04 Mart 2023 | 735 okalan

“IŇ EÝJEJIK GYZJAGAZ – 2023”

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda Arkadagly Serdarymyzyň: “Siziň ýerine ýetirýän...

04 Mart 2023 | 817 okalan

“HALKARA ZENANLAR GÜNI"

Zenan diýlende, ilki bilen ahlak taýdan arassa, merdem, parasatly, ojak eýeleri göz öňüňde janlanýar. Zenanlar ýöne ýerden bahar paslynyň ýazlaryna deňelenok. Bu pasla mahsus ähli...