Makalalar

MAÝA GOÝUM MAKSATNAMASY: MAKSATLAR, MEÝILLER, WEZIPELER

MAÝA GOÝUM MAKSATNAMASY: MAKSATLAR, MEÝILLER, WEZIPELER
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ta­ra­pyn­dan tas­syk­la­nan Türk­me­nis­ta­nyň 2020-nji ýyl üçin ma­ýa go­ýum Mak­sat­na­ma­sy üs­tü­miz­dä­ki ýyl­da döw­let dur­mu­şy­nyň äh­li ul­gam­la­ryn­da göz öňün­de tu­tul­ýan öz­gert­me­le­riň ugur­la­ry­ny anyk kes­git­le­ýän der­wa­ýys res­mi­na­ma­dyr. Gür­rü­ňi edil­ýän Mak­sat­na­ma­da 2020-nji ýyl­da edil­me­li iş­ler we ýe­til­me­li...

MÜMKINÇILIKLERIŇ GAPYSY

MÜMKINÇILIKLERIŇ GAPYSY
Türkmenabadyň «Ýüpek» önümçilik birleşiginde zähmet çekýän ýaşlar hakynda söhbet «Biz ýaşlara daýanýarys...» diýen beýik ynamdan döreýän jümläni bu gün her ädimde eşitmek bolýar. Gahryman Arkadagymyzyň peşgeş beren Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýaş nesilleriniň ýurdumyzyň üstünliklerine goşýan goşantlary hakynda beýan eýlejek ýazgylarymyza hut şeýle jümle bilen girişmegimiz tötänden däl. Belentden-belent ösüşlere sary ýol alan eziz Diýarymyzyň her bir...

TÜRKMENISTAN — BMG: HYZMATDAŞLYGYŇ TÄZE TAPGYRY

TÜRKMENISTAN — BMG: HYZMATDAŞLYGYŇ TÄZE TAPGYRY
«Türk­me­nis­tan we hal­ka­ra gu­ra­ma­la­ry: pa­ra­hat­çy­ly­gyň we ösü­şiň ha­ty­ra­sy­na hyz­mat­daş­lyk» at­ly hal­ka­ra mas­la­ha­ta gat­na­şy­jy­la­ryň BMG-niň Baş sek­re­ta­ry­na ibe­ren Ýüz­len­me­si BMG-niň Baş As­samb­le­ýa­sy­nyň 74-nji ses­si­ýa­sy­nyň res­mi­na­ma­sy hök­mün­de ka­bul edil­di we gu­ra­ma­nyň res­mi dil­le­rin­de çap edil­di. Ýakynda BMG-niň Nýu-Ýork şäherinde ýerleşýän ştab-kwartirasyndan hoş habar...

HALK HÄKIMIÝETINIŇ DABARALANMASY

HALK HÄKIMIÝETINIŇ DABARALANMASY
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň öň­den­gö­rü­ji­lik­li, pa­ra­sat­ly sy­ýasa­ty esa­syn­da Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de Ga­raş­syz, he­mi­şe­lik Bi­ta­rap ýur­du­my­zyň ka­nun­çy­lyk bin­ýa­dy hal­ka­ra ül­ňü­le­ri­ne la­ýyk­lyk­da bar­ha kä­mil­leş­di­ril­ýär. Muňa döwlet Baştutanymyzyň 2019-njy ýylyň sentýabrynda Halk Maslahatynyň ikinji mejlisinde eden taryhy çykyşynda öňe süren we halkymyz tarapyndan uly...

REKORD GOÝAN AGAÇLAR

REKORD GOÝAN AGAÇLAR
Dem alýan howamyzy öndürýän, howadaky çyglylygy kadaly saklaýan, tozany arassalaýan, adamlar we janly-jandarlar üçin iýmit we çig mal çeşmesi hökmünde peýdalanylýan agaçlaryň dürli görnüşleri bar. Agaçlar janly-jandarlar üçin öý bolup hem hyzmat edýär. Tokaýdaky agaçlaryň her birinde guşlaryň, mör-möjekleriň we beýleki jandarlaryň 350-400 sanysy özlerine höwürtgedir hin ýasanýarlar. Eýsem, dürli ölçegler hasaba alnyp, rekord goýan...

