02 Noýabr 2022 | 156 okalan

GAHRYMAN ARKADAGYMYZYŇ «ENÄ TAGZYM – MUKADDESLIGE TAGZYM» ESERINDEN DÜRDÄNE SÖZLER:

Perzent üçin ata-enäniň orny edil ýaş daragta arassa akardan dup-dury suwuň barmagynyň zerurlygy ýalydyr.   Jemgyýetiň ösüşlerine goşandyny goşýan şahsyýetiň, ilhalar ynsanyň kemala...

02 Noýabr 2022 | 180 okalan

Rahmet Gylyjowyň «Halallyk kyssalary» eserinden: HÄSIÝET

Güneşli günleriň birinde mugallym okuwçylaryny ýanyna alyp, gezelenje çykypdyr. Halypalaryň her bir ädiminde ders alarlykly bir waka ýüze çykýar. Bu gezek hem mugallym okuwçylaryna adaty bolşy...