Bäsleşik arhiwi (2020-10-1)

Paýhas mekdebi

Altyn güýzüň çigreklije günleri bildirgisiz, sadalyk bilen özüni ykrar etdirip barýar. Baglaryň baldaklarynda güýz şemalyny badalga edinip oturan ýapraklaryň käbiri saralyp başlanam bolsa, entek tänme aladalary uzakda. Ýöne ir säherde,...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Aşgabat şäherindäki 116-njy ýöriteleşdirilen orta mekdepde hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap häkimliginiň, TMÝG-niň Bagtyýarlyk etrap Geňeşiniň we Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň...
2014