Makalalar

ÝAŞ MATEMATIKLERIŇ ÜSTÜNLIGI

ÝAŞ MATEMATIKLERIŇ ÜSTÜNLIGI
22-23-nji mart­da Hal­ka­ra yn­san­per­wer ylym­la­ry we ösüş uni­wer­si­te­tin­de ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­rin­de oka­ýan ta­lyp­la­ryň ara­syn­da 3-nji açyk ma­te­ma­ti­ka olimpia­da­sy ge­çi­ril­di. Oňa je­mi 300-e go­laý ta­lyp, şol san­da in­ter­net ar­ka­ly Rus­si­ýadan, Be­la­ru­s­dan, Uk­rai­na­dan, Tür­ki­ýe­den, Öz­be­gis­tan­dan, Bol­ga­ri­ýa­dan, Gre­si­ýadan, Ru­my­ni­ýa­dan, Ar­gen­ti­na­dan, Gü­norta...

SAG BAŞYM — SOLTAN BAŞYM

SAG BAŞYM — SOLTAN BAŞYM
24-nji MART — BÜTINDÜNÝÄ INÇEKESELE GARŞY GÖREŞ GÜNI «Sag­lyk» döw­let mak­sat­na­ma­sy­ny dur­mu­şa çuň­ňur ornaş­dyr­mak­da sag­ly­gy go­raý­şyň äh­li ugur­la­ryn­da, şol sanda in­çe­ke­sel gul­lu­gyn­da hem soň­ky ýyl­lar­da uly üs­tün­lik­ler ga­za­nyl­dy. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň tagallasy bilen açylyp, ulan­ma­ga ber­len we döw­re­bap en­jam­lar bi­len ab­zal­laşdy­ry­lan Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Ço­gan­ly...

BAG — BA­KY­LYK­DAN NY­ŞAN

BAG — BA­KY­LYK­DAN NY­ŞAN
Mer­da­na pe­der­le­ri­mi­ziň pähim-paýhasyndan bin­ýat bo­lan eziz Di­ýa­rymyz­da Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň ýol­baş­çy­ly­gyn­da «Türk­me­nis­tan — Bita­rap­ly­gyň me­ka­ny» ýy­ly­my­zyň her bir gü­ni ro­waç­lyk­la­ra, şan­ly se­ne­le­re bes­len­ýär. Şeý­le se­ne­le­riň bi­ri hem ýur­du­myz­da bel­le­nil­ýän Mil­li ba­har baýra­my­nyň il­kin­ji gü­nün­de dä­be öw­rü­len äh­li­halk...

BITARAPLYK — NU­RA­NA DUR­MU­ŞY­MYZ

BITARAPLYK — NU­RA­NA DUR­MU­ŞY­MYZ
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň öň­den­gö­rü­ji­lik­li, oý­la­ny­şykly döw­let sy­ýa­sa­ty ne­ti­je­sinde Türk­me­nis­tan ýur­du­myz hal­ka­ra gi­ňiş­li­gin­de umu­madam­zat bäh­bit­li mö­hüm başlan­gyç­la­ry öňe sür­ýän ýurt hök­mün­de özü­ni ta­nat­dy. Sebä­bi he­mi­şe­lik Bi­ta­rap­lyk ýörel­ge­le­ri­ne berk eýer­mek arka­ly dün­ýä­de hem-de se­bit­de pa­ra­hat­çy­ly­gy,...

SANLY NESIL

SANLY NESIL
Pifagor baryp 2,5 müň ýyl mundan ozal ähli hadysalary we pikirleri sanlaryň kömegi bilen aňladyp we düşündirip boljakdygyny aýdypdyr. Onuň tassyklamasy häzirki döwrümizde örän wajypdyr. Bu günki günde sanly rewolýusiýa arkaly «sanly aborigenleriň» täze nesli kemala getirilýär. Sanlylaşdyrma hadysasynyň ulgamlaýyn häsiýeti bardyr. Adaty predmet gurşawynyň we öwrendekli «real» sosial gatnaşyklaryň gurşawy bilen bir hatarda, onuň bilen...

