Makalalar

ÝAŞ ALYMLARYŇ OÝLAP TAPYŞLARY

ÝAŞ ALYMLARYŇ OÝLAP TAPYŞLARY
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: — Ünsli öwrenilýän ilkinji harpdan başlap, asmandaky ýyldyzlara eltýän uly açyşlaryň arasynda her ädimde ylym durandyr.  HIMIÝA YLMY: ýaş alymlaryň oýlap tapyşlary döwrüň zerurlygyndan ugur alýar Hormatly Prezidentimiziň 16-njy oktýabrda tassyklan Karary bilen «Türkmenistanda himiýa ylmyny we tehnologiýalaryny toplumlaýyn ösdürmegiň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy» kabul edildi. Bu maksatnamanyň üstünlikli durmuşa...

GYMMATLY GOLLANMA

GYMMATLY GOLLANMA
Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­lygyn­da yn­san sag­ly­gy­na aý­ra­tyn äh­mi­ýet be­rilýär. Ýur­du­myz­da «Sag­lyk» Döw­let mak­sat­na­masy­nyň üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çi­ril­me­gi ne­ti­je­sin­de sag­ly­gy go­ra­ýyş ul­ga­my­nyň işi ýo­ka­ry de­re­je­le­re çy­ka­ryl­ýar. Bag­ty­ýar za­ma­na­myz­da...

GYZGALAŇLY MÖWSÜMDE DAÝHANYŇ DAÝANJY

GYZGALAŇLY MÖWSÜMDE DAÝHANYŇ DAÝANJY
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz 9-njy okt­ýabr­da ge­çi­ri­len Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň gi­ňiş­le­ýin mej­li­sin­de halk ho­ja­lyk top­lu­my­nyň pu­dakla­ryn­da şu ýy­lyň do­kuz aýyn­da ýe­ri­ne ýe­ti­ri­len iş­le­riň jem­le­ri ba­ra­da­ky ha­sa­bat­la­ry diň­läp, ýur­du­myz­da hä­zir­ki wagt­da güýç­li dep­gin­de do­wam ed­ýän pag­ta ýy­gy­my möw­sü­min­de öň­de du­ran we­zi­pe­le­re hem...

JA­NY SA­GYŇ — GÖWNI ÇAG

JA­NY SA­GYŇ — GÖWNI ÇAG
Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitabynyň 12-nji jildi çapdan çykdy. Parahat we asuda Diýarymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly toýunyň şowhuny halkymyza egsilmez güýç-kuwwat we ruhubelentlik eçilýär. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda hepdäniň anna güni geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 9 aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan giňişleýin mejlisinde: «Ertirden başlap hemmäňiz toý donuňyzy geýiň!» diýen...

Sag­ly­gym — baş baý­ly­gym

Sag­ly­gym — baş baý­ly­gym
10-njy OKTÝABR — TÜRKMENISTANYŇ SAGLYGY GORAÝYŞ WE DERMAN SENAGATY IŞGÄRLERINIŇ GÜNI Döwletimizde saglygy goraýyş ulgamynyň işiniň dünýä derejesine çykarylmagyna aýratyn üns berilýär. Ulgamyň mümkinçilikleriniň artdyrylmagy hem-de hyzmatlarynyň ýokary hilli üpjün edilmegi, hünärmenleriň bilim derejesiniň ýokary bolmagy, maddy-üpjünçilik binýadynyň täze tehnikalar bilen kämilleşdirilmegi we dünýäniň lukmançylyk ylmynyň gazananlary bilen bilelikdäki işleriň möçberiniň artmagy Gahryman Arkadagymyzyň durmuşa geçirýän...

