Makalalar

DAŇDAN 6-DA OÝANMAK ÜÇIN 6 SEBÄP

DAŇDAN 6-DA OÝANMAK ÜÇIN 6 SEBÄP
«Ir tu­ran işin­den dy­nar» diý­me­gi ha­la­ýa­rys, ýö­ne ir tur­ma­gy ha­la­ýa­rys­my?! «Ha­wa» di­ýip jo­gap ber­mek kyn. Daň­dan ― uky­nyň iň süý­ji wag­ty. Em­ma en­dik edin­seň, uky­nyň süý­jü­li­gin­den hem ýa­kym­ly zat­la­ry ga­za­nyp bol­jak eken. Eý­sem, daň bi­len 6-da oýan­mak üçin al­ty se­bäp si­zi hem gy­zyk­landyr­ýar­my?! Şeý­le bol­sa, ge­liň, olar bi­len bi­le­lik­de ta­nyş bo­la­lyň! 1. Ünsüňizi jemlemäge wagt...

MAKSAT — ILATY ÝERLI ÖNÜMLER BILEN ÜPJÜN ETMEK

MAKSAT — ILATY ÝERLI ÖNÜMLER BILEN ÜPJÜN ETMEK
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň taý­syz ta­gal­la­la­ry bi­len Ga­raşsyz, he­mi­şe­lik Bi­ta­rap Türk­me­nis­tan yk­dy­sa­dy ba­bat­da dünýä­niň ösen döw­let­le­ri­niň ha­ta­ry­na ynam­ly go­şul­ýar. Mil­li Li­de­ri­mi­ziň baştutan­ly­gyn­da dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän top­lum­la­ýyn çä­re­le­riň ne­ti­je­sin­de, yk­dy­sa­dy­ýe­tiň äh­li pu­dak­la­ryn­da durnuk­ly ösüş üp­jün edi­lip,...

ERIK ÝAPRAGYNA EL ÝUWSAŇ...

ERIK ÝAPRAGYNA EL ÝUWSAŇ...
Söz­ba­şy­ny ýal­ňyş oka­ma­dy­ňyz. Ha­ky­kat­dan hem, eri­giň ýap­ra­gy­na eli­ňi ýuw­saň, has peý­da­ly eken. Mu­ny il­kin­ji bo­lup, türk­me­nis­tan­ly ta­lyp gyz su­but et­di... Tanyş boluň Ýaş alym! Türk­men top­ra­gyn­da bi­hal ösüm­lik ýok. Mu­ňa hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň «Türk­me­nis­ta­nyň der­man­lyk ösüm­lik­le­ri» at­ly köp jiltli düýp­li en­sik­lo­pedik işi­ne ser sa­la­ny­myz­da hem göz ýe­tir­ýä­ris....

SANLY YKDYSADYÝET WE ŞERTNAMALAÝYN GATNAŞYKLAR

SANLY YKDYSADYÝET WE ŞERTNAMALAÝYN GATNAŞYKLAR
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baş­lan­gy­jy esa­syn­da, «Türk­me­nis­tan­da 2019 — 2025-nji ýyllar­da san­ly yk­dy­sa­dy­ýe­ti ös­dür­me­giň Kon­sep­si­ýa­sy­nyň» ka­bul edil­me­gi bi­len, ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň dür­li pu­dak­la­ryn­da tä­ze in­no­wa­sion teh­no­lo­gi­ýa­lar, şol san­da san­ly tehno­lo­gi­ýa­lar or­naş­dy­ry­lyp, elekt­ron res­mi­na­ma­lar do­la­ny­şy­gy­na hem-de elekt­ron...

DAŞARY YKDYSADY IŞ: ÝETILEN SEPGITLER, TÄZE ÖZGERTMELER WE MÜMKINÇILIKLER

DAŞARY YKDYSADY IŞ: ÝETILEN SEPGITLER, TÄZE ÖZGERTMELER WE MÜMKINÇILIKLER
Mälim bolşy ýaly, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan dünýä hojalyk ulgamyna işjeň goşulmak bilen beýleki döwletler, halkara guramalar, maliýe we ykdysady düzümler bilen milli, sebit we dünýä derejesinde abadançylygy üpjün etmegiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk edýär. Munuň özi bir tarapdan ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýy bilen baglanyşykly bolsa, beýleki bir tarapdan ähli derejede ýüze çykan hem-de täze ýüze...

