Makalalar

Bitaraplyk — beýik dereje

 Bitaraplyk — beýik dereje
 Dost-doganlygyň, agzybirligiň mekany bolan Türkmenistan dünýä döwletleriniň ençemesi bilen oňyn hyzmatdaşlyk gatnaşyklary alyp barýar. Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň işine yzygiderli gatnaşýar. Ýurdumyz BMG-niň esasy ýöriteleşdirilen edaralary bilen netijeli hyzmatdaşlygy amala aşyrýar. Häzirki wagtda bu edaralar bilen bilelikde birnäçe taslamalar, maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär.  Berkarar Watanymyzyň bitaraplyk hukuk ýagdaýy dünýäniň döwletleri bilen syýasy, ykdysady, medeni, ylym-bilim ulgamlarynda...

Sagdynlyk — ruhubelentlik

Sagdynlyk — ruhubelentlik
Halkymyzyň saglygy ýurdumyzyň baýlygydyr. Şonuň üçin hem jemgyýetimizde sagdynlyk, ruhubelentlik we bagtyýarlyk düşünjeleri giňden ornap, buýsançly kalplara şatlyk eçilýär. Adamyň durmuşda hereketde bolmagy myşsalaryň sazlaşykly işjeňligini artdyrýar. Bu günki gün ýurdumyzda gurlan döwrebap sport toplumlarynda sport bilen meşgullanýanlaryň sany barha artýar. Çünki saglyk ynsanyň başynyň täjidir. Dowamly akyl zähmetiniň netijesinde skelet myşsalarynyň erkiňe bagly däl gysgalýandygy tejribe...

Türkmen diplomatiýasynda Ýaş Nesil

Türkmen diplomatiýasynda Ýaş Nesil
Hormatly Prezidentimiziň golaýda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde kabul eden «BitarapTürkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2017 — 2023-nji ýyllar üçin Konsepsiýasynda» türkmen Bitaraplygynyň hoşniýetli, özara bähbitli, parahatçylyk söýüjilikli we döredijilikli ýörelgeleri öz aýdyň beýanyny tapýar. Ýurdumyzyň açyklygy, giň hyzmatdaşlygy ösdürýändigi, dünýädäki oňyn tejribäni kabul etmegi, sebit we ählumumy derejedäki meseleleri çözmekde işjeň, parahatçylyk döredijilikli ýörelgä eýermegi...
2014