Makalalar

BIWAGT TÄNEN ÝAPRAKLAR

BIWAGT TÄNEN ÝAPRAKLAR
Güýzde hoşlaşygyň dogasyny alan baglardyr dal-daragtlar zer donuny geýýärler. Edil toý sowup gelen gelin-gyzlaryň tyllaýy şaý-seplerini, ýaglykdyr gyňaçlaryny ýeke-ýekeden aýryşdyryp, ýerbe-ýer goýşy ýaly, pür-pudaklaryny ýuwaşlyk bilen birme-bir döküp ugraýarlar. Bu tebigatyň kanuny. Ýazda baglaryň pyntyk ýaryp, gunçalap-güllemegi, tomusda hasyla durup, güýzde ýüküni ýeňletmegi dünýä barlygynyň güwäsi. Ýöne, käteler seýregem bolsa, tebigatyň duýdansyz täsirleri bilen hasyl...

Ykballar nurana Arkadag bilen

Ykballar nurana Arkadag bilen
Ýurt Ga­raş­syz­ly­gy­my­zyň 29 ýyl­lyk şanly se­ne­si­niň ulu­dan toý­la­nyl­ýan gün­le­rin­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baş­lyk­lyk et­me­ginde gö­ni wi­deoa­ra­gat­na­şyk ar­ka­ly ge­çi­ri­len Türk­me­nis­ta­nyň Halk Mas­la­ha­ty­nyň no­batda­ky mej­li­si ag­zy­bir türk­men hal­ky­nyň abadan, bag­ty­ýar dur­mu­şyn­da ta­ry­hy äh­mi­ýe­ti bi­len ta­pa­wut­lan­dy. Wa­ta­ny­my­zy mun­dan beýläk-de durmuş-ykdysady...

DÜN­ÝÄ MET­BU­GA­TY­NYŇ ÜN­SI ÝUR­DU­MYZ­DA

DÜN­ÝÄ MET­BU­GA­TY­NYŇ ÜN­SI ÝUR­DU­MYZ­DA
Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda amala aşyrylýan taryhy özgertmeler dünýä habar beriş serişdelerinde öz mynasyp ornuny tapýar. Aslynda, köpçülikleýin habar beriş serişdeleri diňe bir jemgyýetçilik ähmiýetli wakany habar bermek bilen çäklenmän, eýsem, auditoriýada belli bir jemgyýetçilik pikirini oýarmagy başarmalydyr. Şu jähetden seredeniňde, jemgyýet bilen gazet-žurnallaryň, radio-telewideniýäniň, umuman, medianyň arasynda nähili berk baglanyşygyň bardygyna göz ýetirmek mümkin. Hawa, ýakynda...

Türkmen toýunyň dünýädäki dabarasy

Türkmen toýunyň dünýädäki dabarasy
Garaşsyzlyk! Wysal bolan arzuwym, Garaşsyzlyk! Ak ýollaryň aýdymy. Eziz Arkadagyň adyn alkyşlap, Bu aýdymy joşup-joşup aýdaly! — diýýän şahyryň şygyr setirlerindäki ýaly, ýurdumyzyň baş baýramy — Garaşsyzlyk güni hormatly Prezidentimiziň daşyna mäkäm jebisleşip, tutuş halkymyz bilen bilelikde, giňden hem dabaraly bellenildi. Diňe milli derejede bellenildi diýseg-ä, onuň gerimini çarçuwa saldygymyz bolar, megerem. Il-ulsumyz bilen birlikde, tutuş dünýä jemgyýetçiligi bu baýramyň şatlygyna...

KONSTITUSION ÖZGERTMELER: TARYHY ÇÖZGÜTLER, TÄZE WEZIPELER

KONSTITUSION ÖZGERTMELER: TARYHY ÇÖZGÜTLER, TÄZE WEZIPELER
Mu­kad­des Ga­raş­syz­ly­gy­my­zyň 29 ýyl­lyk baýra­my­nyň öňü­sy­ra­syn­da — 25-nji sent­ýabr­da san­ly wi­deoa­ra­gat­na­şyk ul­ga­my ar­ka­ly Türk­menista­nyň Halk Mas­la­ha­ty­nyň no­bat­da­ky mej­lisi ge­çi­ril­di. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baş­lyk­lyk et­me­gin­de ge­çi­ri­len umu­my­mil­li fo­rum­da 2020-nji ýy­lyň de­giş­li döw­rün­de äh­li ul­gam­lar bo­ýun­ça ýur­du­myzda ýe­ti­len...

