Makalalar

TANS ETMEGIŇ SAGLYGYMYZA PEÝDALARY

TANS ETMEGIŇ SAGLYGYMYZA PEÝDALARY
Döreýiş taryhy ynsanyýetiň başlangyjyndan gaýdan tans etmek sungaty ähli halklaryň we medeniýetleriň aýrylmaz bölegidir. Fransuzça «danse» sözünden gelip çykan tans bedeniň saza görä sazlaşykly we owadan hereketini aňladýar. Tans diňe sungatyň bir bölegi bolman, eýsem, onuň ynsan saglygyny dikeltmekde hem uly ähmiýeti bardyr. Fiziki we ruhy taýdan ynsany gurşap alýan tans beýleki sport maşklaryna garanyňda...

TUTANÝERLI ZEHIN

TUTANÝERLI ZEHIN
SIZIŇ DEŇ-DUŞUŇYZ Gültäç Federasiýasynyň şäheriniň Hajyýewa «Erudit» Saratow Russiýa ylmy-okuw merkeziniň yglan eden «XI halkara ylmy işleriniň bäsleşigine» özüniň «Türkmen — iňlis — rus nakyllar sözlügi» atly işi bilen gatnaşyp, altyn medala mynasyp boldy. Bilesigelijiligi, bilim öwrenmäge bolan yhlasy ýaşlykdan ýaran edinen zehinli okuwçylaryň biri hem Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherindäki daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 2-nji...

TÄZE OKUW ÝYLYNA TAÝÝARLYK

TÄZE OKUW ÝYLYNA TAÝÝARLYK
DÖWRÜŇ ZERURLYGY WE TÄZE DÜZGÜNLER Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: — Gün bolmasa, nur, kök bolmasa, daragt, ylym we bilim bolmasa, bagtyýarlyk bolmaz. 20-nji aw­gust­da Türk­me­nista­nyň Te­le­kom­mu­ni­ka­siýa­lar we in­for­ma­ti­ka insti­tu­tyn­da «Türk­me­nis­tan — Bi­ta­rap­ly­gyň me­ka­ny» şy­ga­ry as­tyn­da ýur­du­my­zyň bi­lim iş­gär­leri­niň mas­la­ha­ty ge­çi­ril­di. Türk­me­nis­ta­nyň Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň ylym, bi­lim, sport we sag­ly­gy...

KÄMIL KANUNÇYLYK — SAGDYN JEMGYÝET

KÄMIL KANUNÇYLYK — SAGDYN JEMGYÝET
Jem­gy­ýet ös­ýär, öz­ger­ýär, öňe bar­ýar. Şeý­le­lik­de, ýur­duň hu­kuk bin­ýa­dy­ny hem döw­rüň ta­la­by­na la­ýyk ge­tir­mek ze­rur­ly­gy ýü­ze çyk­ýar. Şol ze­rur­ly­gy öz wag­tynda ama­la aşyr­mak, ýe­ri­ne ýe­tir­mek, ýag­ny ka­nun­çy­lyk na­ma­la­ry­ny kä­mil­leş­dirmek ýur­duň, jem­gy­ýe­tiň ösü­şi­ni, ra­ýat­la­ryň ýaşaýyş-durmuş de­re­je­si­ni,...

DEM ALYŞ ÝOLLARYNY SOWUKLAMA KESELLERINDEN NÄDIP GORAMALY?

DEM ALYŞ ÝOLLARYNY SOWUKLAMA KESELLERINDEN NÄDIP GORAMALY?
Sowuklama keselleri nähili döreýär? Dem alyş ýol­la­ry­nyň so­wuk­la­ma ke­sel­le­ri daşky ho­wa­dan so­wuk­la­ma dö­re­di­ji zy­ýan­ly mik­roor­ga­nizm­le­riň be­de­ne ara­laş­ma­gy bilen dö­re­ýär. Zy­ýan­ly mik­roor­ga­nizm­ler — wi­rus­lar, bak­te­ri­ýa­lar we kö­me­le­jik­ler­dir. Köp­lenç ýag­daý­lar­da, ke­se­li baş­da wi­rus­lar dö­re­dip, soň­ra bak­te­ri­ýa­lar we kö­me­le­jik­ler do­wam...

