Makalalar

Türkmenistanyň Ýaşlar baýragyna mynasyp bolan ýaşlar

Türkmenistanyň Ýaşlar baýragyna mynasyp bolan ýaşlar
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan yglan edilen Türkmenistanyň Ýaşlar baýragyna mynasyp bolan ýaşlar Hormatly Prezidentimiz: «Watansöýüji, giň düşünjeli, ynsanperwer, zähmetsöýer, maksada okgunly, belent ahlakly bagtyýar nesillerimiz ähli ukyp-başarnyklaryny eziz Watanymyzyň gülläp ösmegine bagyş etmelidir» diýip, ýaşlarymyza uly ynam bildirýär. Ýaşlarymyzyň döwrebap ylym-bilim almagy, hünär eýesi bolmagy, zähmet çekmegi, zehinlerini açyp görkezmekleri üçin ähli mümkinçilikler döredilýär....

Daşary syýasatdaky ynamly ädim

Daşary syýasatdaky ynamly ädim
Türkmenistan Garaşsyzlygyny alan ilkinji gününden başlap, hoşniýetli goňşuçylyk, «Açyk gapylar», döwletleriň içerki işlerine goşulmazlyk, birek-birek bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýaly halkara gatnaşyklarda ykrar edilen binýatlyk ýörelgeleri saýlap aldy. Ýaş türkmen döwletiniň daşary syýasatdaky ilkinji ynamly ädimleri dünýä syýasatynda oňyn Bitaraplygyň täze nusgasyny kemala getirdi. Merkezi Aziýa sebitinde geografik taýdan oňaýly, geostrategik nukdaýnazardan uly ähmiýete eýe...

YKDYSADY ÖSÜŞIŇ YGTYBARLY BINÝADY

YKDYSADY ÖSÜŞIŇ YGTYBARLY BINÝADY
1-nji noýabr — Milli manadymyzyň dolanyşyga girizilen güni Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän be­ýik öz­gert­me­ler ýur­dumy­zy ösüş­le­riň tä­ze be­lent­lik­le­ri­ne çy­kar­ýar, dün­ýä bi­le­le­şi­gi ta­ra­pyndan belent ykrarnama eýe bol­ýar. Ta­ry­hy öz­gert­me­le­ri baş­dan ge­çir­ýän eziz...

BAGTYÝARLYK DÖWRÜNDE ZENAN MERTEBESI

BAGTYÝARLYK DÖWRÜNDE ZENAN MERTEBESI
Asudalygyň, abadançylygyň, bolçulygyň, rysgal-berekediň ýurdy bolan eziz Diýarymyzyň her bir güni türkmeniň iň täze taryhyna altyn harplar bilen ýazyljak şanly wakalara, zähmet üstünliklerine beslenýär. Milli Liderimiziň ýadawsyz aladalary bilen ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen döwlet maksatnamalaryny amala aşyrmakda ägirt uly ösüşler gazanylýar. Giň gerimli özgertmeler jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ugurlaryny gurşap alyp, halkymyzyň abadan ýaşaýşyny...

GÜN ENERGIÝASY GURLUŞYK SENAGATYNDA

GÜN ENERGIÝASY GURLUŞYK SENAGATYNDA
Türkmenistanly ýaş alym Gün energiýasyny beton önümçiliginde peýdalanmagy teklip edýär Heý, siz gur­lu­şyk se­na­ga­ty üçin iň ze­rur se­riş­de­le­riň bi­ri bo­lan be­to­nyň ön­dü­ri­li­şi­ne şa­ýat bo­lup gör­dü­ňiz­mi? «Ne­si­liň» müň­ler­çe oky­jy­sy­nyň için­de, gür­rüň­siz, bu işiň jüm­mü­şin­de zäh­met çe­kip ýö­ren­ler hem bar­dyr. Olar go­wy bil­ýän­dir: ga­ly­ba guý­lan be­ton suw­dan çyk­ýan bug...