TÜRKMENISTAN — AZERBAÝJAN: DOSTLUK WE GOŇŞUÇYLYK DÄPLERINE EÝERIP

TÜRKMENISTAN — AZERBAÝJAN: DOSTLUK WE GOŇŞUÇYLYK DÄPLERINE EÝERIP
Bi­ta­rap Türk­me­nis­tan hä­zir­ki za­ma­nyň öň­de­ba­ry­jy we ok­gun­ly ös­ýän döwlet­le­ri­niň ha­ta­ryn­da bol­mak bi­len, mil­li Li­de­ri­mi­ziň baş­tu­tan­ly­gyn­da ösü­şiň we ro­waç­ly­gyň ýo­ly bi­len ynam­ly öňe bar­ýar. Türk­me­nis­ta­nyň hal­ka­ra gi­ňiş­li­gin­de alyp bar­ýan be­ýik iş­le­ri yzy­gi­der­li we top­lum­la­ýyn esas­da, ýur­du­my­zyň he­mişe­lik Bi­ta­rap­lyk halkara-hukuk...

TÜRKMEN-AZERBAÝJAN HYZMATDAŞLYGY

TÜRKMEN-AZERBAÝJAN HYZMATDAŞLYGY
GAZANYLAN ÜSTÜNLIKLER WE MÜMKINÇILIKLER Şu ýyl ýurdumyz dünýä bileleşigi bilen bilelikde, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň halkara derejesinde ykrar edilmeginiň 25 ýyllygyny giňden belläp geçer. Bu halkymyz üçin, hakykatdan-da, möhüm waka, türkmen döwletiniň taryhyna altyn harplar bilen ýazyljak sene, ýurdumyzyň daşary syýasatyndaky ýetilen belent sepgitdir. Ine, şeýle gysga döwrüň içinde Türkmenistan hoşniýetli bitaraplyk ýörelgelerine eýerip, halkara giňişliginde dünýä...

ZENAN ÝYLGYRSA, ZEMIN ÝYLGYRAR

ZENAN ÝYLGYRSA, ZEMIN ÝYLGYRAR
Sebäbi ol bu goja dünýädäki ähli janly-jandarlary özüniň mähri bilen apalaýar. Onuň ene hamraklygyndan balalary gününi sanap däl, eýsem, sagadyny sanap ösýär. Daň säher bilen şirin hüwdüsi ýaňlananda, mähir sallançagyndaky balasy bala batýar. Bu bala, ine, bir görseň, golboýy çagajykdyr welin, bir seretseňem, eýýäm goç ýigit. Şol iki döwrüň aratapawudy enäniň perzendine bolan hiç bir...

Bahar geldi gök kürtesin atynyp

Bahar geldi gök kürtesin atynyp
Goja Zemine ýaz geldi, meýdan gül-pürçüge beslendi. Baýyrlar ýaşyl donuny geýip, depe-düzler gyzyl güläleklerden ýaňa, elwan haly ýazylan ýaly boldy. Şeýle bir owadan güller açylypdyr, jümle-jahan durşuna gülälek. Giň jahan gülleriň, şabrap ýagan ýagşyň ysyndan ýaňa bark urup dur. Meýdanyň arassa howasy keýpiňi göterýär. Ýaşyl begrese bürenen baglardan gözüňi aýrybilmän synlap durşuňa, pyşyrdanyňy duýman galýarsyň:...

KUWWATY ÝOKARLANÝAN PUDAK

KUWWATY ÝOKARLANÝAN PUDAK
Bimöçber tebigy baýlyklara eýe bolan Türkmenistan kuwwatly energiýa serişdeleri bilen bu günki gün dünýä ýüzünde barha uly abraýa eýe bolýar. Hormatly Prezidentimiziň işjeň ýöredýän energiýa serişdelerini ibermegiň eksport ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmak syýasaty netijesinde, Bitarap Türkmenistan örän ygtybarly we geljegi uly hyzmatdaş hökmünde halkara derejesinde aýratyn uly orna eýe boldy. Türkmenistan özüniň energetika senagatynyň mümkinçiliklerini barha artdyrmak...
2014