Makalalar

TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTY BARADA SÖHBET

TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTY BARADA SÖHBET
BILIM DÜNÝÄSINDE BATLY GADAMLY Oba hojalygynyň dürli ugurlary boýunça hünärmenleri taýýarlamaga uly goşant goşýan hem-de bagtyýar zamanamyzda has uly ähmiýete eýe bolan bilim ulgamynyň özgertmeleriniň aýdyň alamaty hökmünde Türkmenistanyň Prezidentiniň 2010-njy ýylyň 17-nji martyndaky Karary esasynda işe başlan Türkmen oba hojalyk institutynda agronomçylyk, weterinar lukmançylygy, şeýle hem gidromeliorasiýa we oba hojalygyny mehanizmleşdirmek fakultetlerinde ençeme hünärler boýunça...

MIL­LI GAH­RY­MAN­LAR HA­TY­RA­LAN­ÝAR

MIL­LI GAH­RY­MAN­LAR HA­TY­RA­LAN­ÝAR
Parahatçylygyň we azatlygyň goragçylaryny sarpalamak halkymyzyň asylly ýol-ýörelgeleriniň biri hasaplanýar. Şeýle asylly däbimizden ugur alyp, türkmen halkynyň beýleki doganlyk halklar bilen bilelikde faşizme garşy uruşda gazanylan Beýik Ýeňşiň 75 ýyllygynyň öň ýanynda hormatly Prezidentimiz Permana gol çekdi. Şol resminama laýyklykda, uruş weteranlaryny, urşa gatnaşanlaryň ýanýoldaşlaryny hemde tylda zähmet çeken zähmet weteran­la­ry­ny «1941 — 1945-nji ýyl­la­ryň...

SAGLYGYMYZY GORAP SAKLAMAK UGRUNDA ALADA ETMEGI HER BIRIMIZ ENDIK EDINMELIDIRIS.

SAGLYGYMYZY GORAP SAKLAMAK UGRUNDA ALADA ETMEGI HER BIRIMIZ ENDIK EDINMELIDIRIS.
LUKMANYŇ MASLAHATY Arassaçylyk düzgünlerini berk berjaý etmek saglygymyzy goramagyň iň ilkinji we möhüm şertidir. Beýnimiziň we bedenimiziň işjeň bolmagy üçin wagtly-wagtynda kadaly ukyny almaly. Ýo­kanç ke­sel­le­riň öňü­ni al­mak mak­sa­dy bilen geçirilýän sanjym çärelerine hökmany gatnaşmaly. Agşamlyk naharyndan soň, azyndan 30 minut arassa howada gezelenç etmeli. Iýmitimiziň düzüminde gök we miwe önümleri agdyk bolmaly. Bedenimiziň çeýeligini saklamak üçin sport tanslaryny ýerine ýetirmeli. Ellerimizi...

KÖPUGURLY HYZMATDAŞLYK ÖSDÜRILÝÄR

KÖPUGURLY HYZMATDAŞLYK ÖSDÜRILÝÄR
22-nji aprelde hormatly Prezidentimiz bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşligiň dowamynda Türkmenistanyň we BMG-niň arasynda däp bolan hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary hem-de dünýäde ýüze çykan has möhüm häsiýetli meseleler ara alyp maslahatlaşyldy. Telefon söhbetdeşliginiň barşynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we BMG-niň ýöriteleşdirilen düzümleri bilen geljekki hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri barada pikir...

SAGLYK — BAÝLYK

SAGLYK — BAÝLYK
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň öňden­gö­rü­ji­lik­li yn­san­per­wer sy­ýasa­ty­nyň ne­ti­je­sin­de ýur­du­myz­da sag­ly­gy go­ra­ýyş ul­ga­my yzy­gi­der­li ös­dü­ril­ýär. Ne­ti­je­de, adam ha­kynda­ky ala­da­dan ge­lip çyk­ýan we­zipe­ler öz oňaý­ly çöz­güt­le­ri­ni tap­ýar. Sag­lyk ul­ga­my­na de­giş­li tä­ze bi­nala­ryň, sport toplumlarynyň gurlup ula­nyl­ma­ga be­ril­me­gi ýur­du­myzda sag­dyn dur­muş...

