Makalalar

BILIMLI NESIL-ÝURDUŇ DAÝANJY

BILIMLI NESIL-ÝURDUŇ DAÝANJY
“Döwlet adam üçindir!”diýen taglymaty öňe sürüp, ýurdumyzyň her bir raýatynyň bagtyýar durmuşuny üpjün etmek ugrunda ýadawsyz alada edýän Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ösüp gelýän ýaş nesillerimiziň bilim-terbiýesine hem uly üns berýär. Şonuň üçinem ýurdumyzda amala aşyrylýan bilim özgertmeleri, ilkinji nobatda, olaryň hemmetaraplaýyn ösen, kämil şahsyýetler bolup ýetişmegine gönükdirilendir. “Döwletimiziň baş aladasy  ýaş nesillerimiziň eşretli abadan...

AÝDYMLAR BILEN IŇLIS DILINI ÖWRENMEK

AÝDYMLAR BILEN IŇLIS DILINI ÖWRENMEK
Dil öwrenmegiň adaty kitap-depderli, gönükmeli usulyndan ýadan bolsaňyz, bu gün size täze bir dil öwreniş usulyny hödürleýäris. Elbetde, aramyzda aýdym diňlemegi halamaýanymyz-a ýok bolsa gerek! Şonuň üçin hem aýdym diňleýän pursadyňyzda täze bir dil öwrenmek, megerem, erbet pikir bolmasa gerek. «Emma biz aýdym diňleýän pursadymyzda iňlis dilini näderejede öwrenip bileris?» diýen soragyň aňyňyzda janlanmagy mümkin....

NESILLERI MILLI RUHDA TERBIÝELEMEGIŇ ÝOL GÖRKEZIJISI

NESILLERI MILLI RUHDA TERBIÝELEMEGIŇ ÝOL GÖRKEZIJISI
Bag­ty­ýar­lyk döw­rü­mi­ziň bi­ribi­rin­den zy­ýa­da gel­ýän her bir gü­ni bi­ze aja­ýyp pur­sat­la­ry, ta­ry­hy wa­ka­la­ry ba­gyş­la­ýar. Äh­li ugur­lar­da bi­ze gö­rel­de mek­de­bi bo­lup dur­ýan Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz «Türk­me­nis­ta­n — Bi­ta­raply­gyň me­ka­ny» ýy­lyn­da şan­ly Ga­raş­syz­ly­gy­my­zyň 29 ýyl­lyk baý­ra­my­ny zäh­met üs­tün­lik­le­ri bi­len gar­şy­laýan...

Döwletli Diýarda iller bagtyýar

Döwletli Diýarda iller bagtyýar
Dana Magtymguly: Ow­wal-a mal ýag­şy, mal­dan baş ýag­şy, Baş döw­le­tin ta­pan ma­la se­ret­mez... di­ýip­dir. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň «Türk­me­niň döw­let­li­lik ýö­rel­ge­si» atly tä­ze ki­ta­by hal­ky­my­zyň baş döwle­ti bo­lan ag­zy­bir­li­giň, dos­ta­na­ly­gyň, yn­san­per­wer­li­giň ta­ry­hy ýaz­gy­sy­dyr. Aja­ýyp eser­de, il­kin­ji no­bat­da, eziz Wa­ta­nyň was­py ýe­ti­ril­ýär. Toý­ly güýze ga­dam ba­san...

BILIM WE YLYM — beýik ösüşlere şamçyrag

BILIM WE YLYM — beýik ösüşlere şamçyrag
Döwletiň gülläp ösmegi, ilkinji nobatda, bilimiň hem ylmyň ösüşine bagly. Hut şonuň üçin-de hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda ýaşlarymyzyň kämil bilim goruna eýe bolmagy, ylym bilen meşgullanmagy, ýagny aň mümkinçiliklerini doly açmagy, kämilleşmegi üçin ähli zerur şertler döredilýär. Çagalar baglaryndan başlap, ýokary okuw mekdeplerine, ylmy-barlag edaralaryna çenli ylmyň iň soňky gazananlaryna daýanýan tehnologiýalar, innowasiýalar ornaşdyrylýar....