Bir­le­şen Mil­let­ler Guramasynyň döredilmeginiň 75 ýyllygyna

Bir­le­şen Mil­let­ler Guramasynyň döredilmeginiň 75 ýyllygyna
TÜRK­ME­NIS­TAN — BMG: netijeli hyzmatdaşlygyň oňyn tejribesi Türk­me­nis­tan ab­raýly hal­ka­ra gu­ra­malar, il­kin­ji no­bat­da, Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy bi­len hyzmat­daş­ly­gy ös­dür­mäge aý­ra­tyn äh­mi­ýet ber­ýär. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň BMG-niň Baş As­samb­le­ýa­sy­nyň be­lent mün­be­rin­den öňe sür­ýän hal­ka­ra baş­lan­gyç­la­ry bol­sa, ýur­du­my­zyň umu­ma­dam­zat bähbit­li mö­hüm me­selelere...

SANLY YKDYSADYÝET: ÖSÜ­ŞIŇ TÄ­ZE MÜM­KIN­ÇI­LIK­LE­RI

SANLY YKDYSADYÝET: ÖSÜ­ŞIŇ TÄ­ZE MÜM­KIN­ÇI­LIK­LE­RI
XXI asyr sanly teh­no­lo­gi­ýa­la­ryň çalt dep­gin­ler bi­len ös­ýän döw­ri. Täzeden-täze yl­my we teh­ni­ki açyş­la­ryň ama­la aşy­ryl­ýan hä­zir­ki in­no­wa­si­ýa­lar eý­ýa­myn­da dur­mu­şy­my­zy san­ly teh­no­lo­gi­ýa­larsyz göz öňü­ne ge­tir­mek as­la müm­kin däl. Şeý­le bo­lan­soň, hä­zir­ki wagt­da kuw­wat­ly yk­dy­sa­dy ösü­şi ga­zan­mak we şeý­le ösüş­de dur­nuk­ly­ly­gy üp­jün et­mek...

ÝAŞ ALYMLARYŇ OÝLAP TAPYŞLARY

ÝAŞ ALYMLARYŇ OÝLAP TAPYŞLARY
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: — Ünsli öwrenilýän ilkinji harpdan başlap, asmandaky ýyldyzlara eltýän uly açyşlaryň arasynda her ädimde ylym durandyr.  HIMIÝA YLMY: ýaş alymlaryň oýlap tapyşlary döwrüň zerurlygyndan ugur alýar Hormatly Prezidentimiziň 16-njy oktýabrda tassyklan Karary bilen «Türkmenistanda himiýa ylmyny we tehnologiýalaryny toplumlaýyn ösdürmegiň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy» kabul edildi. Bu maksatnamanyň üstünlikli durmuşa...

GYMMATLY GOLLANMA

GYMMATLY GOLLANMA
Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­lygyn­da yn­san sag­ly­gy­na aý­ra­tyn äh­mi­ýet be­rilýär. Ýur­du­myz­da «Sag­lyk» Döw­let mak­sat­na­masy­nyň üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çi­ril­me­gi ne­ti­je­sin­de sag­ly­gy go­ra­ýyş ul­ga­my­nyň işi ýo­ka­ry de­re­je­le­re çy­ka­ryl­ýar. Bag­ty­ýar za­ma­na­myz­da...

GYZGALAŇLY MÖWSÜMDE DAÝHANYŇ DAÝANJY

GYZGALAŇLY MÖWSÜMDE DAÝHANYŇ DAÝANJY
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz 9-njy okt­ýabr­da ge­çi­ri­len Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň gi­ňiş­le­ýin mej­li­sin­de halk ho­ja­lyk top­lu­my­nyň pu­dakla­ryn­da şu ýy­lyň do­kuz aýyn­da ýe­ri­ne ýe­ti­ri­len iş­le­riň jem­le­ri ba­ra­da­ky ha­sa­bat­la­ry diň­läp, ýur­du­myz­da hä­zir­ki wagt­da güýç­li dep­gin­de do­wam ed­ýän pag­ta ýy­gy­my möw­sü­min­de öň­de du­ran we­zi­pe­le­re hem...
2014