TE­LE­KE­ÇI­LI­GE GIŇ ÝOL

TE­LE­KE­ÇI­LI­GE GIŇ ÝOL
Mil­li Li­de­ri­mi­ziň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da ýur­du­myz­da mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­zi ös­dür­mek­de hu­su­sy pu­da­gyň äh­mi­ýe­ti­ni we kuw­wa­ty­ny art­dyr­mak bi­len bag­ly toplum­la­ýyn iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar. Ýur­du­myz­da ama­la aşy­ryl­ýan düýp­li öz­gert­me­le­riň ne­ti­je­sin­de yk­dy­sa­dy­ýe­ti­miz has kuw­wat­la­nyp, ila­ty­my­zyň ýaşaýyş-durmuş şert­leri...

DAŞKY GURŞAWY GORAMAK ÄHLIHALK IŞIDIR

DAŞKY GURŞAWY GORAMAK ÄHLIHALK IŞIDIR
Ýur­du­myz­da ka­bul edi­len ka­nun­çy­lyk na­ma­la­ry­nyň ara­syn­da ada­myň arassa, sag­dyn te­bi­gy gur­şa­wa bo­lan hu­kuk­la­ry­ny ama­la aşyr­ma­ga gö­nük­di­ri­len ka­nun­la­ryň ka­bul edil­me­gi, Türk­me­nis­tan döw­le­ti­niň te­bi­ga­ty go­ra­mak ba­rada­ky stra­te­gi­ýa­sy­nyň üs­tün­lik­li ama­la aşy­ryl­ma­gy­nyň aý­dyň su­but­na­ma­sy­dyr. Bu hu­kuk res­mi­na­ma­la­ry ýur­du­my­zyň hem-de dün­ýä­niň...

KARATEÇILERIMIZIŇ ÜSTÜNLIGI

KARATEÇILERIMIZIŇ ÜSTÜNLIGI
Azerbaýjanyň paýtagty Baku şäherinde geçirilen 5-nji «Arpaçaý» açyk halkara bäsleşiginde türkmen karateçileri üstünlikli çykyş etdiler. Ildeşlerimiz 1 altyn, 4 kümüş, 3 bürünç — jemi 8 medal bilen ýurdumyza dolandylar. Altyn medaly 9-11 ýaşly çagalaryň arasyndaky ýaryşlaryň toparlaýyn kumite görnüşinde paýtagtly mekdep okuwçylary Gurbannazar Amandurdyýew, Allanur Ýalkabow, Jora Öwezmyradow dagy gazandylar. Ýurdumyzyň adyndan wekilçilik eden Wadim...

TÜRKMEN BITARAPLYGY: YNAM. ABRAÝ. HALKARA YKRAR

TÜRKMEN BITARAPLYGY: YNAM. ABRAÝ. HALKARA YKRAR
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň oňyn Bi­ta­rap­lyk ýö­rel­ge­leri­ne esas­lan­ýan da­şa­ry sy­ýa­sa­tyn­da hal­ka­ra gu­ra­ma­la­ry, şol san­da Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy, Ýew­ro­pa­da Howpsuz­lyk we Hyz­mat­daş­lyk Gu­ra­ma­sy, Ga­raş­syz Döw­let­leriň Ar­ka­la­şy­gy, Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gi, Go­şu­lyş­maz­lyk He­reke­ti, Ys­lam Hyz­mat­daş­lyk Gu­ra­ma­sy bi­len ar­ka­la­şyk­ly iş­le­re giň ge­rim be­ril­ýär....

BITARAPLYK DÜNÝÄ ÝALKYM SAÇÝAR

BITARAPLYK DÜNÝÄ ÝALKYM SAÇÝAR
Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň syýasy ýagdaýyna dünýä jemgyýetçiliginde ýokary baha berilýär. Türkmenistanda durnukly ösüşiň hatyrasyna amala aşyrylan giň gerimli özgertmeleriň netijesinde ýurdumyz syýasy ulgamda özboluşly orny eýelemek bilen, toplan milli tejribämiz döwletara gatnaşyklaryny ýola goýmagyň guraly hökmünde üns merkezinde durýar. Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan içeri we daşary syýasaty milli bähbitleri goramak bilen çäklenmän, halkara...
2014