AÝDYMLY DÜNÝÄNIŇ AŞYGY

AÝDYMLY DÜNÝÄNIŇ AŞYGY
Aýdym-saz jadyly dünýä. Şol jadyly dünýäniň howasyndan dem alyp, ajaýyp aýdymlary bilen halkymyzyň söýgüsine mynasyp bolan ýaş, zehinli aýdymçylar diýseň köp. Sebäbi olara hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda işlemäge, döretmäge, öz ukyp-başarnyklaryny ýüze çykarmaga ähli mümkinçilikler bar. Şeýle mümkinçiliklerden peýdalanyp, muşdaklarynyň gyzgyn söýgüsini gazanan ýaş aýdymçy Meýlis Halbaýew bilen taýýarlan söhbetdeşligimizi okyjylara ýetirmegi makul bildik. — Meýlis, söhbetdeşligimizi...

MUGALLYM, OKUWÇY, TALYP

MUGALLYM, OKUWÇY, TALYP
MUGALLYM Güýzüň ilkinji güni. Mekdep. Dabara. Ýaş mugallymlaryň biri özüni edil birinji synpa gelen okuwçylar ýaly duýýar. Ünsüni bir ýere jemlejek, tolgunmasyny basjak bolup, lowurdap dogan Güne garaýar. Onýança-da: — Hormatly adamlar, eziz okuwçylar! Bu gün mugallymlarymyzyň hatary ýene-de bir şägirdimiz — ozalky uçurymymyz bilen artdy. Geliň, oňa söz bereliň! Çünki bu gün onuň ilkinji iş güni...

Salam, bilimler dünýäsi!

Salam, bilimler dünýäsi!
Eý, ylym ojagym, eziz mekdebim... Çagajyk 6 ýaşady, şeýlelikde, onuň durmuşynda täze eýýam başlandy: şu okuw ýylynda ol mekdebe gitmeli. Mundan onuň özüniňem habary bar. Ejesiniň ýanyna gelýär-de: «Eje, men haçan okuwa gidýän?» diýip soraýar. Ejesi bolsa biraz oýlanýar-da: «Ýene-de kän gezek ýatyp-turanyňdan soň...» diýip jogap berýär. Bu jogap çagany kanagatlandyrýar. Ýogsam ol sanlaryň hemmesini ýa...

TÄZE OKUW ÝYLY: ýene-de käbir täzelikler...

TÄZE OKUW ÝYLY: ýene-de käbir täzelikler...
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: — Biziň ýaşaýan döwrümiziň iň gymmatly baýlygy, iň güýçli gudraty bilimdir. «ÝENE ÖŇE GITMÄGE, ÝAGTY SAÇDYŇ ÝOLUMA...» Hormatly ata-eneler! Täze okuw ýylynda umumybilim edaralarynyň işini netijeli alyp barmagy, okuwçylaryň döwrebap bilim almaklary üçin görülýän wagtlaýyn çärelere doly we dogry düşünip, bu işlere ýakyndan ýardam bermäge gatnaşmak her bir ata-enäniň borjudyr. Ýaşlara berilýän bilim we...

HASYL BOLAN YNAM

HASYL BOLAN YNAM
TÜRKMENISTANLY ÝAŞ ALYM ILKINJI ÝERLI AÝAKGAP BOÝAGYNYŇ TASLAMASYNY IŞLÄP DÜZDI ÝAŞ ALYM BARADA GYSGAÇA MAGLUMAT: şu ýyl Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutyndan uçurym bolan Rasulbek Tangriberganow indi inžener-himik, tehnolog hünärli ýaş hünärmen. Talyplyk ýyllarynyň soňky günleri oňa ýatdan çykmajak ýakymy bagyşlady. Heniz institutyň üçünji ýyl talybyka ýerli şertlerde aýakgap boýagyny öndürmek boýunça gözlegleri geçirip başlan talyp ýigit...
2014