Makalalar

YLHAM BOSSANYNYŇ JOŞGUNY

YLHAM BOSSANYNYŇ JOŞGUNY
Kalbyňda şineläp, şirin zybana sygýan mukaddesligiň iň naýbaşylarynyň biri hem şygryýetiň ylhamly dünýäsindäki gudratdyr. Onuň akar çaý deý dag gerişlerinden towlanyp gaýdýan şerbetli bulagyndan heýjan tapýan göwünleriň günsaýyn artmasy buýsanjyňy goşalandyrýar. Yhlasly başlangyçlaryň taplanyp, ýonulmagynda gözbaşyny ata-babalarymyzdan alyp gaýdýan halypa-şägirtlik gatnaşyklarynyň ähmiýeti diýseň uludyr. Türkmen edebiýatynda yz galdyran ägirtleriň ruhy hazynasy biziň şu günlerimizde hem özüniň...

YKDYSADYÝET: YLYM WE INNOWASIÝA

YKDYSADYÝET: YLYM WE INNOWASIÝA
Hormatly Prezidentimiz 2017-nji ýylyň 7-nji fewralynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ähli durmuş ugurly pudaklaryň toplumlaýyn ösdürilmegini üpjün etmegiň, ýokary hilli bilim bermegiň, jemgyýetçilik başlangyçlaryny goldamagyň zerurdygyny, hususan-da, ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryna täze tehnologiýalaryň we innowasiýalaryň ornaşdyrylmagyna, ylmy-tehniki döredijiligiň, amaly barlaglaryň ösdürilmegine hem-de häzirki zaman ylmynyň düýpli esaslarynyň kemala getirilmegine gönükdirilmelidigini aýratyn nygtady. Ýurdumyzyň ösüşlerinde ylym we innowasiýa...

Türkmen türgenleriniň üstünlikleri

Türkmen türgenleriniň üstünlikleri
Ýakynda Belarus Respublikasynyň Prezidentiniň baýragyny almak ugrunda “A” derejeli sport we söweşjeň sambo boýunça Belarus Respublikasynyň açyk çempionaty» diýen XXI halkara ýaryşda türkmen türgenleri — Türkmenistanyň Söweş sungaty milli federasiýasynyň türgenleriniň ýygyndy topary üstünlikli çykyş edip, ýurdumyzyň sport abraýyny ýene bir gezek belende göterdi. Halkara  ýaryşda  ýeňiji bolan türgenlerimiziň ýürek buýsanjy : Gülbadam BABAMURATOWA, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň...

Bitaraplyk — beýik dereje

 Bitaraplyk — beýik dereje
 Dost-doganlygyň, agzybirligiň mekany bolan Türkmenistan dünýä döwletleriniň ençemesi bilen oňyn hyzmatdaşlyk gatnaşyklary alyp barýar. Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň işine yzygiderli gatnaşýar. Ýurdumyz BMG-niň esasy ýöriteleşdirilen edaralary bilen netijeli hyzmatdaşlygy amala aşyrýar. Häzirki wagtda bu edaralar bilen bilelikde birnäçe taslamalar, maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär.  Berkarar Watanymyzyň bitaraplyk hukuk ýagdaýy dünýäniň döwletleri bilen syýasy, ykdysady, medeni, ylym-bilim ulgamlarynda...

Sagdynlyk — ruhubelentlik

Sagdynlyk — ruhubelentlik
Halkymyzyň saglygy ýurdumyzyň baýlygydyr. Şonuň üçin hem jemgyýetimizde sagdynlyk, ruhubelentlik we bagtyýarlyk düşünjeleri giňden ornap, buýsançly kalplara şatlyk eçilýär. Adamyň durmuşda hereketde bolmagy myşsalaryň sazlaşykly işjeňligini artdyrýar. Bu günki gün ýurdumyzda gurlan döwrebap sport toplumlarynda sport bilen meşgullanýanlaryň sany barha artýar. Çünki saglyk ynsanyň başynyň täjidir. Dowamly akyl zähmetiniň netijesinde skelet myşsalarynyň erkiňe bagly däl gysgalýandygy tejribe...

Türkmen diplomatiýasynda Ýaş Nesil

Türkmen diplomatiýasynda Ýaş Nesil
Hormatly Prezidentimiziň golaýda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde kabul eden «BitarapTürkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2017 — 2023-nji ýyllar üçin Konsepsiýasynda» türkmen Bitaraplygynyň hoşniýetli, özara bähbitli, parahatçylyk söýüjilikli we döredijilikli ýörelgeleri öz aýdyň beýanyny tapýar. Ýurdumyzyň açyklygy, giň hyzmatdaşlygy ösdürýändigi, dünýädäki oňyn tejribäni kabul etmegi, sebit we ählumumy derejedäki meseleleri çözmekde işjeň, parahatçylyk döredijilikli ýörelgä eýermegi...
2014