Makalalar

HALKYMYZYŇ SAGLYGY WE ABADAN ÝAŞAÝŞY

HALKYMYZYŇ SAGLYGY WE ABADAN ÝAŞAÝŞY
döwlet syýasatymyzyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir Türkmenistan döwletimiz ösüşiň täze tapgyrynda öz maksatlaryny we wezipelerini dünýä bileleşiginiň tagallalary bilen utgaşdyrýar. Hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyny sebitde we dünýäde «Ösüş arkaly parahatçylyk» ýörelgesini dabaralandyrmak maksady bilen, döwletara gatnaşyklarynda hoşniýetli hyzmatdaşlygy daşary syýasatynyň esasy ýoly, baş ýörelgesi diýip saýlap alan Türkmenistan Watanymyz Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmekde nusgalyk işleri...

ŞAHSY BIZNESIŇ ILKINJI BASGANÇAKLARY

ŞAHSY BIZNESIŇ ILKINJI BASGANÇAKLARY
Düş­nük­li! Öz ukyp­la­ry­ňy­zy işe­wür­lik dün­ýä­sin­de sy­nap gör­mek­çi. Sy­nap görmek­çi hem däl-de, müm­kin bol­sa, uly işe­wür­le­riň ha­ta­ry­na go­şul­mak­çy. Ýö­ne näme­den baş­la­ma­ly? El­bet­de, ki­çi te­le­ke­çi­lik­den. Ýö­ne haý­sy işe baş go­şa­nyň­da ýalňyş­mar­sy­ňyz we has dog­ry ädim äder­si­ňiz.Baş­ga-da bir ze­rur­lyk bar: si­ziň saý­lap alan işi­ňiz az çyk­da­jy bi­len go­wy...

ŞAHSY GIGIÝENA — SAGLYGYMYZYŇ GORAGY

ŞAHSY GIGIÝENA — SAGLYGYMYZYŇ GORAGY
Aslynda, adamyň saglygyny berkitmek we gorap saklamak barada ýörite ylym bar. Ol ylmyň «gigiýena» diýlip atlandyrylýandygyny eýýäm mekdep partasyndan bilýändiris. «Gigiýena» sözi grek dilinden türkmen diline terjime edilende «ýokumly, saglyk berýän, saglyk getirýän» diýmegi aňladýar. Adamlar gadymy döwürlerden bäri gigiýenanyň talaplaryny berjaý edip gelipdirler. Häzirki wagtda gigiýenany dogry ýerine ýetirmek üçin ähli mümkinçilikler döredilendir. Arassaçylygyň we...

SPORT WE ÝAŞLAR MILLI KANUNÇYLYK ULGAMYNDA

SPORT WE ÝAŞLAR MILLI KANUNÇYLYK ULGAMYNDA
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda raýatlaryň, ylaýtada-da ýaşlaryň sagdyn we ruhubelent ýaşaýşy üçin ähli şertler döredilýär. Ýurdumyzyň sport we ýaşlar syýasatynyň üstünlikli amala aşyrylmagy onuň aýdyň mysallarynyň biridir. Halkymyzyň, aýratynda, ýaş neslimiziň beden we ruhy taýdan sagdynlygy baradaky alada häzirki wagtda köpçülikleýin bedenterbiýe we sport durmuşymyzyň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Türkmenistanyň...

JEMGYÝET WE ÝAŞLAR

JEMGYÝET WE ÝAŞLAR
Ýaşlara bir sözüm bar Türkmende bir paýhas siňen nakyl bar: «Alym bolmak aňsat, adam bolmak kyn». Öňi bilen hakyky adam boljak bolup çalyşmaly, eger şony başaryp bilseňiz, hemme zat oňuna bolar, yhlas etseňiz, alymam bolarsyňyz, islän hünäriňizi eliňize-de alyp bilersiňiz! Durmuşda her bir ýetginjek, oglan-gyzlarymyz öz öňünde belent maksat goýmaly, şol maksada-da ýetjek bolup çalyşmaly. Her...

