22 Sentýabr 2023 | 50 okalan

HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ ADYNA DOGLAN GÜNI MYNASYBETLI GUTLAG HATLAR GELIP GOWUŞDY

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar Berdimuhamedowa Hormatly Serdar Gurbangulyýewiç! Doglan günüňiz mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymy kabul etmegiňizi haýyş...

22 Sentýabr 2023 | 62 okalan

Fifa-nyň reýtingi täzelendi: Türkmenistan näçenji ýerde?

     Halkara futbol federasiýasy (FIFA) milli ýygyndylaryň täzelenen reýtingini mälim etdi. Türkmenistanyň milli ýygyndysy täze sanawda 2 basgançak aşaklap, 140-njy orny...

22 Sentýabr 2023 | 340 okalan

GARAŞSYZLYK BILEN GALKYNAN DIÝAR

     Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe toýlara beslenýän eziz Diýarymyz şanly Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygyny uly ösüşler bilen garşy alýar....

22 Sentýabr 2023 | 155 okalan

BÜRGÜT HEM TOWŞAN

     Bürgüt belent agajyň başynda hiç zat etmän, dynç alyp oturan eken. Kiçijik towşanjyk ony görüpdir-de, bürgüde ýüzlenipdir: «Menem şeýdip Siz ýaly, hiç zat...

22 Sentýabr 2023 | 191 okalan

GARA REŇKLI ŞARYŇ HEM BEÝLEKILERDEN KEM ÝERI ÝOK

     Kiçijik garaýagyz oglanjyk bazarda şar satýan adama syn edip duran eken. Ol çagalaryň — bolup biläýjek kiçijik alyjylaryň ünsüni çekmek üçin, gyzyl reňkli şary göge...

23 Sentýabr 2023 | 28 okalan

ARMAWERIŇ KÄRENDEÇILER!

«Armaweriň kärendeçiler!» ady bilen Kaka etrap häkimliginiň hem-de etrabyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde gurnamagynda Kaka etrabynyň Parahat daýhan birleşiginiň meýdan düşelgesinde...

23 Sentýabr 2023 | 78 okalan

HAÝWANAT DÜNÝÄSINDEN HIKMETLER (tymsallar)

Öwünjeň arynyň kysmaty        Günlerde bir gün ary kynçylyk bilen zähmet çekip ýören garynjany görüp, betnebislik bilen: — Garynja, saňa kynçylyk çekmegiň...

22 Sentýabr 2023 | 54 okalan

DIL ÖWRENMEK — DÜNÝÄNI GÖRMEK

     «Bir dil bilen bir adam, iki dil bilen iki adam» diýen jümle ählimize tanyşdyr. Diller dünýä ýola açýan derwezedir. Derwezäniň aňyrsynda bolsa, siz üçin henizem...