ZÄHMET. YLYM. TÄZEÇILLIK

ZÄHMET. YLYM. TÄZEÇILLIK
«Ter önümiň» üstünlikleriniň gözbaşy Ga­wu­nyň ka­ky­ny iýip gör­me­di­gi­miz, me­ger, ýok­dur ara­myz­da. Hä­zir onuň da­şy şo­ko­lad ör­tük­li­le­rem bar. Ýö­ne ga­wun­dan taý­ýar­la­ny­lan çipsini-hä he­niz da­dyp gör­me­dik­ler kän­dir. Ýogsa-da, ha­ça­nam bol­sa birwagt gawu­nyň süý­dü­ni içip gö­re­ni­ňiz bar­my?! Me­ge­rem, bar hem bol­sa, örän-örän seý­rek­dir. Şu­la­ryň soň­ky iki­si­niň...

GÖRK — AGYZDAN

GÖRK — AGYZDAN
Çynar ýaly berdaşly ogullary, bägül kimin hoşsyrat gyzlary ösdürip ýetişdiren pederlerimiz olaryň janynyň sag, kaddy-kamatlarynyň zyba bolmagynda dogry iýmitlenmegiň zerurdy­gy­na dü­şü­nip­dir­ler. «Görk — agyz­dan, gör­mek — eginden» diýen pähim-parasada eýermek bilen perzentleriniň dogry iýmitlenmegiň edebine eýermegini gazanypdyrlar. Säher bilen baglary suwaryp ýören agtygynyň berekellasyny ýetirip, içerik giren Ogulhajat ene goşa gelnini goşa didesi bilen mähirledi. Aşhananyň...

Çagalarda ýatkeşligi nähili ösdürmeli?

Çagalarda ýatkeşligi nähili ösdürmeli?
Mek­dep okuw­çy­la­ry­nyň kä­bi­ri ber­len ýum­şy dessine ýat tutsa, ýene biri, tersine, näçe okasada, ýat tu­tup bil­män kö­sen­ýär. Mu­ňa, el­bet­de, ýady gow­şak­lyk se­bäp bol­ýar. Ýa­dy gow­şak okuwçy­la­ra da­şa­ry ýurt dil­le­ri­ni öw­ren­mek hem kyn düş­ýär. Eý­sem, şeý­le ça­ga­lar­da ýat­keş­li­gi nä­dip ösdürip bolar?! Lukmanlaryň aýtmagyna görä, pes ýatkeşlige, ilki bilen, nesil yzarlama, galyberse-de, güýçli dartgynlylyga...

Telekeçilik işi ösdürilýär

Telekeçilik işi ösdürilýär
Häzirki wagtda döwletimiziň durnukly ösüşini ýokarlandyrmak maksady bilen esasy garalýan meseleleriň biri hem hususy telekeçilik işini ösdürmekdir. Bu babatda Gahryman Arkadagymyz: «Ykdysadyýetde döwletiň paýyny azaltmak we hususy pudagy giňeltmek boýunça netijeli işleri alyp barmaly. Hususylaşdyrmaga degişli edara-kärhanalaryň sanawyna energetika, ulag we aragatnaşyk pudaklarynyň aýry-aýry döwlet kärhanalaryny, üpjünçilik desgalaryny, şeýle hem köp sanly beýleki kärhanalary girizmeli....

«AKYLLY ÖÝ» — GELJEGIŇ ÖÝI

«AKYLLY ÖÝ» — GELJEGIŇ ÖÝI
ONUŇ TASLAMASYNY TÜRKMEN TALYBY TAÝÝARLADY Döw­ran­gel­di Suw­ha­now — Türk­me­nis­ta­nyň Inžener-tehniki we ulag kom­mu­ni­ka­si­ýa­la­ry ins­ti­tu­ty­nyň ta­ly­by. Ol ta­lyp­ly­gy­nyň il­kin­ji ýyl­laryn­da «Ses buý­ruk­la­ry ar­ka­ly do­lan­dy­ryl­ýan «akyl­ly öý» at­ly tas­la­ma­nyň üs­tün­de iş­läp baş­la­dy. Öý ba­ra­da dü­şün­je­le­ri­mi­zi düý­bün­den üýt­gedip bil­jek tas­la­ma soň­ky...
2014