HALK MASLAHATY: il bähbitli taryhy özgertmeler

HALK MASLAHATY: il bähbitli taryhy özgertmeler
Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan döwlet syýasatynda pederlerimiziň asylly dessurlaryna, milli jemgyýetimiziň demokratik ýörelgelerine we gadymy halk häkimiýetlilik däplerine eýerilip, tutumly işiň başyna barlanda, geňeş edilýär. Hawa, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda milli Liderimiziň başlyklyk etmeginde geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi hem munuň nobatdaky subutnamasy boldy. Ilki bilen nygtamaly zat, umumymilli forumyň gün tertibine...

BIWAGT TÄNEN ÝAPRAKLAR

BIWAGT TÄNEN ÝAPRAKLAR
Güýzde hoşlaşygyň dogasyny alan baglardyr dal-daragtlar zer donuny geýýärler. Edil toý sowup gelen gelin-gyzlaryň tyllaýy şaý-seplerini, ýaglykdyr gyňaçlaryny ýeke-ýekeden aýryşdyryp, ýerbe-ýer goýşy ýaly, pür-pudaklaryny ýuwaşlyk bilen birme-bir döküp ugraýarlar. Bu tebigatyň kanuny. Ýazda baglaryň pyntyk ýaryp, gunçalap-güllemegi, tomusda hasyla durup, güýzde ýüküni ýeňletmegi dünýä barlygynyň güwäsi. Ýöne, käteler seýregem bolsa, tebigatyň duýdansyz täsirleri bilen hasyl...

Ykballar nurana Arkadag bilen

Ykballar nurana Arkadag bilen
Ýurt Ga­raş­syz­ly­gy­my­zyň 29 ýyl­lyk şanly se­ne­si­niň ulu­dan toý­la­nyl­ýan gün­le­rin­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baş­lyk­lyk et­me­ginde gö­ni wi­deoa­ra­gat­na­şyk ar­ka­ly ge­çi­ri­len Türk­me­nis­ta­nyň Halk Mas­la­ha­ty­nyň no­batda­ky mej­li­si ag­zy­bir türk­men hal­ky­nyň abadan, bag­ty­ýar dur­mu­şyn­da ta­ry­hy äh­mi­ýe­ti bi­len ta­pa­wut­lan­dy. Wa­ta­ny­my­zy mun­dan beýläk-de durmuş-ykdysady...

DÜN­ÝÄ MET­BU­GA­TY­NYŇ ÜN­SI ÝUR­DU­MYZ­DA

DÜN­ÝÄ MET­BU­GA­TY­NYŇ ÜN­SI ÝUR­DU­MYZ­DA
Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda amala aşyrylýan taryhy özgertmeler dünýä habar beriş serişdelerinde öz mynasyp ornuny tapýar. Aslynda, köpçülikleýin habar beriş serişdeleri diňe bir jemgyýetçilik ähmiýetli wakany habar bermek bilen çäklenmän, eýsem, auditoriýada belli bir jemgyýetçilik pikirini oýarmagy başarmalydyr. Şu jähetden seredeniňde, jemgyýet bilen gazet-žurnallaryň, radio-telewideniýäniň, umuman, medianyň arasynda nähili berk baglanyşygyň bardygyna göz ýetirmek mümkin. Hawa, ýakynda...

Türkmen toýunyň dünýädäki dabarasy

Türkmen toýunyň dünýädäki dabarasy
Garaşsyzlyk! Wysal bolan arzuwym, Garaşsyzlyk! Ak ýollaryň aýdymy. Eziz Arkadagyň adyn alkyşlap, Bu aýdymy joşup-joşup aýdaly! — diýýän şahyryň şygyr setirlerindäki ýaly, ýurdumyzyň baş baýramy — Garaşsyzlyk güni hormatly Prezidentimiziň daşyna mäkäm jebisleşip, tutuş halkymyz bilen bilelikde, giňden hem dabaraly bellenildi. Diňe milli derejede bellenildi diýseg-ä, onuň gerimini çarçuwa saldygymyz bolar, megerem. Il-ulsumyz bilen birlikde, tutuş dünýä jemgyýetçiligi bu baýramyň şatlygyna...
2014