HALK DEMOKRATIÝASYNYŇ ROWAÇLYGY

HALK DEMOKRATIÝASYNYŇ ROWAÇLYGY
Düýn ýurdumyzda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi sanly wideoaragatnaşyk arkaly ýokary derejede geçirildi. Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda hereket edýän demokra­tik gat­na­şyk­lar tä­ze rö­wüş­de hil taý­dan ýo­ka­ry de­reje­le­re çyk­ýar. Türk­me­nis­ta­nyň Ýaşu­lu­la­ry­nyň 2017-nji ýy­lyň 9-10-njy oktýabrynda geçirilen maslahatynda ra­ýat­la­ry­myz­dan ge­lip gow­şan tek­lip­ler göz öňün­de tu­tu­lyp, bu mas­la­ha­tyň...

HALK WE WATAN BIRLIGINIŇ KÄMIL NUSGASY

HALK WE WATAN BIRLIGINIŇ KÄMIL NUSGASY
Garaşsyzlygyň binýadyny emele getirýän esasy gymmatlyklaryň hatarynda halkyň we Watanyň birligi esasy orun eýeleýär. Türkmenistanyň Halk Maslahaty hem şol birligiň amal edilmesidir. Halk maddy gymmatlyklary döretmek bilen birlikde, ruhy gymmatlyklaryň hem mizemez çeşmesi bolup durýar. Halk özboluşly hereketlendiriji güýç hökmünde jemgyýetiň taryhyna goldanyp, onuň gönezligini şu günki güne ýetirip, täze döwrüň ösüş aýratynlyklary bilen baýlaşdyrýar....

DEMOKRATIÝANYŇ DABARALANMAGY

DEMOKRATIÝANYŇ DABARALANMAGY
Ýur­du­myz­da şan­ly Ga­raş­syz­lyk baý­ra­mymy­zyň öňü­sy­ra­syn­da Türk­me­nis­ta­nyň Halk Mas­la­ha­ty­ny ge­çir­mek asyl­ly dä­be öw­rül­di. Hal­kyň kö­ňül gü­ze­rin­den sy­zy­lyp çyk­ýan be­lent mak­sat­lar, öň­de go­ýul­ýan ýe­til­me­li sep­git­ler biz — ýaş­la­ry has-da ti­je­nip iş­le­mä­ge borç­ly ed­ýär. Ge­çen ýy­lyň 25-nji sent­ýab­ryn­da ge­çi­ri­len Halk...

IŞ­LER SAZ­LA­ŞYK­LY UT­GAŞ­DY­RYL­MA­LY­DYR

IŞ­LER SAZ­LA­ŞYK­LY UT­GAŞ­DY­RYL­MA­LY­DYR
Ýaş alym ba­ra­da gys­ga­ça mag­lu­mat: Ne­pes Sa­par­na­za­row, Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let ener­ge­ti­ka ins­ti­tu­ty­nyň 4-nji ýyl ta­ly­by. Saý­lap alan ug­ry bo­ýun­ça san­ly teh­no­lo­gi­ýa­la­ry iş­läp taý­ýar­la­ma­gy mak­sat edin­ýän ýi­git bu ba­bat­da il­kin­ji ädi­mi­ni eý­ýäm ät­di. Onuň «Elekt­rik ener­gi­ýa­sy­nyň sarp edi­li­şi­ne ara­lyk­dan gö­zeg­çi­lik et­me­giň san­ly...

DURMUŞ WE BIZ Güllere seredip...

DURMUŞ WE BIZ Güllere seredip...
Öň­räk öý­de otag gül­le­ri­ni su­wa­ryp ýör­şüme, olar­dan çyk­ýan tä­ze ýap­rak­la­ra geň gal­mak­dan ýa­ňa do­ňup ga­lyp­dy­ryn. Göz öňüm­de peý­da bo­lan ala­ma­ta haý­ran bolup, gö­zü­mi aý­ryp bil­me­dim. Elbetde, gülleri suwarmalydygyny, wagtly-wagtynda ideg eden halatymyzda olaryň has-da gowy ösýändigini biziň hemmämizem bilýäris. Men bu ýagdaýy adamlar bilen baglanyşdyrmak isledim. Eýsem, durmuşda bizi «suwarýan» kim?! Dogry, heniz çaga wagtymyz ata-enelerimiz....
2014