SAGDYNLYGYŇ WE RUHUBELENTLIGIŇ BAÝRAMY

SAGDYNLYGYŇ WE RUHUBELENTLIGIŇ BAÝRAMY
Türk­me­nis­ta­nyň hor­mat­ly Pre­zi­den­ti Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe süren «Döwlet adam üçin­dir!» di­ýen yn­san­per­wer ýö­rel­ge­si­niň da­ba­ra­lan­ma­gy ýur­du­myz­da her bir ada­myň sag­ly­gy­ny go­rap sak­la­mak ba­bat­da al­nyp ba­ryl­ýan mak­sat­na­ma­la­ýyn iş­ler­de aýdyň ýü­ze çyk­ýar. Jem­gy­ýet­çi­lik sag­ly­gy­nyň gör­ke­zi­ji­ler top­lu­my is­len­dik ýurt­da ila­tyň ýaşaýyş-durmuş...

ÝITI RESPIRATOR ÝOKANJYNDAN GORANALYŇ!

ÝITI RESPIRATOR ÝOKANJYNDAN GORANALYŇ!
Ýiti res­pi­ra­tor ýo­kan­jy bü­tin dün­ýä­de ça­ga­la­ryň hem-de uly ýaş­ly adam­la­ryň ara­syn­da iň köp duş gel­ýän ke­sel­le­riň bi­ri­dir. Ýi­ti res­pi­ra­tor ke­sel­le­ri­ni ag­la­ba ýag­daý­da wi­rus­lar dö­red­ýär. Ýö­ne soň­ra wi­rus­la­ryň üs­tü­ne bak­te­ri­ýa­lar hem go­şu­lyp, agyr gaýra üzül­me­le­riň ýü­ze çyk­ma­gy­na ge­ti­rip bil­ýär. Olar, esa­san, nä­sag adam­dan...

TRANSMILLI ULGAM — HALKARA GATNAŞYKLARYNYŇ MÖHÜM UGRY

TRANSMILLI ULGAM — HALKARA GATNAŞYKLARYNYŇ MÖHÜM UGRY
Hä­zir­ki wagt­da hal­ka­ra gat­na­şyk­la­ry­ny hem-de döw­le­ta­ra hyz­matdaş­ly­gy­ny ös­dür­me­giň esa­sy gu­ra­ly hök­mün­de trans­mil­li ulag ge­çel­ge­leri­ni dö­ret­mek­li­ge has uly äh­mi­ýet be­ril­ýär. Döw­le­ti­mi­ziň geog­ra­fik taýdan amat­ly ýer­de ýer­le­şen­di­gi na­za­ra al­nyp, mul­ti­mo­dal gat­naw­la­ryň ne­ti­je­li­li­gi­ni üp­jün ed­ýän iri ulag-logistiki mer­kez­le­ri dö­re­di­lip,...

DÜNÝÄ ÄHMIÝETLI PUDAK

DÜNÝÄ ÄHMIÝETLI PUDAK
Elektrik energetikasy milli ykdysadyýetimiziň ileri tutulýan pudaklarynyň biridir. Ýurdumyzda durmuşa geçirilýän iri möçberli taslamalar bu pudagyň okgunly ösüşini nazarlaýar. Soňky ýyllarda tutuş ýurdumyz boýunça häzirki zaman gazturbinaly elektrik stansiýalary we täze görnüşli paýlaýjy kiçi elektrik beketleriniň onlarçasy ulanylmaga berildi, müňlerçe kilometr uzynlykda elektrik geçiriji ulgamlar çekildi. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda Türkmenistanyň ykdysady hem-de durmuş taýdan ösüşiniň möhüm...

OKUWÇYNYŇ GÜN TERTIBI

OKUWÇYNYŇ GÜN TERTIBI
Ýurdumyzda raýatlaryň, esasan hem, çagalaryň saglygyny berkitmek ugrunda uly aladalar edilýär. Çagalaryň, mekdep okuwçylarynyň wagtlaryny hoş geçirmekleri üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Bu ugurda dünýäde ykrar edilen tagallalar, lukmanlaryň we ýörite hünärmenleriň maslahatlary iş ýüzünde durmuşa geçirilýär. Çagalaryň dogry iýmitlenmegini, saglygyny berkitmegini hem-de boş wagtlaryny medeniýetli geçirmegini we dynç almagyny gazanmakda gün tertibini düzmegiň ähmiýeti uludyr. Gün...
2014