10 Iýun 2021 | 312 okalan

Türkmenistanyň Prezidenti möwsümleýin oba hojalyk meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi

9-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda iş maslahatyny...

10 Iýun 2021 | 437 okalan

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň mähriban halkyna, edermen pileçilerine we ussat...

Eziz halkym! Hormatly pileçiler! Sizi «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen şu ýylda gazanylan uly zähmet ýeňşi – pile taýýarlamak...