BU HEMMELERIŇ SAGDYNLYGY ÜÇIN ÖRÄN MÖHÜMDIR

BU HEMMELERIŇ SAGDYNLYGY ÜÇIN ÖRÄN MÖHÜMDIR
Saglygymyzy goramak, ozaly bilen, özümize bagly. Agyz-burun örtüklerini ulanmak bilen, diňe özümizi däl, eýsem, daş-töweregimizdäkileri hem keselleriň ýokuşmagyndan goraýandygymyzy unutmaly däldiris! Agyz-burun örtükleri daşky gurşawyň ýaramaz täsirleri netijesinde adamyň öýkenine, aýratyn-da, dem alyş ýollaryna zeper ýetirýän tozan bölejiklerinden goranmakda örän ähmiýetlidir. Agyz-burun örtügini ulanmazdan öň, hökman eliňizi sabynlap ýuwmaly. Dakynanyňyzdan soň, agzyňyzy, burnuňyzy we eňegiňizi oňat örter ýaly, onuň...

RAHAT UKYNYŇ WE ÖZÜŇI ÝEŇIL DUÝMAGYŇ SYRY NÄMEDE?

RAHAT UKYNYŇ WE ÖZÜŇI ÝEŇIL DUÝMAGYŇ SYRY NÄMEDE?
Ir­den oýan­mak agyr düş­ýär. Uzak wagt­lap uku­dan açy­lyp bil­män, dü­şe­gin­de otur­ýan­lar hem bar. Eý­sem, nä­me üçin kä­bir adam­lar ir bilen ýe­ňil­lik bi­len tur­ýar­ka­lar?! Mu­nuň sy­ry nä­me­de­kä?! Luk­man­lar ada­myň uku­dan oýan­mak ýag­da­ýy­ny be­de­ni­niň mad­da alyş-çal­şy­gynyň, ýag­ny me­ta­bo­liz­mi­niň iş­jeň­li­gi bi­len dü­şün­dir­ýär­ler. Eger me­tabo­lizm ka­da­ly ýag­daý­da...

KITAP OKAŇ, KÄMILLEŞIŇ!

KITAP OKAŇ, KÄMILLEŞIŇ!
Äh­li zat ki­tap­lar­dan baş­lan­dy... Gyş­ky dynç al­şa öýe gaý­da­nym­da ki­tap oka­ma­gyň peý­da­sy ba­ra­da «Ne­sil» gazeti üçin nä­me­dir bir zat ýaz­ma­gy ha­ýyş edip­di­ler. Ýaz­jagy­my söz ber­dim, ýö­ne sö­züm­de ta­pyl­ma­dym. On­dan bä­ri ba­şagaý­lyk bi­len ýyl ýa­rym çe­me­si wagt ge­çip­dir. Ab­raý bi­len oku­wy ta­mam­lap, aý­dy­ly­şy ýa­ly, ýo­ka­ry bi­lim­li hü­när­men...

TAÝÝARLYK NÄHILI GIDÝÄR?

TAÝÝARLYK NÄHILI GIDÝÄR?
Ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri­niň sy­nag­la­ry­nyň go­laý­lap gel­ýän şu gün­le­rin­de da­laş­gär­ler — siz bir tarapdan-a, res­mi­na­ma­la­ry­ňy­zy öz wag­tyn­da tab­şyr­mak üçin jan ed­ýän­si­ňiz, beý­le­ki bir ta­rap­dan hem, ga­lan san­ly­ja gün­le­ri­ňiz­de sy­na­ga ne­ti­je­li taý­ýar­lan­ma­ga ça­lyş­ýan­sy­ňyz. Siziň ýa­kyn­da sy­nag tab­şyr­ma­ly­dy­gy­ňyz­dan ha­bar­ly­lar bol­sa du­şan...

ÄHLUMUMY ÖSÜŞ — ASUDA ÝAŞAÝYŞ

ÄHLUMUMY ÖSÜŞ — ASUDA ÝAŞAÝYŞ
Asudalyk ― Zeminiň rahat goýnunda abadan garşylanan ertirler, rahat uka giden gijeler, geljege umytly ýaşamak, belent maksatlara ýetmäge mümkinçilikdir. Asudalyk ― heňňamlar öwrülip, döwürler dolanyp, adamzadyň gadyryna ýetip bilmejek bahasyz gymmatlygydyr. Hut şol jähetden hem ähli döwürlerde onuň goragy ynsanyň iň esasy wezipesi bolupdyr. Ylmyň, tehnologiýanyň günsaýyn, sagatsaýyn özgerýän, ösýän döwründe bu gymmatlygy aýamak aňrybaş...
2014