01 Dekabr 2021 | 10 okalan

BAGT ÜÇIN GÖREŞMEK

Ýygnaklaryň birine 500 adam gatnaşdy. Onda çykyş edenleriň biri toparlaýyn iş geçirmekligi teklip etdi. Bu işe oňa gatnaşyjylaryň her birine çişirilen şar bermek bilen başlaýar. Her kim özüne berlen syýasy...

29 Noýabr 2021 | 27 okalan

Taryhy waka bagyşlanan maslahat.

Şu gün Türkmenistanyň  Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynyň kiçi mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi, Aşgabat şäher Geňeşleriniň guramagynda...

26 Noýabr 2021 | 74 okalan

Geljek, 2022-nji ýylyň şygary ara alnyp maslahatlaşyldy

25-nji noýabrda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde “Parahatçylyk we ynanyşmak ýyly: hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parahatçylyk söýüjilikli içeri...

25 Noýabr 2021 | 180 okalan

WATANSÖÝÜJI NESILLER SIZIŇ BILEN, ARKADAG!

Hormatly Prezidentimiziň: «Biz ata-babalarymyzyň ündän ynsanperwer ýörelgelerini mynasyp dowam etdiriji merdana nesillerimizden — sizden beýik işlere garaşýarys. Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň beýik...

23 Noýabr 2021 | 96 okalan

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

22-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly nobatdaky iş maslahatyny...

22 Noýabr 2021 | 235 okalan

Ýaşlar baýragynyň eýesiniň ýürek buýsanjy

Asuda asmanyñ astynda, parahat zeminiñ üstünde ata Watanymyzyñ her bir güni uly ösüşlere beslenýär. Mähriban Arkadagymyzyñ alyp barýan geljegi nazarlaýan oñyn...

22 Noýabr 2021 | 113 okalan

Türkmenistan ÝUNESKO-nyň Halkara gidrologiýa maksatnamasynyň Hökümetara geňeşiniň agzalygyna saýlandy

2021-nji ýylyň 18-nji noýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) Baş Konferensiýasynyň 41-nji mejlisinde Türkmenistan Halkara gidrologiýa...

19 Noýabr 2021 | 237 okalan

Arzuwym wysal boldy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň saýasynda Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan Watanymyzyň her bir güni toýdur baýramlara, şanly senelere beslenýär. Döwlet...