Öňňin Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy we Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmeginiň 75 ýyllygy mynasybetli «Dünýä ýaň salyp dur dostluk mukamy,...