ty üçin iň ze­rur se­riş­de­le­riň bi­ri bo­lan be­to­nyň ön­dü­ri­li­şi­ne şa­ýat bo­lup gör­dü­ňiz­mi? «Ne­si­liň» müň­ler­çe oky­jy­sy­nyň için­de, gür­rüň­siz, bu işiň jüm­mü­şin­de zäh­met çe­kip ýö­ren­ler hem bar­dyr. Olar go­wy bil­ýän­dir: ga­ly­ba guý­lan be­ton suw­dan çyk­ýan bug...

Bir­le­şen Mil­let­ler Guramasynyň döredilmeginiň 75 ýyllygyna

Bir­le­şen Mil­let­ler Guramasynyň döredilmeginiň 75 ýyllygyna
TÜRK­ME­NIS­TAN — BMG: netijeli hyzmatdaşlygyň oňyn tejribesi Türk­me­nis­tan ab­raýly hal­ka­ra gu­ra­malar, il­kin­ji no­bat­da, Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy bi­len hyzmat­daş­ly­gy ös­dür­mäge aý­ra­tyn äh­mi­ýet ber­ýär. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň BMG-niň Baş As­samb­le­ýa­sy­nyň be­lent mün­be­rin­den öňe sür­ýän hal­ka­ra baş­lan­gyç­la­ry bol­sa, ýur­du­my­zyň umu­ma­dam­zat bähbit­li mö­hüm me­selelere...

SANLY YKDYSADYÝET: ÖSÜ­ŞIŇ TÄ­ZE MÜM­KIN­ÇI­LIK­LE­RI

SANLY YKDYSADYÝET: ÖSÜ­ŞIŇ TÄ­ZE MÜM­KIN­ÇI­LIK­LE­RI
XXI asyr sanly teh­no­lo­gi­ýa­la­ryň çalt dep­gin­ler bi­len ös­ýän döw­ri. Täzeden-täze yl­my we teh­ni­ki açyş­la­ryň ama­la aşy­ryl­ýan hä­zir­ki in­no­wa­si­ýa­lar eý­ýa­myn­da dur­mu­şy­my­zy san­ly teh­no­lo­gi­ýa­larsyz göz öňü­ne ge­tir­mek as­la müm­kin däl. Şeý­le bo­lan­soň, hä­zir­ki wagt­da kuw­wat­ly yk­dy­sa­dy ösü­şi ga­zan­mak we şeý­le ösüş­de dur­nuk­ly­ly­gy üp­jün et­mek...

ÝAŞ ALYMLARYŇ OÝLAP TAPYŞLARY

ÝAŞ ALYMLARYŇ OÝLAP TAPYŞLARY
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: — Ünsli öwrenilýän ilkinji harpdan başlap, asmandaky ýyldyzlara eltýän uly açyşlaryň arasynda her ädimde ylym durandyr.  HIMIÝA YLMY: ýaş alymlaryň oýlap tapyşlary döwrüň zerurlygyndan ugur alýar Hormatly Prezidentimiziň 16-njy oktýabrda tassyklan Karary bilen «Türkmenistanda himiýa ylmyny we tehnologiýalaryny toplumlaýyn ösdürmegiň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy» kabul edildi. Bu maksatnamanyň üstünlikli durmuşa...

GYMMATLY GOLLANMA

GYMMATLY GOLLANMA
Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­lygyn­da yn­san sag­ly­gy­na aý­ra­tyn äh­mi­ýet be­rilýär. Ýur­du­myz­da «Sag­lyk» Döw­let mak­sat­na­masy­nyň üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çi­ril­me­gi ne­ti­je­sin­de sag­ly­gy go­ra­ýyş ul­ga­my­nyň işi ýo­ka­ry de­re­je­le­re çy­ka­ryl­ýar. Bag­ty­ýar za­ma­na­myz­da...

GYZGALAŇLY MÖWSÜMDE DAÝHANYŇ DAÝANJY

GYZGALAŇLY MÖWSÜMDE DAÝHANYŇ DAÝANJY
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz 9-njy okt­ýabr­da ge­çi­ri­len Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň gi­ňiş­le­ýin mej­li­sin­de halk ho­ja­lyk top­lu­my­nyň pu­dakla­ryn­da şu ýy­lyň do­kuz aýyn­da ýe­ri­ne ýe­ti­ri­len iş­le­riň jem­le­ri ba­ra­da­ky ha­sa­bat­la­ry diň­läp, ýur­du­myz­da hä­zir­ki wagt­da güýç­li dep­gin­de do­wam ed­ýän pag­ta ýy­gy­my möw­sü­min­de öň­de du­ran we­zi­pe­le­re hem...

JA­NY SA­GYŇ — GÖWNI ÇAG

JA­NY SA­GYŇ — GÖWNI ÇAG
Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitabynyň 12-nji jildi çapdan çykdy. Parahat we asuda Diýarymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly toýunyň şowhuny halkymyza egsilmez güýç-kuwwat we ruhubelentlik eçilýär. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda hepdäniň anna güni geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 9 aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan giňişleýin mejlisinde: «Ertirden başlap hemmäňiz toý donuňyzy geýiň!» diýen...

Sag­ly­gym — baş baý­ly­gym

Sag­ly­gym — baş baý­ly­gym
10-njy OKTÝABR — TÜRKMENISTANYŇ SAGLYGY GORAÝYŞ WE DERMAN SENAGATY IŞGÄRLERINIŇ GÜNI Döwletimizde saglygy goraýyş ulgamynyň işiniň dünýä derejesine çykarylmagyna aýratyn üns berilýär. Ulgamyň mümkinçilikleriniň artdyrylmagy hem-de hyzmatlarynyň ýokary hilli üpjün edilmegi, hünärmenleriň bilim derejesiniň ýokary bolmagy, maddy-üpjünçilik binýadynyň täze tehnikalar bilen kämilleşdirilmegi we dünýäniň lukmançylyk ylmynyň gazananlary bilen bilelikdäki işleriň möçberiniň artmagy Gahryman Arkadagymyzyň durmuşa geçirýän...
2014