TAGTY SÜLEÝMANDYR ÜSTI BEDEWIŇ

TAGTY SÜLEÝMANDYR ÜSTI BEDEWIŇ
Be­dew at­lar ha­kyn­da gür­rüň açy­lan­da, hök­ma­ny su­ratda söz us­sady Seýitnazar Seý­di­niň «Tagty-Süleýmandyr üsti be­de­wiň» di­ýen aja­ýyp se­tir­le­ri­ni ýat­la­ýan­dy­rys. Be­dew at­lar ha­kyn­da­ky is­len­dik buý­sanç­ly gür­rü­ňi hal­ky­myz hut özi ha­kyn­da­ky gür­rüň hök­mün­de ka­bul ed­ýär. Çün­ki be­dew türk­men ýi­gi­di­niň dos­tu­dyr, ýol­da­şy­dyr, syr­da­şy­dyr. Ýeri...

BEHIŞDI BEDEWLERIŇ WASPY

BEHIŞDI BEDEWLERIŇ WASPY
Gözelligiň we ýyn­dam­ly­gyň naý­ba­şy nus­ga­sy hök­mün­de yk­ra­r edi­len ahalte­ke be­de­wi ýur­du­my­zyň tä­ze ta­ry­hy eý­ýa­my­nyň ok­gun­ly ösü­şi­niň baş ny­şa­ny­na öw­rül­di. Ahal­te­ke at­la­ry­na be­lent sar­pa goý­ýan mil­li Li­de­ri­mi­ziň ta­gal­la­la­ry ne­ti­je­sin­de, be­hiş­di be­dew­le­ri­mi­ziň şan-şöhraty dün­ýä ýaň sal­ýar. Ahal­te­ke at­la­ry me­de­ni mi­ra­sy­my­zyň...

BE­DEW AT — HAL­KYŇ MYRADY

BE­DEW AT — HAL­KYŇ MYRADY
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda şan-şöhraty dünýä dolan eziz Diýarymyzda her bir günümiz toýdur baýramlara ulaşýar. Halkymyzyň buýsanjy hasaplanylýan ahalteke bedewleri ata Watanymyzda toýlarymyzyň bezegidir. Her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmen bedewiniň milli baýramynyň ýurdumyzda döwlet derejesinde bellenilip geçilmegi we dürli bäsleşikleriň, at çapyşyklaryň geçirilmegi bedew atyň türkmeniň ruhy dünýäsindäki ornunyň...

BEHIŞDI BEDEWLER — TÜRKMENIŇ UÇAR GANATY

BEHIŞDI BEDEWLER — TÜRKMENIŇ UÇAR GANATY
«Saňa at diýmerin, gardaş diýerin» diýip ýüzlenýän halkymyzyň durmuşyndaky ahalteke bedewleriniň orny uludyr. Ata-babalarymyzyň müňýyllyklara uzaýan gadymy taryhyndan miras galan gamyşgulak bedewlerimiziň häzirki döwrümiziň ösüşleriniň özboluşly nyşanyna öwrülmeginde, olaryň naýbaşy gymmatlyk hökmünde bütin dünýäde ykrar edilmeginde ony aňryýany bilen görmek bolýar. Türkmeniň atçylyk sungaty toplumlaýyn häsiýeti bilen özboluşly usullary özünde jemleýän seýisçiligi we çapyksuwarlygy beýan edýär....

BÄŞ SEKUNTLYK ÝYLGYRYŞ

BÄŞ SEKUNTLYK ÝYLGYRYŞ
Käte ýatlamalar ummanyna alyp gidýän sähel­çe sa­lym­lyk pur­sat­lar bol­ýar. Şol pur­sadyň özün­de-de bu ýag­da­ýyň özü­niň hem ýat­la­ma bo­lup gal­jak­dy­gy­na aky­lyň çat­ýar. Ada­myň aňy­nyň, aňas­tya­ňy­nyň gur­lu­şy şeý­le bolmaly-da. Zyn­jyr hal­ka­la­ry ýa­ly bi­ri-bi­ri­ne bag­lan­ýar-da, gi­diber­ýär on­soň kel­te tir­ke­len ýa­ly bo­lup... Öň­räk hem şeý­le pur­sat­la­ryň bi­ri bol­dy, ýag­ny bir sü­ri...
2014