Makalalar

ÝAŞLAR — WATAN KUWWATY

ÝAŞLAR — WATAN KUWWATY
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy watansöýüji ýaşlaryň müňlerçesini özünde jemläp, onuň baş wezipesi demokratik ýörelgelere ygrarly bolan döwletimiziň hem-de jemgyýetimiziň sazlaşykly ösüşine goldaw bermek, ýaşlary watansöýüjiligiň belent ruhunda terbiýelemek, däp-dessurlarymyza, milli mirasymyza aýawly garamak ýaly ýörelgelerden ybaratdyr. Olary gyşarnyksyz ýerine ýetirmek ýaşlar üçin mukaddes borç bolup durýar. Milli Liderimiz Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI gurultaýynda:...

ÝAŞ­LAR AR­KA­DAG­LY WA­TAN BI­LEN­DIR!

ÝAŞ­LAR AR­KA­DAG­LY WA­TAN BI­LEN­DIR!
Asuda, erkana, parahat ýurdumyz röwşen geljegi nazarlaýar. Biz muny ýurdumyzda amala aşyrylýan ägirt uly işlerde görýäris. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň ýaşaýyş-durmuşy şertleri ýokarlandyrylýar, ösüp gelýän ýaş nesillere okamaga, öwrenmäge, döretmäge giň mümkinçilikler döredilýär. Arkadagly ýurdumyzyň ýaşlary döwletimiziň daýanjy hem buýsanjydyr. Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň kuwwatyny, abraý-mertebesini artdyrmakda ýaşlara bil baglaýar. Taryha ser salsak, 2016-njy ýylyň 6-njy...

TOPRAK BEREKET EÇILÝÄR

TOPRAK BEREKET EÇILÝÄR
«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda ähli ulgamlar bilen bir hatarda, obasenagat toplumynyň işi barha rowaçlanýar. Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň wajyp pudaklarynyň biri bolan oba hojalyk ulgamyny döwrebap özgertmek we toplumlaýyn ösdürmek, şeýle hem oba zähmetkeşleriniň durmuş we zähmet şertlerini yzygiderli gowulandyrmak boýunça giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň daýhanlaryna ägirt uly...

GÖKDEPELI PAGTAÇYLARYŇ ZÄHMET ÜSTÜNLIGI

GÖKDEPELI PAGTAÇYLARYŇ ZÄHMET ÜSTÜNLIGI
Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň daýhanlary pagta taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirmekde ilkinji bolup hötdesinden gelmegi başardylar. Pagtanyň bol hasylyny ýetişdirip, uly zähmet üstünligine eýe boldular. Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň oba hojalygyny ösdürmekde alyp barýan netijeli işlerinden ruhlanýan etrabyň edermen daýhanlary 9200 tonnadan gowrak «ak altyny» Watan harmanyna tabşyrdylar. Etrabyň pagtaçylarynyň umumy zähmet üstünliginde «Ýandaklyagyz», «Üzümçilik»,...

TÜRKMENISTAN — ÝAPONIÝA: HYZMATDAŞLYGYŇ TÄZE UGURLARY NAZARLANÝAR

TÜRKMENISTAN — ÝAPONIÝA: HYZMATDAŞLYGYŇ TÄZE UGURLARY NAZARLANÝAR
Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda üstünlikli alnyp barylýan Türkmenistanyň daşary syýasaty köptaraplaýyn we toplumlaýyn häsiýete eýedir. Munuň şeýledigini döwletimiziň dünýä döwletleri bilen alyp barýan hoşniýetli gatnaşyklaryň yzygiderli ösdürilmeginde hem aýdyň görmek bol­ýar. Bu Azi­ýa — Ýu­waş um­many sebiti babatynda hem şeýledir. Türkmenistanyň daşary syýasatynda Aziýa — Ýu­waş um­many se­bi­ti­niň döw­letleri, şol sanda ösen ykdysadyýetli we öz­bo­luş­ly me­de­ni­ýe­ti...

ÝAŞLAR SYÝASATY — ARKALAŞYGYŇ YNSANPERWER HYZMATDAŞLYGYNYŇ ESASY UGRY

ÝAŞLAR SYÝASATY — ARKALAŞYGYŇ YNSANPERWER HYZMATDAŞLYGYNYŇ ESASY UGRY
Gözel paýtagtymyzda geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza döwletleriň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisiniň netijeleri hemişelik Bitarap Türkmenistanda doganlyk halklaryň bagtyýar geljeginiň bähbidine beýik başlangyçlaryň, öňdengörüjilikli pikirleriň öňe sürülýändigine we rowaçlanýandygyna şaýatlyk edýär. GDA-nyň Ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça geňeşiniň hem-de GDA gatnaşyjy döwletleriň Ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça döwletara gaznasynyň ýokary sylagynyň — «Ynsanperwer hyzmatdaşlygy ösdürmekde bitiren hyzmatlary üçin» medalynyň...

TÜRKMENISTAN — GDA: täze başlangyçlar, giň mümkinçilikler

TÜRKMENISTAN — GDA: täze başlangyçlar, giň mümkinçilikler
Düýn türkmen paýtagtynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza döwletleriň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi ýokary derejede we guramaçylykly geçirildi. Onda Türkmenistanyň 2019-njy ýylda GDA başlyklyk etmeginiň Konsepsiýasynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigi, döwletimiziň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna laýyklykda, GDA-nyň assosirlenen agzasy bolmak bilen, Arkalaşygyň çäklerinde halklaryň we döwletleriň bähbitlerine laýyk gelýän hyzmatdaşlygy berkitmekde taýsyz tagalla edýändigi bellenildi. Mejlisiň dowamynda...

SYLAGYŇYZ GUTLY BOLSUN!

SYLAGYŇYZ GUTLY BOLSUN!
Ýakynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda hormatly Prezidentimiziň Permany bilen, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny pugtalandyrmakda, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmakda, medeniýet ulgamyny hem-de beýleki pudaklary ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde önjeýli döwlet we jemgyýetçilik işinde gazanan uly üstünlikleri üçin, zehinli ýaş döredijilik işgärlerini taýýarlamaga we terbiýelemäge goşan aýratyn goşantlaryny, döwletimiziň we jemgyýetimiziň...

ARKADAG SERPAÝY — ŞATLYK ŞUGLASY

ARKADAG SERPAÝY — ŞATLYK ŞUGLASY
ŞA SERPAÝYŇYZ ÜÇIN TAŇRYÝALKASYN, GAHRYMAN ARKADAGYMYZ! Toý-baýrama, şatlyk-şagalaňa beslenip gelen mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 28 ýyllyk toýunyň öňüsyrasynda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahaty ýaşlaryň hem durmuşyny ýatdan çykmajak wakalar bilen nagyşlady. Ýurdumyzyň dürli pudaklarynda päk zähmet çekip, döwlet sylaglaryna mynasyp bolan ildeşlerimiziň arasynda ýaşlaryň bolmagy juda guwandyryjy. Olaryň ýürek buýsançlary bolsa, güýz gülleri ýaly ýakymly hem gözel. Ogulboldy ÖWEZBERDIÝEWA,...

BELENT MAKSATLY ÝAŞLAR

BELENT MAKSATLY ÝAŞLAR
Işi rowaç, ýoly rowana mähriban halkymyzyň her bir güni taryhy wakalara beslenip, halkymyzyň kalbynda ebedilik orun tutýar. Çünki Gahryman Arkadagymyzyň başda durmagynda garşylaýan günlerimiz ajaýyp pursatlaryň, bagtyýarlygyň bagt şuglasy bolup, durmuşymyza, ykbalymyza özboluşly röwüş çaýýar. Ösüp gelýän ýaş nesilleriň bagtyýar durmuşda ýaşamagy ugrunda dünýä nusgalyk işleri durmuşa geçirýän hormatly Prezidentimiziň ýaşlary hemmetaraplaýyn goldamak we milli ruhda...
2014